Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- formuoja, spausdina ir teikia pasirašymui išimtines teises į prekių ženklus ir dizaino Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- išduoda paraiškų ir registracijų bylas Skyriaus, kitų VPB skyrių darbuotojams jų tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

- parengia nebegaliojančias Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas nuolatiniam saugojimui ir perduoda jas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka ;

- parengia prekių ženklų ir dizaino bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- skenuoja grafinių prekių ženklų ir dizainų vaizdus ir įkelia juos į Registrų duomenų bazes;

- įveda prekių ženklų vaizdinių elementų kodus į prekių ženklų duomenų bazę;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Skyriaus dokumentų tvarkytojų funkcijas jiems nesant darbe (atostogos, komandiruotė ir pan.);

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktus, reglamentuojančius archyvo tvarkymą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.