Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- priima sprendimus dėl išradimų patentų, topografijų ir papildomos apsaugos liudijimų galiojimo pratęsimo ir panaikinimo, užtikrina Registrų duomenų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir šių duomenų teisingumą, priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

- registruoja Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų licencines sutartis bei sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo, priima sprendimus dėl Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje panaikinimo, užtikrina Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės duomenų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir šių duomenų teisingumą, priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse, Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- rengia patentų aprašymus ir nustatyta tvarka perduoda VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui patentus, topografijų registravimo liudijimus ir kitus dokumentus;

- formuoja ir tvarko Skyriaus bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

- rengia ir formuoja Registrų ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės duomenis VPB Oficialiam biuleteniui ir nustatyta tvarka teikia šiuos duomenis Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį  universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų ir puslaidininkinių gaminių topografijų (toliau – topografijos) teisinę apsaugą, valstybės registrų ir archyvų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

PAGRINDINĖS 2020 M. UŽDUOTYS

1. Operatyviai priimti sprendimus dėl patentų bei papildomos apsaugos liudijimų (PAL) galiojimo pratęsimo ir panaikinimo.

2. Laiku ir kokybiškai parengti patentus, PAL ir išrašus iš Patentų registro ir Europos patentų duomenų bazės.

3. Laiku ir kokybiškai parengti ir perduoti į VPB archyvą Išradimų skyriaus bylas.

4. Aktyviai dalyvauti naujos Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemos tobulinimo procese.