Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, susijusių su tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą;

- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- priima Europos patentų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Europos patentų tarnybai Europos patentų konvencijos, Patentų įstatymo ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje nustatytais atvejais ir tvarka;

- priima prašymus paduoti Bendrijos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) Reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo ir Bendrijos Dizainų, Prekių ženklų įstatymo, Prekių ženklų registravimo taisyklėse ir Dizaino įstatymo, Dizaino registracijos taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

-. atlieka pramoninės nuosavybės objektų paraiškų dokumentų formalias ekspertizes, priima sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų paraiškų padavimo datos, kitų su pramoninės nuosavybės objektų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti mokesčiai, nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme, užtikrindamas mokesčių administravimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- tvarko, apskaito ir saugo įgaliojimų, išduotų pramoninės nuosavybės objektų pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo VPB informacijos pagal visuomenės paklausimus atstovo funkciją Dėl teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- teikia Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB strateginį veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, VPB struktūriniais padaliniais ir kitų institucijų darbuotojais;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- vykdo kitus VPB direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, viešąjį ir mokesčių administravimą, valstybės registrų ir archyvo tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu);

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Trumpinti skubios prekių ženklų paraiškų dokumentų formalios ekspertizės atlikimo terminą.

2. Trumpinti pranešimų dėl trūkumų, nustatytų prekių ženklų paraiškų dokumentų formalios ekspertizės metu, išsiuntimo terminą.