Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- perkelia gautų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų ir kitų su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusių dokumentų duomenis į Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazes;

- tikrina elektroniniu būdu gautus prašymus atlikti veiksmus Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų ir Lietuvos Respublikos dizaino registruose ir su prašymais susijusius mokesčius, perkelia prašymų duomenis į registrų duomenų bazes;

- skenuoja dizaino pavyzdžius, vaizdinius prekių ženklus ir kitus Skyriaus gaunamus ar siunčiamus dokumentus;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvaujant tvarkant VPB archyvą ir rengiant į VPB archyvą perduotų bylų apyrašus, naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;

- dalyvauja tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

-  dalyvauja vykdant ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- nustatyta tvarka formuoja ir tvarko Skyriaus paraiškų priėmimo bylas;

- vykdo Skyriaus dokumentų tvarkytojo, atsakingo už dalyvavimą atliekant prekių ženklų ir dizaino paraiškų dokumentų formalias ekspertizes bei gautų prekių ženklų ir dizaino paraiškų duomenų perkėlimą į VPB pramoninės nuosavybės objektų registrų duomenų bazes, funkcijas jam nesant;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo tvarkymą;

- mokėti dirbti “Microsoft Office“ programiniu paketu.