Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Apmokyti darbuotojus apie VPB prekių ženklų ir dizaino elektroninių paslaugų įdiegtus pakeitimus.

2. Organizuoti ir koordinuoti PPDVS darbuotojų darbą su nauja patentų registro duomenų baze.

3. Fiksuoti ir perduoti Planavimo ir išteklių skyriaus IT darbuotojams patentų registro administravimo sistemos klaidas, atsirandančias dėl elektroninių paslaugų sistemos ar pareiškėjo klaidos.

4. Tobulinti surenkamų mokesčių sistemą už pramoninės nuosavybės objektų paraiškas ir prašymus.

5. Dalyvauti Patentų paraiškų padavimo ir patentų išdavimo taisyklių peržiūroje ir pateikti siūlymai dėl taisyklių atnaujinimo, papildymo ir (arba) patikslinimo.