Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos nuostatas,  tvarko ir saugo Registrus teisės aktų nustatyta tvarka;

- priima sprendimus dėl pakeitimų, teisių į ženklą ar dizainą perdavimo, licencijos suteikimo įrašymo į Registrus, dėl prekių ženklo ar dizaino registracijos galiojimo pratęsimo teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- rengia išimtines teises į prekių ženklus ir dizainą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus bei tvarko jų apskaitą;

- papildo prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes Valstybinio patentų biuro tinklalapyje;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus patarėjui, atsakingam už Registrų tvarkymą;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

-  nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmos ir šešioliktos dienos parengti prekių ženklų duomenis, reikalingus VPB oficialaus biuletenio maketui.

2. Po kiekvieno VPB oficialaus biuletenio paskelbimo patikrinti prekių ženklų duomenų pasikrovimą Valstybinio patentų biuro tinklalapyje esančioje prekių ženklų duomenų bazėje.

3. Per teisės aktuose nustatytą laiką priimti sprendimus dėl prekių ženklų duomenų pakeitimų įrašymo į Prekių ženklų registrą.