Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Pateikti pasiūlymus dėl VPB viešųjų pirkimų procedūrų tobulinimo.

2. Surinkti visų galiojančių VPB direktoriaus įsakymais patvirtintų vidaus administravimą reguliuojančių teisės aktų aktualias redakcijas.

3. Užtikrinti VPB sudaromų viešojo pirkimo sutarčių atitikimą teisės aktams ir VPB interesams.