Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido Protokolas), Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nuostatas, tvarko ir saugo Registrus teisės aktų nustatyta tvarka.

- priima sprendimus dėl Registrų duomenų pakeitimų, teisių į įregistruotą ženklą ar dizainą perdavimo, licencijos suteikimo įrašymo į Registrus, dizaino registracijos galiojimo pratęsimo ir kitų veiksmų, susijusių su Registro duomenimis, teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia pranešimus Tarptautiniam biurui dėl tarptautinių ženklų registracijų, pramoninio dizaino tarptautinių registracijų teisės aktų nustatyta tvarka;

- koordinuoja Registrų duomenų skelbimą Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) oficialiame biuletenyje;

- klasifikuoja vaizdinius prekių ženklų elementus pagal Vienos klasifikaciją;

- papildo prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes VPB tinklalapyje;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Užtikrinti prekių ženklų ir dizaino registrų duomenų parengimą skelbimui VPB oficialiame biuletenyje.

2. Įrašyti prekių ženklų duomenų pakeitimus į Prekių ženklų registrą teisės aktais nustatyta tvarka ir terminais.

3. Duomenis, gautus iš Centrinės hipotekos įstaigos, įrašyti į Prekių ženklų ar Dizaino registrus ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.

4. Peržiūrėti naujai paduotas prekių ženklų paraiškas ir suklasifikuoti jų vaizdinius ženklų elementus pagal Vienos klasifikaciją.