Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Prekių ženklai 1
  • Terminų sustabdymas 1
   • 1.

    Kaip apskaičiuoti likusią mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui terminų, kurių taikymas buvo sustabdytas dėl karantino, dalį?

    Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymai numato, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga.

     

    Nustatytas mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo įsigaliojimo ir
    • terminams, kurie prasidėjo įsigaliojus šiam nutarimui.

    Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka Valstybinis patentų biuras.

     

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (toliau – Nutarimas) įsigaliojo 2020 m. gruodžio 16 d.

     

    Todėl terminų sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.,
    • terminams, kurie prasidėjo nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.

    Terminų skaičiavimo sustabdymas siejamas su dėl Nutarimu paskelbto karantino nustatytais ribojimais, susijusiais su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, todėl išnykus nurodytoms aplinkybėms, terminų skaičiavimo eiga atsinaujins.

     

    Atsinaujinus terminų skaičiavimui, likusi mokesčiui sumokėti ar veiksmui atlikti termino dalis apskaičiuojama iš mokesčio sumokėjimui ar veiksmo atlikimui nustatyto termino atėmus laikotarpį, kuris jau buvo praėjęs (pradėtas skaičiuoti) iki termino sustabdymo pradžios (žiūrėti formules ir skaičiuoklę). Likusi termino dalis bus pradedama skaičiuoti nuo terminų sustabdymo atšaukimo dienos.

     

    Terminai, nustatyti mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui, skaičiuojami mėnesiais.

    Terminų pradžia pradedama skaičiuoti rytojaus dieną po atitinkamo Įstatymuose ar juos įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžto įvykio.

    Termino pabaiga yra laikoma paskutinė termino, per kurį turėjo būti sumokėtas mokestis ar atliktas tam tikras veiksmas, diena iki 24.00 val.

    Termino sustabdymo data – 2020 m. gruodžio 16 d.

    Termino atnaujinimo data – 2021 m. sausio 31 d. įskaitytinai (arba atitinkamai kita diena, jeigu minėtų ribojimų taikymas bus atšauktas anksčiau arba pratęstas. Tai bus pranešta atskiru Valstybinio patentų biuro pranešimu).

    Terminų, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16 arba prasidėjo nuo 2020-12-16, ir kurių skaičiavimas atsinaujins nuo nustatytos termino atnaujinimo datos, dalis ir eiga gali būti apskaičiuota pagal tokias formules:

    Terminams, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16

    A = B + C – D + 1 diena
    E = A + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Terminams, kurie prasidėjo nuo termino sustabdymo datos (2020-12-16)

    A = C
    E = C + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Formulių reikšmės:

    A - Laikotarpis, kuriuo bus pratęstas terminas
    B - Termino pradžios data
    C - Taikomas terminas (mėnesiais)
    D - Termino sustabdymo data
    E - Pratęsto termino pabaigos data
    F - Termino sustabdymo atšaukimo data

    Terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju, galite apskaičiuoti naudodami šią skaičiuoklę:

    Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyti terminai, kuriems taikomas
    mokesčių mokėjimo ir veiksmų atlikimo sustabdymas

     

    Mokestis ar veiksmas

    Atlikimo terminas

    Termino pradžia

    1.

    Mokestis už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą

    6 mėnesiai

    Per 6 paskutinius ženklo registracijos galiojimo mėnesius

    2.

    Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas su 50 procentų priemoka

    6 mėnesiai

    Nuo įregistruoto ženklo registracijos galiojimo pabaigos

    3.

    Mokestis ir dokumentai už apeliacijos padavimą

    2 mėnesiai

    Nuo eksperto sprendimo išsiuntimo dienos

    4.

    Mokestis ir dokumentai už protesto padavimą

    3 mėnesiai

     

    Nuo ženklo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos

    3 mėnesiai

    Nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių ženklų biuletenyje dienos.

    5.

