Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Prekių ženklai 4
  • Procedūros 4
   • 1.

    Per kiek laiko įregistruojamas prekių ženklas?

    VPB paprastai per savaitę nuo prašymo gavimo dienos patikrinęs ir nustatęs, kad paraiškoje pateikti reikalingi duomenys, paraišką pripažįsta paduota ir, suteikęs jai padavimo datą ir numerį, išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie dokumentų gavimą.

    Paraiškai, kuriai suteikta padavimo data, atliekama paraiškos ekspertizė ir ženklo ekspertizė, kuri paprastai užtrunka iki 2 mėn.  

    Jeigu pareiškėjas prašyme įregistruoti ženklą pažymi, kad prašo atlikti skubią ekspertizę arba pateikia prašymą atlikti skubią ekspertizę vėliau, ir sumoka nustatytą skubios ekspertizės mokestį (150 EUR), VPB veiksmai atliekami per šiuos terminus:

    • skubi paraiškos ir ženklo ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;
    • jeigu paraiškos ar ženklo ekspertizės metu nustatoma trūkumų, sprendimas dėl ženklo registravimo priimamas per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai VPB gaunami dokumentai su ištaisytais trūkumais;
    • jeigu pareiškėjas paprašo atlikti pakartotinę ekspertizę pagal Taisyklių 103 punktą, pakartotinė ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo atlikti pakartotinę ekspertizę gavimo dienos. 

    Nustačius, kad pareikštas ženklas atitinka Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, VPB apie tai praneša pareiškėjui ir paskelbia paraiškos duomenis VPB oficialiame biuletenyje.

    Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti ženklo paraišką paduodami motyvuotą protestą.

    Jeigu protestas nėra pareiškiamas, VPB įregistruoja ženklą prekių ženklų registre, registracijos duomenis paskelbia VPB oficialiame biuletenyje, o įregistruoto ženklo savininkui išduoda ženklo registracijos liudijimą.

    Daugiau informacijos apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/pries-pradedant-registruoti-zenkla

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 2.

    Kaip paduoti prekių ženklo paraišką ir įregistruoti prekių ženklą Lietuvoje?

    Norėdami įregistruoti prekių ženklą, Valstybiniam patentų biurui (VPB) pateikite paraišką, kuri atitinka Prekių ženklų įstatymą ir Prekių ženklų registravimo taisykles.

    Paraišką VPB galima paduoti šiais būdais:

    • internetu paduodant elektroninę paraišką;
    • siunčiant užpildytą paraiškos formą (ZP-1) įprastu paštu VPB adresu: Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;
    • pateikiant paraišką asmeniškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete darbo valandomis

    Prekių ženklų paraiškos dokumentai negali būti paduodami faksu ar elektroniniu paštu.

    Daugiau informacijos apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/pries-pradedant-registruoti-zenkla

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti prekių ženklo registracijos liudijimą?

    Paraišką įregistruoti ženklą sudaro:

    1) prašymas įregistruoti ženklą;

    2) įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda atstovas;

    3) prioritetą patvirtinantis dokumentas (jeigu reikia);

    4) leidimas naudoti ženkle Lietuvos Respublikos oficialiuosius simbolius (jeigu reikia);

    5) kompetentingos institucijos sutikimas naudoti ženkle herbus ar herbinius ženklus arba valstybės institucijų skiriamuosius ženklus (jei reikia);

    6) kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimas naudoti ženkle žymenis, saugomus pagal Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnį (jei reikia);

    7) kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai, kai prašoma įregistruoti kolektyvinį ženklą;

    8) pareiškėjo teisę vykdyti sertifikavimo funkciją patvirtinantis dokumentas, kai prašoma įregistruoti sertifikavimo ženklą;

    9) ankstesnės teisės savininko sutikimas naudoti ženkle žinomo asmens pavardę ar vardą, meninį pseudonimą; kito asmens atvaizdą; autorių teisių ar pramoninės nuosavybės teisių objektą (jeigu reikia).

    Paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo prašymą įregistruoti ženklą, kuriame pateikti visi šie duomenys:

    • pareiškėją ir jo atstovą, jeigu paskirtas, identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), adresas);
    • pareikšto registruoti ženklo vaizdas ar kita išraiškos forma;
    • prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai;
    • duomenys apie sumokėtą paraiškos įregistruoti prekių ženklą mokestį.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 4.

    Kokia yra prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo procedūra Valstybiniame patentų biure?

    Prekių ženklo paraiškos pateikimo ir nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

    1   Paraiškos padavimas ir mokesčio už prekių ženklo įregistravimą sumokėjimas

    2   Paraiškos (pateiktų dokumentų) ekspertizė

    3   Paraiškos duomenų paskelbimas išorinėje Prekių ženklų duomenų bazėje

    4   Prekių ženklo ekspertizė

         4.1 Skubi ekspertizė

    5   Paraiškos paskelbimas VPB biuletenyje:

         5.1 trečiųjų asmenų rašytinės pastabos (galimos ir po paraiškos duomenų paskelbimo išorinėje Prekių ženklų duomenų bazėje)

         5.2 prekių ženklo paraiškos užprotestavimas

    6   Prekių ženklo įregistravimas:    

         6.1 Prekių ženklo registracijos paskelbimas VPB biuletenyje

         6.2 Prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas

    7   Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas

    Išsami informacija apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, pateikiama čia.

    Paraiškos įregistruoti ženklą padavimo, paraiškos ir ženklo ekspertizės, paraiškos atšaukimo, paraiškos paskelbimo, ženklo įregistravimo, liudijimo išdavimo, pakeitimų įrašymo į paraišką ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą (toliau – Registras), paraiškos ar registracijos padalijimo, ženklo išregistravimo, ženklo registracijos galiojimo pratęsimo, teisės į ženklą perdavimo, licencinės sutarties, teisės į ženklą įkeitimo, arešto ar išieškojimo, duomenų apie ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar registracijos panaikinimą įrašymo į Registrą tvarką, VPB teikiamų prašymų ir kitų dokumentų formas, jų pateikimo ir nagrinėjimo terminus nustato Prekių ženklų registravimo taisyklės.

    Atnaujinta: 2020 10 09