Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, taikymą bei vykdymą;

- planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams, koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, teikia VPB direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

- užtikrina pateiktų vizuoti VPB rengiamų, su VPB pagal kompetenciją derinamų teisės aktų projektų atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktams, tarptautinėms sutartims bei VPB priimamų vidaus teisės aktų atitikimą Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktams, teisėtiems VPB interesams;

- inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijų tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą ir atstovavimą;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos pozicijoms Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Europos patentų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, Europos Komisijoje ir Europos Taryboje ir kitose ES institucijose, užsienio valstybių organizacijose ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl VPB strategijos atstovaujant Lietuos Respubliką šiose institucijose ir organizacijose;

- koordinuoja bendradarbiavimą ir bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

- teikia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas, pranešimus apie VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais vykdymą, apie VPB įgyvendintus ES teisės aktus pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, apie ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB;

- analizuoja, apibendrina ir organizuoja teismų praktikos, teisės aktų, susijusių su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, apibendrinimą, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo VPB;

- organizuoja, koordinuoja atstovavimą bei atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją;

- pagal VPB kompetenciją koordinuoja informacijos su teisiniais ir tarptautiniais klausimais susijusiose duomenų bazėse tvarkymą;

- vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VPB teisės aktų nustatyta tvarka;

- koordinuoja veiksmus, VPB atliekamus pagal Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymą;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- rengia ir teikia pagal kompetenciją teisines išvadas teisės aktų taikymo klausimais, VPB direktoriaus pavedimu teikia išvadas dėl VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių tikslingumo;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.
 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį), arba vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą;

- turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos srityje;

- išmanyti komercinę teisę, civilinę teisę, intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisę, darbo teisę, civilinio proceso teisę, tarptautinę teisę, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos ir ES teisinę sistemą, teismų praktiką, būti susipažinusiam su ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Parengti teisės aktų, susijusių su mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų sistemine peržiūra, projektus.

2. Pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų skatinant pareiškėjus naudotis elektroninėmis paslaugomis.

3. Pateikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų organizavimo VPB tobulinimo.

4. Parengti pasiūlymus dėl VPB vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

5. Parengti ketvirtines teismų praktikos apžvalgas paskelbimui visuomenei.