Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Prekių ženklai 25
  • Bendri klausimai 25
   • 1.

    Kas yra prekių ženklas?

    Prekių ženklu gali būti bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ir (arba) paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų.

    Tam, kad ženklas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi atitikti Prekių ženklų įstatyme numatytus absoliučius (7 straipsnis) bei santykinius (8 straipsnis) reikalavimus. Ženklo atitikimą absoliutiems reikalavimas tikrina Valstybinis patentų biuras.

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 2.

    Kaip apsaugoti prekių ženklą Lietuvoje? (video)

    Žiūrėkite

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 3.

    Kokie žymenys gali sudaryti ženklą?

    Ženklai gali būti sudaryti iš bet kokių žymenų, pavyzdžiui:

    1) žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių;

    2) raidžių, skaitmenų;

    3) piešinių, emblemų;

    4) erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos);

    5) spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos;

    6) bet kokio 1–5 punktuose nurodytų žymenų derinio.

    Žymenys, registruojami prekių ženklu, turi atitikti šias abi sąlygas:

    1) jie gali atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių arba paslaugų;

    2) juos galima pateikti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre taip, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektą.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 4.

    Kaip įregistruoti prekių ženklą?

    Prekių ženklai Lietuvoje registruojami paduodant paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraiškos padavimas kainuoja 180 Eur. Jeigu paraiškoje yra nurodoma daugiau negu viena prekių ar paslaugų klasė*, už kiekvieną iš jų turi būti sumokėtas papildomas 40 Eur mokestis. Mokestis už prekių ženklo paraiškos padavimą turi būti sumokėtas prieš paraiškos padavimą arba, jeigu paraiška paduodama elektroniniu būdu, mokestį galima sumokėti ir paraiškos padavimo metu.

    *prekes ir paslaugas paraiškoje galima nurodyti jas pasirenkant iš Nicos klasifikacijos, kurioje jos yra suskirstytos į 45 klases.

    Paraišką gali paduoti fizinis ar juridinis asmuo, šių asmenų grupė, taip pat paraišką galima paduoti per atstovą. Paraišką patogiausia pateikti elektroniniu būdu, tačiau galima pateikti ir popierinėje formoje. Pateikus paraišką elektroniniu būdu, iš karto gausite pranešimą apie paraiškos pateikimą ir per 3-5 darbo dienas gausite VPB darbuotojo pranešimą apie paraiškos padavimo datos suteikimą. Paraiškos padavimo data labai svarbi – ji apsprendžia ženklo pirmenybę prieš vėlesnius prekių ženklus.

    Vėliau paraišką ir ženklą vertina VPB ekspertas. Jeigu paraiškoje bus nustatyti trūkumai, apie tai būsite informuotas elektroniniu paštu ir trūkumus galėsite ištaisyti per 1-3 mėnesius (priklausomai nuo trūkumų pobūdžio).  Paprastai ekspertas sprendimą dėl tinkamai parengtos paraiškos priima per 1 mėn. nuo paraiškos padavimo datos.

    Atkreipiame dėmesį, kad VPB ekspertas vertina pareikšto registruoti ženklo atitikimą absoliutiems ženklo registravimui keliamiems reikalavimams, tai yra, ar pareikštas registruoti ženklas gali būti pripažintas prekių ženklu. Ekspertas nevertina ženklo santykio su trečiųjų asmenų teisėmis (ar ženklas nepažeidžia ankstesnių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų ir pan.). Jeigu ženklas atitinka jam keliamus absoliučius reikalavimus, paraiška yra paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje ir registruojamam ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga.

    Paskelbus paraišką, suinteresuoti asmenys per 3 mėn. gali pateikti protestą (kasmet yra protestuojama apie 5 % registruojamų prekių ženklų). Taip pat bet kuris asmuo gali pateikti rašytines pastabas, kad pareikštas registruoti ženklas turėtų būti neregistruotas. Jeigu protesto nebuvo pateikta ir nėra kitų priežasčių ženklo neregistravimui, pasibaigus 3 mėn. laikotarpiui ženklas yra įregistruojamas ir išduodamas ženklo registracijos liudijimas. Ženklo registracija ženklo savininkui suteikia išimtines teises į šį ženklą. Ženklo registracija galioja 10 metų ir gali būti pratęsiama kas dešimt metų kitam dešimties metų laikotarpiui (pratęsimų skaičius neribojamas).

    Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje nurodyti duomenys – vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) ir adresas yra skelbiami VPB oficialiame biuletenyje ir viešose duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą Europos ekonominės erdvės teritorijoje, kuriuo būtų galima su juo susisiekti. Pažymėtina, kad paraiškoje nurodžius elektroninio pašto adresą, VPB su pareiškėju ar ženklo savininku komunikuos elektroniniu paštu. Elektroninio pašto adresas nėra skelbiamas viešai.

    Paduoti paraišką

    Daugiau apie prekių ženklus

    DUK

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 5.

    Kas yra žodinis prekių ženklas?

    Žodinis prekių ženklas yra spausdintinis ženklas, turintis tokius elementus kaip raidės (mažosios arba didžiosios), žodžiai (parašyti mažosiomis arba didžiosiomis raidėmis), skaitmenys, klaviatūros ženklai arba skyrybos ženklai, išdėstyti vienoje eilutėje, be grafinių elementų ar spalvų. 

    Žodiniai prekių ženklai sudaromi iš lotyniškos abėcėlės raidžių, užrašytų standartiniu šriftu. Daugiau nei vienoje eilutėje parašytas tekstas laikomas užbaigtu vaizdiniu prekių ženklu.

    Žodiniai ženklai, atspausdinti lotyniškomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis, registruojami ir skelbiami „Helvetica“ šrifto standartiniais rašmenimis.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 6.

    Kas yra grafinis (vaizdinis/figūrinis) prekių ženklas?

    Grafiniu prekių ženklu laikomas ženklas, kurį sudaro:

    – vien vaizdiniai elementai;

    – žodinių ir vaizdinių arba kitokių grafinių elementų derinys;

    – nestandartiniu šriftu surašyti žodiniai elementai;

    – spalviniai žodiniai elementai;

    – daugiau nei vienoje eilutėje surašyti žodiniai elementai;

    – ne lotyniškos abėcėlės raidės;

    – ženklai, kurių negalima atkurti naudojant klaviatūrą;

    – išvardytų ženklų derinys.

    Grafinio ženklo vaizdas turi būti pateikiamas taip, kad būtų matomi visi jo elementai ir spalvos.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 7.

    Kokie gali būti kitų rūšių prekių ženklai?

    Pagal ženklą sudarančius elementus ženklai gali būti:

    • žodiniai, kai visi ženkle esantys elementai yra sudaryti iš lotyniškų raidžių ir (ar) arabiškų skaitmenų, kurie pavaizduoti standartiniu šriftu;
    • grafiniai, kai ženklą sudaro piešiniai ar kiti grafiniai elementai (išskyrus žodžius), naudojant  spalvas arba be jų;
    • grafiniai su žodiniais elementais, kai ženklas yra grafinių ir žodinių elementų visuma;
    • erdviniai (3D), kai ženklu yra pati gaminio išvaizda, gaminio pakuotė ar talpykla;
    • erdviniai su žodiniais elementais, kai erdviniame ženkle yra naudojami ir žodiniai elementai;
    • muzikinis ar garsinis, kai ženklu yra nedidelis muzikinis kūrinys;
    • spalviniai, kai ženklą sudaro tik spalva arba spalvų derinys (naudojamas tik prekes ar paslaugas išskiriančiai spalvai ar spalvų deriniui užregistruoti);
    • judesio, padėties ir kita, kai ženklą sudaro piešinių seka, išdėstyti elementai.

    Kvapas prekių ženklu paprastai neregistruojamas. Skonis prekių ženklu nėra registruojamas.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 8.

    Kuo skiriasi dizainas ir prekių ženklas?

    Dizainas ir prekių ženklas skiriasi naudojimo paskirtimi bei pagrindine funkcija.

    Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – trimačių: kontūrų, formos, ar dvimačių: linijų, spalvų, tekstūros ir arba medžiagos. Šie požymiai sukuria individualias savybes turinčio gaminio vaizdą.

    Prekių ženklas - žymuo, naudojamas prekėms ar paslaugoms žymėti ir vieno asmens prekėms ar paslaugoms nuo kito asmens prekių ar paslaugų atskirti. Be skiriamosios ir kilmės funkcijų prekių ženklas taip pat atlieka kokybės, reklamos, estetinę ir kitas funkcijas.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 9.

    Kas yra geografinė ir kilmės nuoroda ir kuo ji skiriasi nuo prekių ženklo?

    Geografinė kilmė – šalis, teritorija, regionas ar vietovė, pagal kurią galima nustatyti prekės ar paslaugos tikrąją kilmės vietą (nesiejant šios vietos su produktų kokybe ar kitomis savybėmis). Tuo tarpu produktų, kurių kokybė ar kitos savybės yra neatsiejamos nuo geografinės kilmės, pavadinimai gali būti saugomi kaip žemės ūkio ir maisto produktų bei vynų saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), žemės ūkio ir maisto produktų bei vynų saugomos geografinės nuorodos (SGN) ar spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vynų geografinės nuorodos (GN).

