Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina pagal savo kompetenciją Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų, tame tarpe ir susijusių su tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą;

- įgyvendindamas Skyriaus funkcijas atlieka veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėse;

- dalyvauja teisės aktų, susijusių su Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių bei vykdomų funkcijų, projektų rengimo darbe;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, teisės aktų, susijusių su ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, projektų, Lietuvos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

- rengia pagal savo kompetenciją Skyriaus sprendimų dėl apeliacijų ir protestų projektus, teikia sprendimų priėmimui reikalingą medžiagą;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ir nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- vertina ir dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant teismų bei Skyriaus praktiką;

- analizuoja Skyriaus veiklos kokybės gerinimo galimybes, vertina konkrečius veiklos kokybės rodiklius, teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;

- rengia paskelbimui VPB tinklalapyje Skyriaus ir teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos bei kitą aktualią Skyriaus informaciją

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, susijusius su Skyriaus uždaviniais bei funkcijomis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui, struktūriniams padaliniams, skelbia šią informaciją VPB Intraneto tinklalapyje;

- teikia Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją pasiūlymus ir duomenis, rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei rengti išvadas;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.