Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina pagal savo kompetenciją Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

- atlieka veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėse;

- rengia Skyriaus posėdžių protokolus ir užtikrina Skyriaus posėdžių tvarką;

- dalyvauja tvarkant gautų bei išnagrinėtų apeliacijų ir protestų bylas, teismui apskųstų Skyriaus sprendimų bylas bei jų apskaitą, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, susijusius su Skyriaus uždaviniais bei funkcijomis, nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiam biuleteniui, Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja tvarkant prekių ženklų ir dizainų registrų administravimo sistemos („Back Office“) sistemos dalies ,,Apeliacijos ir protestai” duomenis bei teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo;

- dalyvauja Skyriaus veiklos kokybės gerinimo procese, teikia Skyriaus vedėjui statistinius duomenis dėl veiklos kokybės rodiklių;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.