Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, susijusių su Registrų tvarkymu; koordinuoja programinės įrangos, užtikrinančios prekių ženklų ir dizaino registravimo procedūrų atlikimą, funkcionavimą;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis, rengiant Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- teikia pasiūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo, siekiant užtikrinti jos tinkamumą prekių ženklų ir dizaino procedūrų vykdymui;

- parašu patvirtina iš Registrų išduodamuose išrašuose esančių duomenų tikrumą;

- koordinuoja prekių ženklų ir dizaino duomenų skelbimą VPB tinklalapyje;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- koordinuoja prekių ženklų paieškų atlikimą, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

- analizuoja ir apibendrina Registrų tvarkymo praktiką, dalyvauja apibendrinant nacionalinės, Europos Bendrijos ir tarptautinės prekių ženklų registracijos praktiką, VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB  veiklos tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Užtikrinti prekių ženklų paieškų atlikimą ir ataskaitų perdavimą ESINT ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jų gavimo dienos.

2. Parengti VPB 2019 m. statistikos duomenis apie prekių ženklus ir dizainą pagal PINO statistikos formas iki 2020-03-01.

3. Teikti siūlymus programinės įrangos „LINRA“ funkcionalumo gerinimo prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų, dizaino, tarptautinių dizaino registracijų dalyse.

4. Stebėti prekių ženklų ir dizaino pakeitimų įrašymo registruose tvarkos ir terminų laikymąsi, teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl procesų efektyvinimo.