Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;

- teikia pasiūlymus ir duomenis Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) veiklos planui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir jų tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- atstovauja Lietuvos Respublikos ir VPB interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, ES institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

- teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- apskaičiuoja galiojančių Lietuvos Respublikoje pagal Europos patentų konvenciją Europos patentų metų mokesčius ir teikia juos VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- skelbia patentų paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus, įregistruotas topografijas ir kitus duomenis VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

- papildo patentų ir Europos patentų, galiojančių Lietuvoje, duomenų bazes naujais duomenimis VPB tinklalapyje;

- pasirašo išimtines teises į išradimus ir puslaidininkinių gaminių topografijas Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- teikia išvadas VPB direktoriui teisės aktų nustatytiems sprendimams priimti;

- teikia siūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų ir puslaidininkinių gaminių topografijų teisinę apsaugą, valstybės registrų ir archyvų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Dalyvauti kuriant ir diegiant naujas Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemas.

2. Teikti ataskaitas Europos patentų tarnybai (EPT) apie sumokėtus metų mokesčius, panaikintus ir neįsigaliojusius Europos patentus pagal Europos patentų konvenciją pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, iki sekančio mėnesio pabaigos.

3. Papildyti VPB Europos patentų duomenų bazę EPT išduotų patentų duomenimis, tvarkyti internetines Lietuvos Respublikos patentų ir prireikus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazes.

4. Koordinuoti Darbo susitarimo tarp EPT ir VPB dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas nuostatų įgyvendinimą.