Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, sutarčių projektus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos, VPB veiklos, valstybės tarnybos, viešojo administravimo ir viešųjų pirkimų klausimais ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja VPB komisijų darbe;

- dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms tarptautinių ir ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

- analizuoja, rengia apibendrinimų dėl teismų praktikos ir teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos, darbo teisės, viešojo administravimo ir viešųjų pirkimų reglamentavimu, projektus, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų įgyvendinimo VPB;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesams teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ir nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- atlieka Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisijos sekretoriaus funkcijas;

- atlieka VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą, dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos darbe;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- dalyvauja rengiant ir rengia informaciją pagal kompetenciją metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms ir teikia Skyriaus vedėjui;

- prižiūri ir pildo su teisiniais ir tarptautiniais klausimais susijusias duomenų bazes;

- teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams jų funkcijų vykdymui reikalingą teisinę informaciją;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia teisinių išvadų projektus teisės aktų taikymo klausimais ir teikia Skyriaus vedėjui;

- vykdo pirkimų organizatoriaus funkcijas jam nesant darbe;

- pavedus vykdo Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už personalo tvarkymą, funkcijas jiems nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);

- turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus, civilinę ir civilinio proceso teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti analizuoti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Pateikti pasiūlymus dėl VPB viešųjų pirkimų procedūrų tobulinimo.

2. Surinkti visų galiojančių VPB direktoriaus įsakymais patvirtintų vidaus administravimą reguliuojančių teisės aktų aktualias redakcijas.

3. Užtikrinti VPB sudaromų viešojo pirkimo sutarčių atitikimą teisės aktams ir VPB interesams.