Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, susijusių su Registrų tvarkymu; koordinuoja programinės įrangos, užtikrinančios prekių ženklų ir dizaino registravimo procedūrų atlikimą, funkcionavimą;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis, rengiant Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- teikia pasiūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo, siekiant užtikrinti jos tinkamumą prekių ženklų ir dizaino procedūrų vykdymui;

- parašu patvirtina iš Registrų išduodamuose išrašuose esančių duomenų tikrumą;

- koordinuoja prekių ženklų ir dizaino duomenų skelbimą VPB tinklalapyje;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- koordinuoja prekių ženklų paieškų atlikimą, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

- analizuoja ir apibendrina Registrų tvarkymo praktiką, dalyvauja apibendrinant nacionalinės, Europos Bendrijos ir tarptautinės prekių ženklų registracijos praktiką, VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB  veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.