Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais (dėl priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kt.);

- registruoja su VPB personalo valdymu susijusius dokumentus, nustatyta tvarka supažindina VPB valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

- dalyvauja formuojant personalo sudėtį, atlieka personalo sudėties analizę;

- dalyvauja rengiant VPB struktūrą, pareigybių sąrašus, VPB struktūrinių padalinių nuostatus bei personalo pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus šiais klausimais;

- pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

- organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, padeda VPB struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą VPB;

- analizuoja ir apibendrina VPB personalo mokymo poreikius, rengia metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, teikia išvadas dėl tarnybinių komandiruočių, susijusių su VPB personalo mokymu, tikslingumo;

- organizuoja VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;

- organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą VPB;

- atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

- pagal kompetenciją kontroliuoja VPB darbo reglamento nuostatų personalo klausimais ir kitų VPB darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi, koordinuoja ir kontroliuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų įstaigoje gerinimo;

- dalyvauja VPB darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais, padeda VPB komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

- tvirtina su personalo reikalais susijusių dokumentų kopijas, tvarko, pildo ir apskaito su personalo reikalais susijusius pažymėjimus, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia VPB darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

- padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

- rengia pranešimus, ataskaitas, informaciją personalo klausimais ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia VPB direktoriui, Skyriaus vedėjui bei kompetentingoms institucijoms;

- formuoja, tvarko Skyriaus bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį personalo valdymo srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos ir darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Organizuoti VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, metinio mokymo plano parengimą ir įgyvendinimą.

2. Teikti tiesioginiam vadovui 2-3 pasiūlymus dėl VPB vidaus teisės aktų tobulinimo.

3. Dalyvauti pasirengiant personalo tvarkymo funkcijų konsolidavimui bei funkcijų paskirstymui su NBFC.