Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbus, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal  darbo sutartis (toliau – darbuotojai), koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- siekiant užtikrinti tinkamą VPB veiklos dokumentų valdymą, kontroliuoja šių dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia informaciją pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų klausimais asmenims VPB tinklalapio skyrelyje ,,Klausimai-atsakymai“, siekdamas įgyvendinti „vieno langelio“ principą;

- teikia duomenis ir pasiūlymus VPB veiklos planui;

- pagal kompetenciją analizuoja teisės aktus, inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis ir ataskaitas, nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiam biuleteniui, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- teisės aktų nustatyta tvarka priima tarptautines patentines paraiškas, suteikia padavimo datą ir jas perduoda Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui ir Tarptautinės paieškos tarnybai, kai VPB yra gaunančioji patentų tarnyba;

- atlieka pramoninės nuosavybės objektų paraiškų dokumentų formalias ekspertizes, priima sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų paraiškų padavimo datos, kitų su pramoninės nuosavybės objektų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos topografijų registrą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Registrai) Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir Registrų nuostatų nustatyta tvarka;

- tvirtina pažymas dėl mokesčių grąžinimo mokesčių administravimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo, siekiant užtikrinti jų atitikimą atliekamoms pramoninės nuosavybės objektų procedūroms, dokumentų valdymo ir archyvo tvarkymui;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais; teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis,

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam VPB direktoriaus pavaduotojui (toliau – direktoriaus pavaduotojas) pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų, tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, viešąjį ir mokesčių administravimą, valstybės registrų ir archyvo tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu);

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Trumpinti dizaino paraiškų dokumentų formalios ekspertizės atlikimo terminą.

2. Sumažinti konkretiems veiksmams nepriskirtų mokesčių procentą, reguliariai kartą per savaitę patikrinant VMI duomenų bazę.

3. Sudaryti efektyvią trečiųjų asmenų pastabų dėl prekių ženklų registravimo įkėlimo į LINRĄ ir perdavimo Prekių ženklų ir dizaino skyriui schemą.