    Geografinė nuoroda – vietovardis ar kitas žodis arba žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad produktas yra kilęs iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja to produkto kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jo geografine kilme.

    Geografinės nuorodos gali būti saugomos kaip atskiras objektas pagal ES teisės aktus arba kaip prekių ženklas, jeigu geografinė nuoroda yra sudėtinė prekių ženklo dalis.

    Pavyzdžiui - Champagne (šampanas), Prosciutto di Parma (Parmos kumpis), Cognac (konjakas), sūris „Liliputas“, Daujėnų duona, midus „Stakliškės“, lietuviškas varškės sūris saugomos kaip kilmės vietos ar geografinės nuorodos.

    Daugiau informacijos apie geografinių nuorodų apsaugą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galima rasti Žemės ūkio ministerijos arba Europos Sąjungos „Jūsų Europa“ tinklalapiuose.

    Atnaujinta: 2019 07 10

   • 10.

    Kas yra nesaugomas ženklo elementas?

    Nesaugomas prekių ženklo elementas yra sudėtinis šio ženklo elementas, kuris negalėtų būti registruojamas kaip atskiras (savarankiškas) ženklas. Tokie elementai gali būti ir saugomi tik visumoje, jeigu ženklas kaip visuma elementų atitinka kitus Prekių ženklų įstatymo reikalavimus.

    Nesaugomi ženklo elementai nesuteikia ženklo savininkui išimtinių teisių į juos. Kai kurie ženkle esantys elementai gali būti laikomi nesaugomais kaip savaime suprantami. Prekių ženklų ginčuose nustatant vartotojų klaidinimo galimybę nesaugomiems elementams nėra suteikiama išskirtinės reikšmės vien dėl to, kad jie yra nesaugomi.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 11.

    Kodėl turėčiau registruoti prekių ženklą?

    Teisė į prekių ženklą yra nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį. Prekių ženklo registracija ženklo savininkui suteikia išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms toje teritorijoje, kurioje ženklas įregistruotas.

    Nors prekių ženklo registracija nėra privaloma žymens naudojimo komercinėje veikloje sąlyga ir kai kuriais atvejais gali būti saugomas ir neįregistruotas žymuo, pavyzdžiui, plačiai žinomas ženklas pagal Prekių ženklų įstatymą arba kaip pirmumą turintis žymuo pagal konkurencijos teisę (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 str.), tačiau teisių gynimo procesas ir ankstesnių teisių į žymenį turėjimo įrodinėjimo procesas gali tapti sudėtingesnis..

    Atnaujinta: 2019 07 10

   • 12.

    Kas yra Europos Sąjungos prekių ženklas?

    Europos Sąjungos prekių ženklas yra ženklas, įregistruotas paduodant vieną paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai ir vieningai saugomas visoje Europos Sąjungoje, tai yra visose 28 ES valstybėse narėse.

    Europos Sąjungos prekių ženklo registravimo ir apsaugos tvarką nustato 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 13.

    Kuo skiriasi nacionalinė, Europos Sąjungos ir tarptautinė prekių ženklo registracija?

    Prekių ženklų galiojimas pagrįstas teritoriniu principu, t.y. prekių ženklo registracija galioja toje valstybėje, kurioje prekių ženklas yra registruotas.

     

    Nacionalinė registracija taikoma tuomet, kai siekiama teisių apsaugos vienoje valstybėje.

     

    Europos Sąjungos prekių ženklo registracija taikoma tuomet, kai siekiama teisių apsaugos visoje Europos Sąjungoje.

     

    Tarptautinė prekių ženklo paraiška paduodama siekiant teisių apsaugos vienoje arba keliose valstybėse, Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolo narėse (tarptautinę prekių ženklo registraciją vėliau galima plėsti ir į kitas valstybes).

     

    Tas pats žymuo gali būti nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės registracijos objektas.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 14.

    Kas turi teisę paduoti prekių ženklo paraišką ir gauti prekių ženklo registracijos liudijimą?

