Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina pagal savo kompetenciją Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų, tame tarpe ir susijusių su tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą;
 
- Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja nagrinėjant apeliacijas dėl išradimų, dizaino, prekių ženklų, puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo, protestus dėl prekių ženklų ir dizaino, prašymus dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo (toliau - ginčai),  priima sprendimus  bei rengia sprendimų projektus;
 
- Skyriaus vedėjo pavedimu pirmininkaudamas Kolegijai pavestame nagrinėti ginče, atlieka Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklėse nustatytus veiksmus;
 
- Skyriaus vedėjo pavedimu Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklių numatytais atvejais vienasmeniškai nagrinėja bei priima sprendimus dėl apeliacijų, rengia šių sprendimų projektus;
- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose;
 
- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su Skyriaus nuostatuose nustatytais uždaviniais bei vykdomomis funkcijomis,  ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, Lietuvos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais, rengimo ir tobulinimo bei dalyvauja tokių teisės aktų projektų rengime;
 
- vertina ir dalyvauja apibendrinant nacionalinę, ES ir tarptautinę išradimų, prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant teismų bei Skyriaus praktiką;
 
- analizuoja Skyriaus veiklos kokybės gerinimo galimybes, vertina konkrečius veiklos kokybės rodiklius, teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
 
- rengia paskelbimui VPB tinklalapyje ir Oficialiame biuletenyje Skyriaus ir teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos bei kitą aktualią Skyriaus informaciją;
 
- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, susijusius su Skyriaus uždaviniais bei funkcijomis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui, struktūriniams padaliniams;
 
- teikia Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją pasiūlymus ir duomenis, rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;
 
- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;
 
- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);
 

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.   

         

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
 
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius intelektinės ir pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą;

-  mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei rengti išvadas;

-  gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Laiku rengti ir teikti reikalingą informaciją dėl kokybės standartų kriterijų taikymo ir veiklos procesų Apeliacinio skyriaus veikloje;

2. Laikantis teisės aktų reikalavimų ir terminų parengti priskirtus Apeliacinio skyriaus sprendimų projektus;

3. Laikantis teisės aktų reikalavimų ir terminų atstovauti VPB interesus teismuose Apeliaciniam skyriui priskirtose bylose.