Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Užtikrinti prekių ženklų ir dizaino registrų duomenų parengimą skelbimui VPB oficialiame biuletenyje.

2. Įrašyti prekių ženklų duomenų pakeitimus į Prekių ženklų registrą teisės aktais nustatyta tvarka ir terminais.

3. Duomenis, gautus iš Centrinės hipotekos įstaigos, įrašyti į Prekių ženklų ar Dizaino registrus ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.

4. Peržiūrėti naujai paduotas prekių ženklų paraiškas ir suklasifikuoti jų vaizdinius ženklų elementus pagal Vienos klasifikaciją.