    Paduoti paraišką turi teisę:

    - asmuo (fizinis ar juridinis), norintis savo vardu įregistruoti ženklą ir įgyti ženklo savininko teises Lietuvos Respublikoje;

    - keletas asmenų, kurie, įregistravus ženklą, pripažįstami ženklo bendraturčiais;

    - asmenų sąjunga, kai norima įregistruoti kolektyvinį ženklą;

    - asmuo, turintis teisę sertifikuoti prekes ar paslaugas, kai norima įregistruoti sertifikavimo ženklą;

    - atstovas, kuris turi įgaliojimus atstovauti asmenims VPB;

    - tik patentinis patikėtinis, atstovaujantis užsienio valstybių fiziniams asmenims, nuolat negyvenantiems Lietuvos Respublikoje arba kitoje EEE valstybėje, ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje EEE valstybėje savo buveinės, filialo arba atstovybės.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 15.

    Nuo kada atsiranda teisė į prekių ženklą?

    Teisė į žymenį atsiranda nuo jo naudojimo pradžios momento. Tačiau ši teisė turi būti realizuota, tai yra pradėjus naudoti žymenį ir norint apsaugoti jį kaip prekių ženklą, turi būti paduota paraiška, nuo kurios paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje (arba prioriteto) datos ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga.

    Išdavus prekių ženklo registracijos liudijimą jo savininkas gali įgyvendinti ir ginti savo teises į prekių ženklą visą jo galiojimo laikotarpį (ženklas registruojamas 10 metų, pratęsimas galimas kas 10 metų ir pratęsimų skaičius neribojamas). Neregistruotas prekių ženklas gali būti apsaugotas ir pagal Konkurencijos įstatymo 15 str., tačiau tokiu atveju yra daug sudėtingiau įrodyti prekių ženklo pirmumo faktą.

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 16.

    Kas yra prekių ženklo prioritetas?

    Prioritetas – tai laikotarpis, per kurį galima prašyti prekių ženklo apsaugos nuo pirmosios ženklo paraiškos padavimo, remiantis pirmosios prekių ženklo paraiškos kitose valstybėse padavimo ar tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo pademonstruotas prekių ženklas, data.

    Prekių ženklo prioritetas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Ginčo atveju teisės į prekių ženklą atsiradimo data nustatoma pagal prioriteto datą.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 17.

    Kas yra patentinis patikėtinis? Ar privalu naudotis jo paslaugomis?

    Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, teikiantis paslaugas bei konsultacijas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje ir atstovaujantis fizinius bei juridinius asmenis Valstybiniame patentų biure, taip pat šiems palaikant santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. Patentinis patikėtinis nėra Valstybinio patentų biuro darbuotojas.

    Patentinio patikėtinio veiklą reglamentuojama 2017 m. birželio 29 d. priimtas Patentinių patikėtinių įstatymas ir kiti teisės aktai. Patentinių patikėtinių sąrašą sudaro ir tvarko Patentinių patikėtinių institutas. Sąrašas skelbiamas Instituto ir Valstybinio patentų biuro interneto svetainėse.

    Patentinių patikėtinių paslaugomis naudotis neprivaloma, išskyrus atvejus, kai asmenys, besikreipiantys į Valstybinį patentų biurą, yra užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės.

    Atnaujinta: 2020 05 25

   • 18.

    Kaip sužinoti, ar panašus ženklas nėra įregistruotas?

    Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnyje numatytiems reikalavimams (ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus ir ar tinkamai sudarytas prekių ir paslaugų sąrašas) ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis (Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnis).

    Todėl prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, labai svarbu atlikti paiešką ir įsivertinti ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų ar kitų pramoninės nuosavybės objektų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti.

    Daugiau informacijos apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/pries-pradedant-registruoti-zenkla

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 19.

    Kaip galiu prieštarauti kito asmens prekių ženklo registracijai?

    Kito asmens prekių ženklo registracija gali būti ginčijama Valstybiniam patentų biurui pateikiant protestą dėl pažeistų teisių gynimo, prašymą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia (negaliojimo prašymas) arba prašymą panaikinti ženklo registraciją (panaikinimo prašymas).

    Daugiau informacijos apie Valstybinio patentų biuro taikomą ikiteisminį ginčų nagrinėjimą: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gincu-sprendimas

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 20.

    Kokias teises turi įregistruoto ženklo savininkas?

    Ankstesnio panašaus arba tapataus ženklo (tai gali būti arba nacionalinis, arba Europos Sąjungos, arba tarptautinis prekių ženklas, galiojantis Lietuvoje) savininkai turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jų sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms.

    Prekių ženklo savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo ženklo savininko prašymo.

