Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo, Europos patentų konvencijos nuostatas atlieka ekspertizę, priima sprendimus dėl išradimų patentų išdavimo, Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą (toliau – Registras) teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia skelbimui patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius ir neįsigaliojusius Europos patentus;

- rengia patentų aprašymų medžiagą panaudojant patentų registro duomenis ir paraiškos dokumentus ir teikia registro tvarkytojui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Operatyviai atlikti pirminę gautos patento paraiškos ekspertizę.

2. Operatyviai priimti sprendimus dėl patentų išdavimo bei parengti patentus paskelbimui per laikotarpį po mokesčio už patento išdavimą gavimo.

3. Laiku ir kokybiškai parengti Europos patento  (EP) apibrėžčių vertimus skelbimui bei išduoti pažymas, tarp jų registruotiems EPAS vartotojams išsiųsti pažymas ir kitą korespondenciją elektroniniu būdu, sumažinant klaidų atvejus, kada reikia kreiptis į sistemos administratorių.

4. Aktyviai dalyvauti projekte "Patentų registro ir Europos patentų duomenų bazės modernizavimas".