Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Parengti teisės aktų, susijusių su mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų sistemine peržiūra, projektus.

2. Pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų skatinant pareiškėjus naudotis elektroninėmis paslaugomis.

3. Pateikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų organizavimo VPB tobulinimo.

4. Parengti pasiūlymus dėl VPB vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

5. Parengti ketvirtines teismų praktikos apžvalgas paskelbimui visuomenei.