    Savininko teisės pasibaigia, kai prekių ženklu pažymėtos prekės išleidžiamos į Europos Sąjungos rinką paties prekių ženklo savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

    Ženklo savininkas negali drausti kitiems asmenims naudoti žymenų tokiais atvejais, jeigu naudojama asmens vardas ir pavardė, arba jeigu reikia nurodyti prekių ar paslaugų paskirtį, kiekį, kokybę ir kitas charakteristikas, arba kai siekiama identifikuoti prekes ar paslaugas arba daryti nuorodą į jas kaip priklausančias to ženklo savininkui, arba jeigu tokios veikos atliekamos nekomerciniais tikslais.

    Atkreiptinas dėmesys, kad ženklo savininkas taip pat turi teisę uždrausti naudoti žymenį kitais negu prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama ženklo privalumais, pažeidžiami skiriamieji ženklo požymiai arba pakenkiama ženklo reputacijai.

    Teisės į prekių ženklus gali būti perduodamos, suteikiamos licencijos, įkeičiamos ir areštuojamos.

    Už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 21.

    Kokiais atvejais prekių ženklo registraciją galima pripažinti negaliojančia ar panaikinti?

    Esama dviejų ženklo pripažinimo negaliojančiu pagrindų rūšių: absoliutūs negaliojimo pagrindai ir santykiniai negaliojimo pagrindai.

    Absoliutūs negaliojimo pagrindai nustato reikalavimus, kuriems esant žymuo negali būti laikomas prekių ženklu (žymuo yra aprašomojo pobūdžio, neturi skiriamojo požymio, yra didelės vertės simbolis ir pan.). Registruojamo nacionalinio ženklo atitikimą šiems reikalavimas tikrina Valstybinis patentų biuras.

    Santykiniai negaliojimo pagrindai yra susiję su ankstesnėmis teisėmis, kurios turi pirmenybę vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu (Valstybinis patentų biuras netikrina pareikštų registruoti prekių ženklų atitikimo santykiniams negaliojimo pagrindams).

    Prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu jo savininkas penkerius metus po prekių ženklo įregistravimo faktiškai nepradėjo jo naudoti arba nepradėjo jo naudoti penkerius metus iš eilės ir nėra tokį nenaudojimą pateisinančių priežasčių, arba dėl savininko veikimo arba neveikimo prekių ženklas tapo bendriniu prekių ir paslaugų, dėl kurių jis įregistruotas, ženklu, arba savininko naudojamas prekių ženklas klaidina visuomenę.

    Pažymėtina, kad vėlesnio ženklo registracija šiam nesuteikia „imuniteto“ nuo uždraudimo jį naudoti komercinėje veikloje.

    Daugiau informacijos apie Valstybinio patentų biuro taikomą ikiteisminį ginčų nagrinėjimą: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gincu-sprendimas

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 22.

    Ar prekių ženklas gali būti panaudotas ginantis nuo galimai neteisėtos domeno registracijos?

    Anksčiau įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikos bylose dėl prekių ženklų ir domenų pagal analogiją taikomas 2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo, nustatantis .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus.

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 23.

    Kiek laiko galioja prekių ženklo registracija?

    Prekių ženklo registracija galioja 10 metų nuo paraiškos padavimo datos. Prekių ženklo registraciją galite atnaujinti papildomam 10 metų laikotarpiui. Atnaujinimų skaičius nėra ribojamas.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 24.

    Ar būtina registruoti prekių ženklo licencinę sutartį ar franšizės sutartį Valstybiniame patentų biure?

    Licencinė sutartis gali, tačiau neprivalo būti įregistruota Valstybinio patentų biuro tvarkomame Prekių ženklų registre.

    Jeigu franšizės sutarties dalykas yra prekių ženklas, franšizės sutarties sudarymo faktas taip pat turi būti įregistruotas Valstybiniame patentų biure (Civilinio kodekso 6.767 straipsnio 3 dalis).

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 25.

    Ar norint prekių ženkle panaudoti Lietuvos vardą, kitus Lietuvos heraldikos simbolius (herbą, vėliavą, Gediminaičių stulpus ir pan.) būtina gauti kokį nors leidimą? Ar reikalingi leidimai ir norint registruoti prekių ženklą su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolika?

    Norint įregistruoti prekių ženklą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Valstybinio patentų biuro (toliau - VPB) direktoriaus leidimas.

    Daugiau informacijos apie oficialių simbolių naudojimą bei leidimų suteikimą: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/oficialiu-simboliu-naudojimas-1

    Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos (Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.) ar kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolių naudojimas, net ir neregistruojant prekių ženklo, turi būti pagarbus ir nežeminti Lietuvos valstybės.

    Atnaujinta: 2019 06 28