Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima ir išsiunčia paštu gaunamus ir siunčiamus dokumentus, kitą korespondenciją;

- dalyvauja rengiant VPB dokumentacijos planą ir teikiant jį svarstyti bei derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

- priima saugoti į VPB archyvą struktūrinių padalinių perduodamas dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą, sudaro perduotų bylų apyrašus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir archyvų tvarkymą, nustatyta tvarka;

- užtikrina VPB archyve esančių dokumentų bylų apskaitą ir saugojimą, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda bylas laikinai naudotis;

- perduoda VPB archyvo bylas Lietuvos valstybės naujajam archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia VPB Dokumentų ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui svarstyti bei derinti nuolat ir ilgai saugojimų bylų apyrašus, atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus;

- teikia metodinę pagalbą VPB struktūrinių padalinių darbuotojams, atsakingiems už dokumentų bylų tvarkymą ir perdavimą tolesniam saugojimui į VPB archyvą;

- tikrina dokumentų tvarkymą VPB struktūriniuose padaliniuose teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- vykdo posėdžio sekretoriaus funkcijas VPB direktoriaus sudaromose komisijose, darbo grupėse;

- vykdo administratoriaus referento funkcijas, jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.