    Mokestis ir dokumentai už terminų pratęsimą

    1 mėnuo

    Nuo nustatyto termino pasibaigimo dienos

    6.

    Prioriteto dokumentų pateikimas

    3 mėnesiai

    Nuo paraiškos padavimo datos

    7.

    Bendras trūkumų šalinimas, jei nėra nustatyti specialūs terminai

    1 mėnuo

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    8.

    Prašymo dėl tarptautinės paraiškos, vėlesnio teritorinio išplėtimo padavimo  trūkumų šalinimas

    10 darbo dienų

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    9.

    Trūkumų šalinimas formalios ekspertizės metu

    2 mėnesiai

     

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    10.

    Trūkumų dėl kitos simbolikos, kai reikalingas institucijų sutikimas, šalinimas

    2 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    11.

    Informacijos pateikimas dėl simbolikos naudojimo

    2 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    12.

    Pareiškėjo atsakymas dėl nesutikimo su klasifikavimo taisymu

    2 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    13.

    Pareiškėjo sutikimas dėl nesaugomų elemento iškėlimo

    1 mėnuo

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    14.

    Vertimų pateikimas

    2 mėnesiai

    Nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

     

    Nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių ženklų biuletenyje dienos

    1 mėnuo

    Ginčo Apeliaciniame skyriuje atveju nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

    15.

     Prašymas atlikti  pakartotinę ekspertizę

    2 mėnesiai

     

    Nuo sprendimo neregistruoti ženklo išsiuntimo dienos

    3 mėnesiai

    Tarptautinės ženklo registracijos atveju - nuo sprendimo neregistruoti ženklo išsiuntimo dienos

    16.

    Pareiškėjo atsiliepimas į trečiųjų asmenų pastabas

    1 mėnuo

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    17.

    Motyvuoto atsakymo pateikimas į protestą

    2 mėnesiai

    Nuo protesto ar prašymo dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo išsiuntimo dienos

    2 mėnesiai

    Nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės ženklo registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje nurodytos datos

    18.

    Motyvuoti protesto argumentai

    1 mėnuo

    Nuo motyvuoto atsakymo išsiuntimo dienos

    19.

    Atsakymas į motyvuotus protesto argumentus

    1 mėnuo

    Nuo motyvuotų protesto argumentų išsiuntimo dienos

    20.

    Suinteresuoto asmens motyvuoti protestų argumentai

    ne vėliau kaip likus 20 kalendorinių dienų

    Iki paskirtos Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

    21.

    Rašytinių įrodymų pateikimas

    likus 20 kalendorinių dienų

    Iki Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

    22.

    Įrodymų dėl naudojimo pateikimas

    2 mėnesiai

     

    Nuo prašymo įrodyti ankstesnio ženklo naudojimą išsiuntimo dienos

    23.

    Motyvuotų  argumentų dėl naudojimo įrodymų pateikimas

    1 mėnuo

    Nuo ginčijamo ženklo savininko pastabų dėl naudojimo įrodymų išsiuntimo iš VPB dienos

    24.

    Atsakymo į motyvuotus argumentus dėl naudojimo įrodymų pateikimas

    1 mėnuo

    Nuo motyvuotų argumentų išsiuntimo iš VPB dienos

    25.

    Apeliacinio skyriaus sprendimo apskundimas teismui

    3 mėnesiai

    Nuo Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo dienos

    26.

    Susitaikymo terminas ginčo Apeliaciniame skyriuje procese

    ne trumpesnis negu dviejų mėnesių, bet ne ilgesnis negu vienų metų laikotarpis

    Iki sprendimo priėmimo

    27.

    Tarptautinės registracijos pavertimas nacionaline

    3 mėnesiai

    Nuo tarptautinės ženklo registracijos pabaigos

    28.

    ES ženklo paraiškos pavertimas

    6 mėnesiai

    Nuo ESINT dokumentų dėl pavertimo paraiškos gavimo VPB dienos

     

    Atnaujinta: 2020 12 16