Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima iš Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus perduodamas Skyriui prekių ženklų ir dizaino paraiškas ir dokumentus, susijusius su prekių ženklų ir dizaino registravimu;

- išduoda paraiškų ir registracijų bylas Skyriaus, kitų VPB skyrių darbuotojams jų tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

- tikrina Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro (toliau – Registrai) duomenų bazių duomenų atitikimą bylų dokumentams, nustačius neatitikimus informuoja Skyriaus patarėją, atsakingą už Registrų tvarkymą;

- tvarko Skyriaus gaunamus ir iš jo išeinančius dokumentus, susijusius su prekių ženklais ir dizainu, atlieka dokumentų ir duomenų paieškas Registrų duomenų bazėse ir archyve, veda jų apskaitą;

- užtikrina prekių ženklų ir dizaino bylų apskaitą, saugojimą;

- parengia nebegaliojančias Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas nuolatiniam saugojimui ir perduoda jas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- sudaro nebegaliojančių prekių ženklų ir dizaino bylų sąrašą;

- skenuoja grafinių prekių ženklų ir dizainų vaizdus ir įkelia juos į Registrų duomenų bazes;

- rengia prekių ženklų ir dizaino duomenis, dokumentus sprendimams, susijusiems su Registrų tvarkymu, priimti;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Skyriaus dokumentų tvarkytojų funkcijas jiems nesant darbe (atostogos, komandiruotė ir pan.);

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktus, reglamentuojančius archyvo tvarkymą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.