Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, taikymą bei vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms ir pagal kompetenciją užtikrina šio plano įgyvendinimą, dalyvauja VPB veiklos strateginio planavimo darbo grupės darbe;

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams, koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, teikia VPB direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

- užtikrina pateiktų vizuoti VPB rengiamų, su VPB pagal kompetenciją derinamų teisės aktų projektų atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktams, tarptautinėms sutartims bei VPB priimamų vidaus teisės aktų atitikimą Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktams, teisėtiems VPB interesams;

- inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijų rengimą, derinimą;

- koordinuoja bendradarbiavimą ir bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis;

- teikia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas, pranešimus apie VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais vykdymą, apie VPB įgyvendintus ES teisės aktus pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, apie ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB;

- analizuoja, apibendrina ir organizuoja teismų praktikos, teisės aktų, susijusių su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, apibendrinimą, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo VPB;

- organizuoja, koordinuoja atstovavimą bei atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją;

- rengia Lietuvos Respublikos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

- teikia pasiūlymus rengti medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos pozicijoms Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS taryboje, Europos patentų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, Europos Komisijoje ir Europos Taryboje ir kitose ES institucijose, užsienio valstybių organizacijose ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl VPB strategijos atstovaujant Lietuos Respubliką šiose institucijose ir organizacijose;

- pagal VPB kompetenciją koordinuoja informacijos LINESIS duomenų bazėje tvarkymą;

- vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VPB teisės aktų nustatyta tvarka;

- bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- organizuoja Patentinių patikėtinių komisijos veiklą ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su prašymų ir dokumentų nagrinėjimu, numatytus Patentinių patikėtinių nuostatuose, teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją paskelbimui VPB tinklalapyje, duomenų bazėse, metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- rengia ir teikia pagal kompetenciją teisines išvadas teisės aktų taikymo klausimais, VPB direktoriaus pavedimu teikia išvadas dėl VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių tikslingumo;

- organizuoja VPB svečių priėmimą, dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, valstybės tarnautojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus Direktoriaus ir Direktoriaus pavaduotojo (-ų) pagal kompetenciją nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį), arba vientisųjų teisės studijų magistro  išsilavinimą;

- turėti ne mažesnį kaip 2 metų teisinio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos srityje;

- išmanyti komercinę teisę, civilinę teisę, intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisę, darbo teisę, civilinio proceso teisę, tarptautinę teisę, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos ir ES teisinę sistemą, teismų praktiką, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti užsienio (anglų) kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Per einamuosius metus parengti 6 VPB veiklą tobulinančių teisės aktų projektus.

2. Per einamuosius metus suorganizuoti patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą.

3. Teikti pasiūlymus dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo VPB.

4. Rengti ketvirtines teismų praktikos apžvalgas.