Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbus, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- organizuoja VPB dokumentų valdymą, saugojimą ir naudojimą ir teikia siūlymus dėl VPB įdiegtos dokumentų valdymo sistemos tobulinimo ir administravimo;

- teikia informaciją pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų klausimais asmenims, siekdamas įgyvendinti „vieno langelio“ principą;

- teikia duomenis ir pasiūlymus VPB veiklos planui;

- pagal kompetenciją analizuoja teisės aktus, inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis ir ataskaitas, nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiam biuleteniui, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- atlieka pramoninės nuosavybės objektų paraiškų dokumentų formalias ekspertizes, priima sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų paraiškų padavimo datos, kitų su pramoninės nuosavybės objektų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos topografijų registrą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą;

- tvirtina pažymas dėl mokesčių grąžinimo mokesčių administravimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

- kontroliuoja VPB archyvo tvarkymą ir VPB archyvo bylų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl programinės įrangos tobulinimo, siekiant užtikrinti jų atitikimą atliekamoms pramoninės nuosavybės objektų procedūroms, dokumentų valdymo ir archyvo tvarkymui;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, ES institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

- vykdo kitus VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, viešąjį ir mokesčių administravimą, valstybės registrų ir archyvo tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

PAGRINDINĖS 2020 M. UŽDUOTYS

1. Apmokyti darbuotojus apie VPB prekių ženklų ir dizaino elektroninių paslaugų įdiegtus pakeitimus.

2. Organizuoti ir koordinuoti PPDVS darbuotojų darbą su nauja patentų registro duomenų baze.

3. Fiksuoti ir perduoti Planavimo ir išteklių skyriaus IT darbuotojams patentų registro administravimo sistemos klaidas, atsirandančias dėl elektroninių paslaugų sistemos ar pareiškėjo klaidos.

4. Tobulinti surenkamų mokesčių sistemą už pramoninės nuosavybės objektų paraiškas ir prašymus.

5. Dalyvauti Patentų paraiškų padavimo ir patentų išdavimo taisyklių peržiūroje ir pateikti siūlymai dėl taisyklių atnaujinimo, papildymo ir (arba) patikslinimo.