• Administracija
  Tel. 85 2780250, Faks. 85 2750723, El. p. info@vpb.gov.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Želvys
 • Patarėjai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Barbara Leščevska
 • Ryšiai su visuomene
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Šalnienė
 • Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vida Mikutienė
  Vita Daiva Kušleikaitė
  Deimantė Ivinskienė

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti išradimų patentus Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl patentinių paraiškų padavimo datos, kitų su išradimų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos patentų įstatyme ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti papildomos apsaugos liudijimą, priima sprendimus dėl paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimo datos, kitų su šiomis paraiškomis susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į puslaidininkinių gaminių topografijas Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl topografijų paraiškų padavimo datos, kitų su topografijų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme ir Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl Europos patentų išplėtimo į Lietuvos Respubliką, priima sprendimus dėl prašymų ir kitų susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl Europos patento galiojimo Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl prašymų ir kitų susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

  - priima tarptautines patentines paraiškas, kai VPB yra pasirinktoji (nurodytoji) patentų tarnyba, ir jas perduoda Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinės kooperacijos sutartyje, LR Patentų įstatyme ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į prekių ženklus Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl prekių ženklų paraiškų padavimo datos, kitų su prekių ženklų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Prekių ženklų ir dizaino skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme ir Prekių ženklų registravimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į dizainą Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl dizaino paraiškų padavimo datos, kitų su dizaino teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Prekių ženklų ir dizaino skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme ir Dizaino registracijos taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų apeliacijas dėl atsisakymo išduoti patentą, registruoti topografiją, dizainą ar prekių ženklą bei protestus dėl topografijos, dizaino ir prekių ženklo registravimo pripažinimo negaliojančiais ir perduoda juos Apeliaciniam skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėse;

  - priima tarptautines patentines paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui ir tarptautinės paieškos tarnybai, kai VPB yra gaunančioji patentų tarnyba, Patentinės kooperacijos sutarties, LR Patentų įstatymo ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima Europos patentų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Europos patentų tarnybai Europos patentų konvencijos, LR Patentų įstatymo ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima tarptautines prekių ženklų paraiškas ir prašymus dėl vėlesnio teritorinio išplėtimo, suteikia paraiškos ar prašymo padavimo datą ir juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui, kai VPB yra kilmės šalies tarnyba, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo, LR Prekių ženklų įstatymo ir Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima tarptautines dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto, LR Dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima Bendrijos prekių ženklų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, LR Prekių ženklų įstatymo ir Prekių ženklų registravimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima Bendrijos dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų, LR Dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - dalyvauja administruojant mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą surinkimą Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

  - dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos topografijų registrą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Registrai) Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir Registrų nuostatų nustatyta tvarka;

  - tvarko, apskaito ir saugo įgaliojimų, išduotų pramoninės nuosavybės objektų pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą Direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka;

  - įteikia arba išsiunčia Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyriuose paruoštus patentus, Europos patentų pažymas, topografijų, prekių ženklų ir dizaino liudijimus, patvirtintas patentų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų kopijas, patentų, topografijų, prekių ženklų ir dizaino liudijimų dublikatus savininkams ar jų atstovams;

  - įteikia arba išsiunčia Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyriuose paruoštus išrašus iš Registrų asmenims, registrų nuostatų nustatyta tvarka pateikusiems prašymus;

  - tvarko, organizuoja VPB veiklos dokumentų valdymą, kontroliuoja Vadovybės užduočių vykdymo terminus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui;

  - atlieka VPB archyvo bylų apskaitos tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - vykdo VPB informacijos pagal visuomenės paklausimus atstovo funkciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  - įgyvendindamas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisykles, vykdo ,,Vieno langelio” asmenų aptarnavimo padalinio funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

  - techniškai aptarnauja Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisiją;

  - pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų rengimo ir tobulinimo;

  - dalyvauja teisės aktų, susijusių su ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, projektų, Lietuvos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

  - rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiajam biuleteniui, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

  - bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

  - bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijose ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - teikia Vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 • Išradimų skyrius
  El. p. invent@vpb.gov.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Zenonas Valasevičius
  Vida Šalnienė
  Jurgita Eidukevičienė
  Raimonda Kvietkauskaitė
  Vita Kiriliauskaitė
  Audronė Papievienė
  Daiva Pagirytė
  Zita Kvajauskienė

  - atlieka patentinių paraiškų, paraiškų papildomos apsaugos liudijimui gauti ir puslaidininkinių gaminių topografijų paraiškų ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

  - priima sprendimus dėl išradimų patentų, topografijų ir papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, patentų galiojimo pratęsimo ir panaikinimo, Europos patentų įsigaliojimo ir galiojimo Lietuvos Respublikoje ir jų panaikinimo, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo bei Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

  - registruoja patentų ir topografijų licencines sutartis bei registruoja sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo;

  - skelbia teisės aktų nustatyta tvarka patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus, įregistruotas topografijas VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

  - tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registrą (toliau – Registrai) teisės aktų nustatyta tvarka;

  - rengia patentų aprašymus panaudojant patentų registro duomenis ir paraiškos dokumentus;

  - teisės aktų nustatyta tvarka rengia patentus ir kitus dokumentus bei tvarko jų apskaitą;

  - įgyvendindamas Lietuvos Respublikos patentų įstatymo ir EPK nuostatas bei naudodamas parengtą programinę įrangą apskaičiuoja galiojančių Lietuvos Respublikoje pagal EPK Europos patentų metų mokesčius ir teikia juos Finansų ir strateginio planavimo skyriui.

  - dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

  -  teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

  - dalyvauja Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

  - rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - nustatyta tvarka papildo patentų ir Europos patentų, galiojančių Lietuvos Respublikoje, duomenų bazes naujais duomenimis VPB tinklapyje;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

  - dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

  - bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

  - bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  - rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam VPB direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus VPB direktoriaus ir VPB direktoriaus pavaduotojo (-ų) pagal kompetenciją (toliau – Vadovybė) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 • Prekių ženklų ir dizaino skyrius
  El. p. trademark@vpb.gov.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Digna Zinkevičienė
  Stela Ivanova
  Jūratė Kaminskienė
  Asta Dapkė
  Liubov Pronikova
  Laima Žulpienė
  Urtė Vrublevskytė
  Rasa Basiul
  Vitalija Kurlianskienė
  Leokadija Jankauskienė
  Jūratė Aniulienė
  Nijolė Meilūnaitė
 • Pramoninės nuosavybės informacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Vilkienė
  Saulius Šaltenis
  Raimonda Smagurauskaitė
  Sigita Kim-Taisan

  - teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos, pramoninės nuosavybės komercinimo, pramoninės nuosavybės strategijos rengimo ir įgyvendinimo, pramoninės nuosavybės objektų vertinimo ar kitais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

  - rengia pramoninės nuosavybės apsaugos informacinius ir metodinius leidinius, organizuoja pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidimą, organizuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

  - koordinuoja ir užtikrina tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba, prireikus rengia, tvarko ir leidžia kitas pramoninės nuosavybės objektų paieškos priemones;

  - rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusias metodikas, vadovus, rekomendacijas;

  - užtikrina Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio ir išradimų aprašymų leidimą;

  - rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės apsauga susijusią informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

  - skelbia duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus internete teisės aktų nustatyta tvarka ir keičiasi pramoninės nuosavybės informacija ir oficialiais leidiniais su užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - rengia susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus;

  - vykdo  patentinės informacijos centro (PATLIB) funkcijas;

  - teikia Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės statistikos duomenis tarptautinėms organizacijoms, ES institucijoms, Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitoms organizacijoms Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

  - koordinuoja ir užtikrina Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartų taikymą tvarkant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrus, nustato pramoninės nuosavybės apsaugos dokumentų ir duomenų pateikimo oficialiuose leidiniuose formą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos standartus;

  - organizuoja, dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

  - rengia, organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

  - bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  - teikia Direktoriui ir Direktoriaus pavaduotojui (toliau vadinama - Vadovybė) pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 • Apeliacinis skyrius
  El. p. appeal@vpb.gov.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Virbickienė
  Dovilė Bižokienė
  Irmina Valaitė

  - nagrinėja apeliacijas ir protestus bei priima nutarimus ir sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;

  - teikia sprendimus skelbimui VPB oficialiame biuletenyje;

  - teikia teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos Respublikos dizaino registrų tvarkytojams (toliau – registrų tvarkytojai) pranešimus apie Skyriaus priimtus nutarimus ir sprendimus dėl apeliacijų ir protestų;

  - rengia, tvarko apeliacijų ir protestų medžiagą ir bylas bei susirašinėja su šalimis (jų atstovais);

  - atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose VPB Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus perduotose bylose;

  - informuoja registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

  - tvarko ir saugo kompiuterinę informacinę sistemą ,,Apeliacijos ir protestai", kurioje kaupia duomenis apie apeliacijas ir protestus bei juos apskaito;

  - inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

  - dalyvauja teisės aktų, susijusių su ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, projektų, Lietuvos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

  - analizuoja ir apibendrina Skyriaus praktiką;

  - inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę praktiką pramoninės nuosavybės objektų registravimo klausimais, teismų praktiką;

  - analizuoja ir rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda teisės aktų nustatyta tvarka archyvui;

  - organizuoja VPB svečių priėmimą, dalyvauja organizuojant VPB renginius;

  - bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

  - bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - rengia ir teikia Vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 • Teisės ir tarptautinių reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dovilė Tebelškytė

  - inicijuoja, rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

  - užtikrina, kad VPB priimami vidaus teisės aktai, sudaromos sutartys atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, tarptautines sutartis, teisėtus VPB interesus;

  - atlieka VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą;

  - užtikrina Skyriui pateiktų vizuoti VPB rengiamų, su VPB pagal kompetenciją derinamų teisės aktų projektų atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktams bei tarptautinėms sutartims;

  - inicijuoja, rengia ir derina pagal kompetenciją ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą ar jų įgyvendinimą, analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją

  - rengia, derina ir atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją;

  - organizuoja, bendradarbiauja ir koordinuoja bendradarbiavimą su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis;

  - atlieka VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais ir ES teisės aktų įgyvendinimo teisinę priežiūrą, organizuoja ir kontroliuoja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB bei teikia ataskaitas, pranešimus apie jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - analizuoja, apibendrina teismų praktiką ir teisės aktus, susijusius su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo VPB, dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Sąjungos ir tarptautinę išradimų patentavimo, puslaidininkinių gaminių topografijų, dizaino registracijos, prekių ženklų bei VPB Apeliacinio skyriaus praktiką;

  - organizuoja, koordinuoja atstovavimą bei atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ar nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

  - atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos interesus Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS taryboje, Europos patentų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (Prekių ženklai ir dizainas), Europos Komisijoje ir Europos Taryboje ir kitose ES, užsienio valstybių organizacijose ir institucijose ir teikia pasiūlymus dėl VPB strategijos atstovaujant Lietuvą šiose institucijose ir organizacijose;

  - organizuoja Patentinių patikėtinių komisijos veiklą, tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą Patentinių patikėtinių nuostatų nustatyta tvarka;

  - vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VPB teisės aktų nustatyta tvarka:

  - rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją paskelbimui VPB tinklalapyje, duomenų bazėse, metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams (toliau – darbuotojai) jų funkcijoms vykdyti reikalingą teisinę informaciją;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - rengia ir teikia teisines išvadas pagal kompetenciją teisės aktų taikymo klausimais, VPB direktoriaus pavedimu teikia išvadas dėl VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių tikslingumo;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, jas sutvarkytas pateikia archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

  - dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir organizuojant VPB renginius;

  - bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

  - tvarko personalo reikalus VPB:

  - dalyvauja formuojant personalo sudėtį, atlieka personalo sudėties analizę, teikia Direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei efektyvaus panaudojimo;

  - rengia VPB vidaus teisės aktų projektus ir dokumentus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo klausimais;

  - registruoja, saugo, nustatyta tvarka supažindina darbuotojus su įsakymais VPB personalo klausimais;

  - organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigybėms užimti; organizuoja darbuotojų priėmimą į darbą, rengia darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių projektus;

  - dalyvauja rengiant VPB struktūrą, pareigybių sąrašus, VPB struktūrinių padalinių nuostatus bei darbuotojų pareigybių aprašymus;

  - dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų vertinimą;

  - analizuoja ir apibendrina darbuotojų mokymo būklę, rengia mokymo planų projektus, organizuoja ir koordinuoja darbuotojų mokymus, teikia išvadas dėl tarnybinių komandiruočių, susijusių su VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymu, tikslingumo;

  - priima ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijas, organizuoja ir vykdo kitų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą VPB;

  - tvarko VPB darbuotojų duomenis ir teikia juos Valstybės tarnautojų registrui;

  - kontroliuoja VPB darbo reglamento nuostatų personalo klausimais ir kitų VPB darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;

  - tvirtina su personalo reikalais susijusių dokumentų kopijas, tvarko, pildo ir apskaito su personalo reikalais susijusius pažymėjimus, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia VPB darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

  - rengia ir teikia Direktoriui siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, valstybės tarnautojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus Vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 • Finansų ir strateginio planavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irina Krotova
  Audra Blekaitienė
  Vitalija Dailydkienė
  Ilona Rimkevičienė

  - vykdo finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

  - rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų projektus;

  - tvarko visų VPB išlaidų nustatytų limitų apskaitą;

  - rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti pagal patvirtintą sąmatą;

  - apskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį bei kitas išmokas;

  - apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokesčius ir kitas įmokas į valstybės biudžetą;

  - apskaičiuoja ir perveda valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai (toliau - Sodra);

  - pagal pateiktas ataskaitas atlieka mokėjimus Europos patentų organizacijai;

  - apskaičiuoja ir apmoka teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas;

  - apskaito visas VPB pinigines lėšas bankuose ir VPB kasoje, vykdo kasos operacijas;

  - tvarko pirminę griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, juos saugo ir išduoda;

  - atlieka sintetinę ir analitinę materialinių vertybių apskaitą;

  - organizuoja ir koordinuoja  inventorizacijos atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - apskaito debitorinį ir kreditorinį VPB įsiskolinimą;

  - atlieka atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

  - rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir duomenis Direktoriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Sodrai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms kompetentingoms institucijoms;

  - rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo atskaitomybę ir patvirtintą teikia kompetentingoms institucijoms;

  - koordinuoja ir kontroliuoja VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), tvarkančių materialinių vertybių pirminę apskaitą, veiklą;

  - tvarko darbuotojų korteles-pažymas;

  - rengia pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

  - dalyvauja tvarkant kompiuterizuotą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

  - tvarko ir teikia pasiūlymus dėl kompiuterizuotos finansų apskaitos sistemos „Finansai” tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemos priežiūrą vykdantiems asmenims;

  - inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

  - užtikrina atsiskaitymus pagal VPB dvišales sutartis, teikia Direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais;

  - registruoja teisės aktų nustatyta tvarka VPB sudarytas sutartis ir kontroliuoja finansinių atsiskaitymų pagal šias sutartis vykdymą;

  -  rengia pasiūlymus Teisingumo ministerijos strateginiam veiklos planui VPB kompetencijos klausimais, inicijuoja VPB veiklos plano rengimą, teikia VPB veiklos planavimo grupei įvertintus ir su struktūrinių padalinių vadovais suderintus VPB veiklos plano programų projektus;

  - rengia VPB vykdomų programų įgyvendinimo ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia kompetentingoms institucijoms;

  - rengia investicijų projektus bei teikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - nagrinėja pareiškimus ir prašymus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, pateikia jas sutvarkytas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

  - dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

  - bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

  - bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijoms ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - rengia ir teikia Direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Robertas Ališauskas
  Arvydas Graužinis
  Vydūnas Mikuta

  - organizuoja VPB materialinės-techninės bazės planavimą, jos tobulinimą ir plėtrą;

  - siekiant užtikrinti nepertraukiamą VPB uždavinių ir funkcijų vykdymą, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

  -  rengia prekių, paslaugų, darbų įsigijimo, materialinių vertybių naudojimo ir perdavimo sutarčių projektus, organizuoja ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

  - rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo prekių, paslaugų, darbų priėmimo-perdavimo aktus;

  - kontroliuoja techninių priemonių, išskyrus kompiuterinės technikos, funkcionavimą, organizuoja visų techninių priemonių priežiūrą;

  - organizuoja tarnybinio transporto naudojimą ir techninį aptarnavimą, kontroliuoja transporto  ir degalų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - užtikrina tarnybinių patalpų, inžinerinių tinklų ir ilgalaikio turto tinkamą eksploatavimą, organizuoja remonto ir techninės priežiūros darbų vykdymą;

  - organizuoja ir užtikrina tarnybinių patalpų tinkamą apsaugą, tvarką ir švarą;

  - tvarko pirminę materialinių vertybių, išskyrus programinės įrangos licencijų, piniginių lėšų kasoje ir griežtos atskaitomybės blankų, apskaitą ir atskaitomybę, užtikrina jų apsaugą, išdavimą, racionalų, ekonomišką ir efektyvų naudojimą;

  - tvarko VPB antspaudų ir spaudų apskaitą;

  - užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų saugos (saugumo technikos, priešgaisrinės priežiūros ir pan.) teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi;

  - materialinėmis, techninėmis, organizacinėmis, ūkinėmis priemonėmis užtikrina VPB svečių priėmimų, seminarų, konferencijų ir kitų renginių aprūpinimą;

  - sandėliuoja materialines vertybes ir kitas priemones, naudojamas VPB veikloje;

  - inicijuoja VPB turto pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, organizuoja turto nurašymą, aukcionus, likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui;

  - rengia, vykdo ir tobulina VPB pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos priemones, koordinuoja Lietuvos technikos bibliotekos informacinių ir kitų paslaugų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teikimą;

  - koordinuoja ir užtikrina Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartų taikymą tvarkant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrus;

  - organizuoja išradimų aprašymų bei pramoninės nuosavybės informacijos duomenų VPB oficialiame biuletenyje, tinklalapyje, metinėje ataskaitoje ir kituose leidiniuose skelbimą;

  - analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia kompetentingoms institucijoms, metinėje veiklos ataskaitoje ir kituose oficialiuose pramoninės nuosavybės informacijos leidiniuose;

  - keičiasi pramoninės nuosavybės informacija bei oficialiais leidiniais su užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - vykdo VPB tvarkomų valstybės registrų kūrimo ir plėtros koordinavimą;

  - rengia, organizuoja ir koordinuoja VPB visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos  klausimais priemonių vykdymą, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

  - organizuoja VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

  - vykdo VPB atstovo spaudai funkcijas, bendradarbiauja su visomis žiniasklaidos priemonėmis, kitomis valstybės institucijomis, VPB struktūriniais padaliniais;

  - rengia, sistemina ir platina informaciją suinteresuotoms institucijoms, visuomenei ir žiniasklaidai apie VPB funkcijas ir jų įgyvendinimą;

  - koordinuoja VPB tinklalapio turinio tvarkymą, organizuoja aktualios informacijos visuomenei pateikimą lietuvių ir anglų kalbomis;

  - inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

  - bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, VPB struktūriniais padaliniais, vykdo efektyvią VPB vidinę komunikaciją;

  - teikia VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 • Asmens duomenų apsaugos pareigūnas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-15