Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- atlieka prekių ženklų ir dizaino ekspertizes, priima sprendimus dėl jų įregistravimo ar teisinės apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje tarptautinių sutarčių bei teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina prekių/paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasifikacijos redakcijai, gaminio atitikimą galiojančiai Lokarno klasifikacijos redakcijai;

- apibendrina teikiamus pasiūlymus dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų klasifikacijos (Nicos klasifikacijos) tobulinimo;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, Lietuvos Respublikos dizaino registrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, Nicos klasifikacijos ir Lokarno klasifikacijos tobulinimo;

- dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- analizuoja ir apibendrina nacionalinę, Europos Sąjungos ir tarptautinę prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Mažinti vidutinį prekių ženklų ekspertizei skiriamą laiką, siekiant sutrumpinti terminą nuo paraiškų padavimo iki jų ekspertizės pradžios.

2. Operatyviai vykdyti prekių ženklų ekspertizes pagal absoliučius reikalavimus.

3. Teikti pasiūlymus dėl prekių ženklų ekspertizės gairių.

4. Parengti lietuvių kalba Nicos klasifikacijos 2020 metų versiją.