Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, padeda planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą, susijusią su išimtinių teisių į prekių ženklus ir dizainą įregistravimą;

- atlieka prekių ženklų ir dizaino ekspertizes, priima sprendimus dėl jų įregistravimo ar teisinės apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje tarptautinių sutarčių bei teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- inicijuoja, analizuoja ir apibendrina Europos Bendrijos ir tarptautinę prekių ženklų registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis, rengiant Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- padeda Skyriaus vedėjui peržiūrėti ekspertų vykdomų užduočių kokybę ir jų atlikimą per teisės aktuose nustatytus terminus;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

- vykdo kitus su  Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti bei  apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Kas ketvirtį įvertinti skyriuje pasiektą faktinį rezultatą -  terminą tarp paraiškos padavimo ir jos ekspertizės pradžios, siekiant jį trumpinti iki 2.5 mėnesių.

2. Dalyvauti VPB – ESINT dvišalio techninio bendradarbiavimo ir konvergencijos projektuose.

3. Kas ketvirtį organizuoti  prekių ženklų ir dizaino ekspertizės praktikos aptarimus.

4. Teikti pasiūlymus dėl prekių ženklų ekspertizės gairių.