Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- individualiai konsultuoja skyriaus ekspertus, naujai priimtus ar turinčius mažesnę darbo patirtį (toliau – kuruojami ekspertai) darbo atlikimo ir darbo organizavimo klausimais;

- dalyvauja skiriant eksperto adaptacinio periodo užduotis, skirtas įgyti naujoms žinioms ir gebėjimams, reikalingiems eksperto funkcijoms atlikti;

- padeda kuruojamiems ekspertams atlikti sudėtingas, kompleksines užduotis bei spręsti darbo metu iškilusias problemas;

- padeda kuruojamiems ekspertams priimti konstruktyvius su darbine veikla susijusius sprendimus;

- teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl kuruojamų ekspertų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, stebi ekspertų kompetencijų ugdymą;

- dalyvauja prekių ženklų registracijos ir dizaino registracijos praktikos aptarimuose, seminaruose, mokymuose;

- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, duomenų apsaugą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prekių ženklų ir dizaino apsaugos srityje;

- turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti kantrus, tolerantiškas, dėmesingas, atsakingas, objektyvus;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti aiškiai ir suprantamai perteikti informaciją;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.