Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- perkelia gautų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų ir kitų su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusių dokumentų duomenis į Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina elektroniniu būdu gautus prašymus atlikti veiksmus Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų ir Lietuvos Respublikos dizaino registruose ir su prašymais susijusius mokesčius, teisės aktų nustatyta tvarka prašymų duomenis perkelia į registrų duomenų bazes;

- skenuoja dizaino pavyzdžius, vaizdinius prekių ženklus ir kitus Skyriaus gaunamus ar siunčiamus dokumentus;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvauja rengiant ir išduodant išradimų, papildomos apsaugos liudijimui gauti, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų priėmimo pažymas teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą teisės aktų nustatyta tvarka;

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarką, vykdo ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- nustatyta tvarka formuoja ir tvarko Skyriaus paraiškų priėmimo bylas;

- vykdo Skyriaus dokumentų tvarkytojo, atsakingo už dalyvavimą atliekant prekių ženklų ir dizaino paraiškų dokumentų formalias ekspertizes bei gautų prekių ženklų ir dizaino paraiškų duomenų perkėlimą į VPB pramoninės nuosavybės objektų registrų duomenų bazes, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- bendradarbiauja kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.