Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, taikymą ir vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui VPB veiklos ataskaitoms ir pagal kompetenciją užtikrina šio plano įgyvendinimą;

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams, koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- paskiria atitinkamų VPB struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus dalyvavimui Skyriaus posėdžiuose;

- organizuoja Skyriaus posėdžius ir jiems pirmininkauja;

- nagrinėja apeliacijas bei protestus, dalyvauja priimant Skyriaus sprendimus bei rengia sprendimų projektus;

- priima nutarimus pagal Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisykles;

- apibendrina Skyriaus praktiką;

- inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant nacionalinės, Europos Bendrijos ir tarptautinės prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant teismų praktiką;

- rengia paskelbimui VPB tinklalapyje Skyriaus ir teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos bei kitą aktualią Skyriaus informaciją;

- analizuoja teisės aktus ir inicijuoja jų tobulinimą, naujų teisės aktų projektų rengimą;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia VPB strateginiam veiklos planui, VPB struktūriniams padaliniams, VPB veiklos ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ir nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- teikia pasiūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo, siekiant užtikrinti kompiuterinės informacinės sistemos ,,Apeliacijos ir protestai“ funkcionavimą;

- bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES ir tarptautinėse organizacijose, ES ir tarptautinėmis institucijomis;

- organizuoja VPB svečių priėmimą, dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            - turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį), arba vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą;

            - turėti ne mažesnį kaip 2 metų teisinio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos srityje;

            - išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

            - būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą;

            - gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

            - mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

            - turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

            - mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

            - mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.