Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, taikymą ir vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms ir pagal kompetenciją užtikrina šio plano įgyvendinimą;

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- nagrinėja apeliacijas, protestus dėl visų pramoninės nuosavybės objektų registracijų, taip pat prašymus dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo (toliau – ginčai), dalyvauja priimant Skyriaus sprendimus bei rengia sprendimų projektus;

- sudaro Kolegijas ginčų  nagrinėjimui, pirmininkauja šioms Kolegijoms arba paskiria pirmininkauti kitą Apeliacinio skyriaus valstybės tarnautoją;

- Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklių numatytais atvejais vienasmeniškai nagrinėja bei priima sprendimus apeliacijose arba paskiria tokią apeliaciją nagrinėti bei priimti sprendimą kitą Apeliacinio skyriaus valstybės tarnautoją;        

- priima nutarimus Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklių numatytais atvejais;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose;

- apibendrina Skyriaus praktiką;

- inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant teismų praktiką;

- rengia paskelbimui VPB tinklalapyje Skyriaus ir teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos bei kitą aktualią Skyriaus informaciją;

- analizuoja teisės aktus, susijusius su Skyriaus nuostatuose nustatytais uždaviniais bei vykdomomis funkcijomis,  ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, teikia pasiūlymus  ir inicijuoja jų tobulinimą, dalyvauja naujų teisės aktų projektų  rengime;              

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia VPB veiklos planui, VPB struktūriniams padaliniams, VPB veiklos ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- teikia pasiūlymus dėl programinės įrangos ginčų dalies registrų duomenų bazėse tobulinimo;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, ES institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

-  rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 2  metų patirtį pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius intelektinės ir pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, civilinę ir civilinio proceso teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Išnagrinėti apeliacijas, protestus, prašymus dėl pramoninės nuosavybės objektų, priimant dėl jų sprendimus bei nutarimus: 20 – apeliacijų, 90 – protestų, 10 - negaliojimo/panaikinimo prašymų.

2. Atstovauti Valstybinį patentų biurą kaip instituciją teisminiuose procesuose dėl Skyriaus sprendimų, siekiant pakeistų Apeliacinio skyriaus sprendimų dalis būtų ne daugiau kaip, proc. – 15.

3. Efektyvinti Skyriaus procesus, pateikiant šalims su ginčų nagrinėjimu susijusius dokumentus elektroniniu būdu.  Numatoma dokumentų dalis, proc. – 70.