Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, sutarčių projektus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos, VPB veiklos, valstybės tarnybos, darbo teisės, viešojo administravimo ir viešųjų pirkimų klausimais ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja VPB komisijų darbe;

- analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

- dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją;

- atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms tarptautinių ir ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitų, pranešimų projektus apie VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais apie VPB įgyvendintus ES teisės aktus pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

- prižiūri ir pildo LINESIS duomenų bazę;

- analizuoja, rengia apibendrinimų dėl teismų praktikos ir teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos, darbo teisės, viešojo administravimo ir viešųjų pirkimų reglamentavimu, projektus, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų įgyvendinimo VPB;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ir nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- atlieka VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;

- koordinuoja tarptautinių organizacijų vykdomus VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus ir bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis VPB personalo mokymo klausimais;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- dalyvauja rengiant ir rengia informaciją pagal kompetenciją metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms ir teikia Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja rengiant ir teisės aktų nustatyta tvarka teikiant informaciją paskelbimui VPB tinklalapyje apie teisės aktus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais, VPB veiklą atstovaujant Lietuvos Respubliką ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

- teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams jų funkcijų vykdymui reikalingą teisinę informaciją;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia teisinių išvadų projektus teisės aktų taikymo klausimais ir teikia Skyriaus vedėjui;

- vykdo Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už personalo tvarkymą, funkcijas jiems nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus, civilinę ir civilinio proceso teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti analizuoti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Dalyvauti rengiant VPB vidaus teisės aktų projektus.

2. Dalyvauti derinant pozicijas LINESIS sistemoje.

3. Užtikrinti VPB sudaromų viešojo pirkimo sutarčių atitikimą teisės aktams ir VPB interesams.