Pareigų aprašymas Spausdinti

9

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- atlieka Lietuvos Respublikos patentų ir Lietuvoje įsigaliojusių Europos patentų internetinių duomenų bazių informacinės sistemos priežiūrą, kuri apima nepertraukiamo sistemos funkcionavimo, sistemos ir joje esančių duomenų saugumo bei duomenų atnaujinimo užtikrinimą;

- teikia saugos įgaliotiniui pasiūlymus dėl saugos priemonių diegimo, dalyvauja informacinės sistemos atitikties ir rizikos vertinime;

- bendradarbiauja su išoriniais IT paslaugų teikėjais, kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- vykdo pagal kompetenciją kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir priežiūrą;

- turėti PHP programavimo kalbos, MySQL duomenų bazių valdymo sistemos ir Interneto technologijų (HTML, CSS, JavaScript) žinių;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą.