Kompensacijos mažoms ir vidutinėms įmonėms siekiančioms apsaugoti išradimus, arba IPA4SME projektas iš arčiau

Data

2021 07 26

Įvertinimas
1
IPA4SME.png

Mažas ir vidutines įmones (MVĮ) kviečiame apsaugoti savo išradimus pasinaudojant projekto IPA4SME siūlomomis kompensacijomis iki 15 000 eurų:

 • susigrąžinti iki 75% kaštų, susijusių su Europos patento paraiškos padavimu (maksimali kompensacijos suma vienam patentui – 2500 Eur) bei
 • kompensuoti 50% Europos patentinio patikėtinio paslaugų, susijusių su Europos patento paraiškos parengimu, išlaidų (maksimali kompensacijos suma vienai paraiškai – 2000 Eur)

Pagrindiniai žingsniai norintiems pasinaudoti šiuo projektu:

 1. MVĮ turi būti įvertinta kaip inovatyvi ir turinti potencialiai patentuotiną technologinį sprendimą, kurį norima apsaugoti Europos patentu. Todėl MVĮ turi turėti atliktą jos turimų intelektinės nuosavybės objektų įvertinimą (toliau – INOĮ). Tai galima padaryti kreipiantis į INOĮ vertinimą atliekantį ekspertą (https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/IP-Scan-paslauga-teikiantys-ekspertai.pdf). Šiuo metu tokį vertinimą galima atlikti ir pasinaudojant Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos MVĮ fondo (EUIPO SMEsFund) projekto „IPscan‘‘ paslauga , skirta susigrąžinti dalį išlaidų (https://vpb.lrv.lt/lt/aktualu/islaidu-in-objektu-apsaugai-kompensavimas).
 2. Gavusi INOĮ paslaugą, kurioje būtų rekomendacija, kad MVĮ turimas technologinis sprendimas yra potencialiai patentuotinas, MVĮ turi kreiptis į Valstybinį patentų biurą el. pašto adresu: lukas.valentukevicius@vpb.gov.lt ir duomenis, kurių pagrindu VPB priims sprendimą, dėl IPA4SME projektui tinkamo patvirtinimo apie galimai patentuotiną objektą (toliau - Patvirtinimas) išdavimo.
 3. Gavus Patvirtinimą, MVĮ reikės užsiregistruoti https://www.ipa4sme.eu/apply tinklalapyje, pateikti duomenis apie įmonę ir prisijungus prie Elektroninės paraiškos teikimo sistemos užpildyti paraišką patentavimo išlaidų kompensavimui.

Paskutinis paraiškų teikimo langas prasideda Liepos 21 d. ir užsidaro rugsėjo 7 d.

Jeigu turite klausimų, siūlome kreiptis į Europos Komisijos atstovus helpdesk@ipa4sme.eu, kurie įgyvendina šį projektą, arba VPB darbuotoją Luką Valentukevičių (tel. +370 5 211 3536, el. p.: lukas.valentukevicius@vpb.gov.lt).

Norėtume atkreipti dėmesį, kad:

 • IPA4SME projektu yra kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra susijusios su Europos patento padavimu bei Europos patentinio patikėtinio paslaugų, susijusių su Europos patento paraiškos parengimu, išlaidos. IPA4SME projektu nėra kompensuojamos išlaidos, susijusios su nacionalinės patento paraiškos ar tarptautinės patento paraiškos pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) padavimu ir/arba su šių paraiškų padavimu susijusios išlaidos už patentinio patikėtinio paslaugas.
 • Tuo atveju, kai Europos patento paraiška yra paduota su nacionalinės paraiškos prioriteto data, būtų kompensuojamos tik išlaidos, susijusios su Europos patento paraiškos padavimu ir/arba Europos patentinio patikėtinio paslaugomis.

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI:

 • Kokius dokumentus reikia pateikti VPB gavus INOĮ paslaugą?

VPB reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • INOĮ ataskaitą, kurioje nurodoma, kad MVĮ turimas technologinis sprendimas gali būti potencialiai patentuotinas;
 • INOĮ paslaugą atlikusio eksperto informaciją, kurioje nurodoma: potencialiai patentuotino technologinio sprendimo (išradimo) pavadinimas; trumpas aprašymas ir tarptautinės patentų klasifikacijos klasė (IPC), kuriai būtų priskirtinas išradimas.
 • Kokius duomenis reikės pateikti registruojantis IPA4SME tinklalapyje?

Registruojantis MVĮ turės pateikti:

 • Finansinę informaciją;
 • Ketinamo patentuoti išradimo tarptautinės patentų klasifikacijos klasę;
 • Europos patentinio patikėtinio, su kuriuo ketinama dirbti paduodant Europos patentą, vardą ir pavardę (šią informaciją galima rasti Europos patentų tarnybos (EPT) duomenų bazėje: https://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html)
 • Kokios informacijos reikės teikiant paraišką IPA4SME projekto kompensacijai gauti?

Teikiant paraišką IPA4SME projekto kompensacijai gauti reikės:

 • Iš sąrašo pasirinkti aktyvią paraiškos teikimo datą;
 • Užpildyti paraiškos formą;
 • Įkelti VPB išduotą Patvirtinimą (nustatyta forma).
 • Per kiek laiko reikės pasinaudoti gauta IPA4SME projekto kompensacija?

Gavus sprendimą dėl 75% kaštų, susijusių su Europos patento paraiškos padavimu kompensavimo, MVĮ turės pateikti EPT patentų registracijos apmokėjimo kvitą. Sąskaita ir mokėjimo įrodymas turi būti išrašyti po paslaugos suteikimo. Dokumentai turi būti pateikti per 4 mėnesius nuo sprendimo apie paramos suteikimą dienos.

Gavus sprendimą dėl 50% išlaidų, kurias patirs MVĮ naudodamasi patentinio patikėtinio paslaugomis rengiant Europos patento paraišką, kompensavimo MVĮ turės pateikti patentinio patikėtinio išrašytą sąskaitą. Sąskaita ir mokėjimo įrodymas turi būti išrašyti po sprendimo priėmimo dienos. Dokumentai turi būti pateikti per 4 mėnesius nuo sprendimo apie paramos suteikimą dienos.

 • Ar INOĮ ataskaita, susijusi su „IPscan“ paslauga pagal EUIPO MVĮ fondo projektą, yra privaloma išduodant IPA4SME projekto Patvirtinimą?

Taip, ataskaita yra privaloma. VPB Patvirtinimą gali išduoti tik remiantis šia ataskaita.

 • Ar VPB gali išduoti IPA4SME projekto Patvirtinimą, remiantis nepriklausomo išorės eksperto INOĮ ataskaita, kurioje būtų nustatyta, kad MVĮ turimas technologinis sprendimas yra potencialiai patentuotinas?

Ne. VPB gali išduoti IPA4SME projekto Patvirtinimą tik remiantis INOĮ ataskaita, parengta eksperto, kuris yra įrašytas į „IPscan‘‘ paslaugą teikiančių ekspertų sąrašą (https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/IP-Scan-paslauga-teikiantys-ekspertai.pdf). Tačiau MVĮ neprivalo pasinaudoti EUIPO SMEsFund projektu, kad gauti „IPscan‘‘ paslaugos kompensaciją.

 • Ar MVĮ gali pildyti paraišką IPA4SME projekto kompensacijai gauti tik su VPB išduotu Patvirtinimu? Ar Komisijai reikia pateikti ir INOĮ ataskaitą?

Taip, MVĮ kreipiantis dėl IPA4SME projekto pakanka turėti VPB išduotą Patvirtinimą. Ne, INOĮ ataskaitos Europos Komisijai pateikti nereikia.

 • Ar IPA4SME projekto finansavimas yra įtrauktas į bendrą de minimis sumą?

Ne. IPA4SME kompensuojamos sumos nėra įskaičiuojamos į maksimalią 200 000 eurų de minimis paramą, kurią gali gauti MVĮ pagal ES projektų finansavimo taisykles.

 • Ar universitetai gali kreiptis dėl IPA4SME projekto finansavimo, nes jie, kaip ir MVĮ, komercializuoja savo sukurtas technologijas?

Ne. IPA4SME projektu, skirtu Europos patento gavimo ir Europos patentinio patikėtinio išlaidoms kompensuoti, gali naudotis tik MVĮ statusą atitinkantys subjektai (http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1).