Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- priima sprendimus dėl išradimų patentų, topografijų ir papildomos apsaugos liudijimų galiojimo pratęsimo ir panaikinimo, užtikrina Registrų duomenų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir šių duomenų teisingumą, priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

- registruoja Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų licencines sutartis bei sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo, priima sprendimus dėl Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje panaikinimo, užtikrina Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės duomenų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir šių duomenų teisingumą, priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse, Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- rengia ir nustatyta tvarka perduoda VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui patentus, puslaidininkinių gaminių topografijų (toliau– topografijos) registravimo liudijimus ir kitus dokumentus;

- rengia patentų aprašymus ir teikia juos VPB Informacinių technologijų skyriui;

- formuoja ir tvarko Skyriaus bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

- rengia ir formuoja Registrų ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės duomenis VPB Oficialiam biuleteniui ir nustatyta tvarka teikia šiuos duomenis Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Laiku ir kokybiškai parengti ir perduoti į archyvą Išradimų skyriaus bylas.

2. Operatyviai priimti sprendimus dėl patentų bei papildomos apsaugos liudijimų (PAL) galiojimo pratęsimo ir panaikinimo.

3. Laiku ir kokybiškai parengti patentus, PAL  ir išrašus iš Patentų registro ir EP duomenų bazės.