Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2022 m. užduotys

1 užduotis: Dalyvauti įgyvendinant XVIII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.1.3 priemonę „Parengti paskatų sistemą, kuri galėtų realiai paskatinti produktų ir paslaugų kūrėjus rūpintis intelektinės nuosavybės apsauga“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos pažangos priemonę Nr. 13-001-01-10-01 „Sukurti ir įveiklinti IN apsaugos paskatų sistemą“.

2 užduotis: Peržiūrėti korupcijos prevencijos VPB sistemą ir pateikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

3 užduotis: Parengti ketvirtines teismų praktikos apžvalgas paskelbimui visuomenei.

4 užduotis: Rengti teisės aktų projektus, susijusius su VPB veiklos tobulinimu.

5 užduotis: Tobulinti Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus darbo efektyvumą ir kokybę.