Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau - VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir vykdymą, planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir jų tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

- teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- naudojantis parengta programine įranga apskaičiuoja galiojančių Lietuvos Respublikoje pagal Europos patentų konvenciją Europos patentų metų mokesčius ir teikia juos VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- skelbia patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus, įregistruotas topografijas ir kitus duomenis VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

- papildo patentų ir Europos patentų, galiojančių Lietuvoje, duomenų bazes naujais duomenimis VPB tinklalapyje;

- pasirašo išimtines teises į išradimus ir puslaidininkinių gaminių topografijas Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- teikia išvadas VPB direktoriui teisės aktų nustatytiems sprendimams priimti;

- teikia pasiūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo, siekdamas užtikrinti jų atitikimą atliekamoms išradimų patentų išdavimo ir puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo procedūroms;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, valstybės tarnautojų skatinimo, pareiginės algos priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus ir VPB direktoriaus pavaduotojo (-ų)  pavedimus (pagal kompetenciją), siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų ir puslaidininkinių gaminių topografijų teisinę apsaugą, valstybės registrų ir archyvų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, pramoninės nuosavybės srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo bei duomenų bazių valdymo programomis, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Dalyvauti kuriant ir diegiant naujas Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemas.

2. Teikti ataskaitas Europos patentų tarnybai (EPT) apie sumokėtus metų mokesčius, panaikintus ir neįsigaliojusius Europos patentus pagal Europos patentų konvenciją pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, iki sekančio mėnesio pabaigos.

3. Papildyti VPB Europos patentų duomenų bazę EPT išduotų patentų duomenimis, tvarkyti internetines Lietuvos Respublikos patentų ir prireikus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazes.

4. Koordinuoti Darbo susitarimo tarp EPT ir VPB dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas nuostatų įgyvendinimą.