Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos, VPB veiklos, darbo tesiės, viešojo administravimo klausimais ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja VPB komisijų darbe;

- dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją ir atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

- apibendrina teismų praktiką ir teisės aktus, susijusius su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, bei VPB Apeliacinio skyriaus praktiką;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesams teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ir nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- koordinuoja tarptautinių organizacijų vykdomus VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus ir bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis VPB personalo mokymo klausimais;

- dalyvauja atliekant VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- dalyvauja rengiant ir rengia informaciją pagal kompetenciją VPB metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms ir teikia Skyriaus vedėjui;

- prižiūri ir pildo su teisiniais ir tarptautiniais klausimais susijusias duomenų bazes;

- teikia informaciją apie nacionalinį pramoninės nuosavybės teisinį reglamentavimą tarptautinių organizacijų ir ES institucijų tvarkomose duomenų bazėse, leidiniuose ir interneto portaluose;

- teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams jų funkcijų vykdymui reikalingą teisinę informaciją;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia teisinių išvadų projektus teisės aktų taikymo klausimais ir teikia Skyriaus vedėjui;

- vykdo Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už personalo tvarkymą, funkcijas jiems nesant;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų teisės studijų magistro) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, civilinę ir civilinio proceso teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti analizuoti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

PAGRINDINĖS 2020 M. UŽDUOTYS

1. Trumpinti dizaino paraiškų dokumentų formalios ekspertizės atlikimo terminą nuo 7 d.d. iki 5 d. d.

2. Trumpinti tarptautinių prekių ženklų paraiškų dokumentų formalios ekspertizės atlikimo terminą nuo 5 d. d. iki 4 d. d.

3. Patikslinti pažymų, pranešimų ir sprendimų, atliekant formalią dizaino dokumentų ekspertizę, šablonus.