Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir siunčia nacionalinių patentų savininkams ar jų atstovams pranešimus dėl metų mokesčių mokėjimo nustatytu laiku ar su priemoka ir dėl būsimo patento panaikinimo;

- rengia ir siunčia Europos patentų, galiojančių Lietuvos Respublikoje, savininkams ar jų atstovams pranešimus dėl metų mokesčių mokėjimo su priemoka ir dėl būsimo patento panaikinimo;

- formuoja ir tvarko Skyriaus bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- priima sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

- registruoja nacionalinių ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų licencines sutartis bei sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo;

- rengia ir nustatyta tvarka perduoda VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui patentus, puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo liudijimus ir kitus dokumentus;

- rengia ir formuoja Lietuvos Respublikos patentų registro ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės duomenis VPB Oficialiam biuleteniui ir nustatyta tvarka teikia šiuos duomenis Skyriaus vedėjui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, ataskaitas ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo Skyriaus registro tvarkytojo funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išradimų ir puslaidininkinių gaminių topografijų teisinę apsaugą, valstybės registrų ir archyvų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.