DUK

Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Prekių ženklai 44
  • Bendri klausimai 25
   • 1.

    Kas yra prekių ženklas?

    Prekių ženklu gali būti bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ir (arba) paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų.

    Tam, kad ženklas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi atitikti Prekių ženklų įstatyme numatytus absoliučius (7 straipsnis) bei santykinius (8 straipsnis) reikalavimus. Ženklo atitikimą absoliutiems reikalavimas tikrina Valstybinis patentų biuras.

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 2.

    Kaip apsaugoti prekių ženklą Lietuvoje? (video)

    Žiūrėkite

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 3.

    Kokie žymenys gali sudaryti ženklą?

    Ženklai gali būti sudaryti iš bet kokių žymenų, pavyzdžiui:

    1) žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių;

    2) raidžių, skaitmenų;

    3) piešinių, emblemų;

    4) erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos);

    5) spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos;

    6) bet kokio 1–5 punktuose nurodytų žymenų derinio.

    Žymenys, registruojami prekių ženklu, turi atitikti šias abi sąlygas:

    1) jie gali atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių arba paslaugų;

    2) juos galima pateikti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre taip, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektą.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 4.

    Kaip įregistruoti prekių ženklą?

    Prekių ženklai Lietuvoje registruojami paduodant paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraiškos padavimas kainuoja 180 Eur. Jeigu paraiškoje yra nurodoma daugiau negu viena prekių ar paslaugų klasė*, už kiekvieną iš jų turi būti sumokėtas papildomas 40 Eur mokestis. Mokestis už prekių ženklo paraiškos padavimą turi būti sumokėtas prieš paraiškos padavimą arba, jeigu paraiška paduodama elektroniniu būdu, mokestį galima sumokėti ir paraiškos padavimo metu.

    *prekes ir paslaugas paraiškoje galima nurodyti jas pasirenkant iš Nicos klasifikacijos, kurioje jos yra suskirstytos į 45 klases.

    Paraišką gali paduoti fizinis ar juridinis asmuo, šių asmenų grupė, taip pat paraišką galima paduoti per atstovą. Paraišką patogiausia pateikti elektroniniu būdu, tačiau galima pateikti ir popierinėje formoje. Pateikus paraišką elektroniniu būdu, iš karto gausite pranešimą apie paraiškos pateikimą ir per 3-5 darbo dienas gausite VPB darbuotojo pranešimą apie paraiškos padavimo datos suteikimą. Paraiškos padavimo data labai svarbi – ji apsprendžia ženklo pirmenybę prieš vėlesnius prekių ženklus.

    Vėliau paraišką ir ženklą vertina VPB ekspertas. Jeigu paraiškoje bus nustatyti trūkumai, apie tai būsite informuotas elektroniniu paštu ir trūkumus galėsite ištaisyti per 1-3 mėnesius (priklausomai nuo trūkumų pobūdžio).  Paprastai ekspertas sprendimą dėl tinkamai parengtos paraiškos priima per 1 mėn. nuo paraiškos padavimo datos.

    Atkreipiame dėmesį, kad VPB ekspertas vertina pareikšto registruoti ženklo atitikimą absoliutiems ženklo registravimui keliamiems reikalavimams, tai yra, ar pareikštas registruoti ženklas gali būti pripažintas prekių ženklu. Ekspertas nevertina ženklo santykio su trečiųjų asmenų teisėmis (ar ženklas nepažeidžia ankstesnių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų ir pan.). Jeigu ženklas atitinka jam keliamus absoliučius reikalavimus, paraiška yra paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje ir registruojamam ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga.

    Paskelbus paraišką, suinteresuoti asmenys per 3 mėn. gali pateikti protestą (kasmet yra protestuojama apie 5 % registruojamų prekių ženklų). Taip pat bet kuris asmuo gali pateikti rašytines pastabas, kad pareikštas registruoti ženklas turėtų būti neregistruotas. Jeigu protesto nebuvo pateikta ir nėra kitų priežasčių ženklo neregistravimui, pasibaigus 3 mėn. laikotarpiui ženklas yra įregistruojamas ir išduodamas ženklo registracijos liudijimas. Ženklo registracija ženklo savininkui suteikia išimtines teises į šį ženklą. Ženklo registracija galioja 10 metų ir gali būti pratęsiama kas dešimt metų kitam dešimties metų laikotarpiui (pratęsimų skaičius neribojamas).

    Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje nurodyti duomenys – vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) ir adresas yra skelbiami VPB oficialiame biuletenyje ir viešose duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą Europos ekonominės erdvės teritorijoje, kuriuo būtų galima su juo susisiekti. Pažymėtina, kad paraiškoje nurodžius elektroninio pašto adresą, VPB su pareiškėju ar ženklo savininku komunikuos elektroniniu paštu. Elektroninio pašto adresas nėra skelbiamas viešai.

    Paduoti paraišką

    Daugiau apie prekių ženklus

    DUK

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 5.

    Kas yra žodinis prekių ženklas?

    Žodinis prekių ženklas yra spausdintinis ženklas, turintis tokius elementus kaip raidės (mažosios arba didžiosios), žodžiai (parašyti mažosiomis arba didžiosiomis raidėmis), skaitmenys, klaviatūros ženklai arba skyrybos ženklai, išdėstyti vienoje eilutėje, be grafinių elementų ar spalvų. 

    Žodiniai prekių ženklai sudaromi iš lotyniškos abėcėlės raidžių, užrašytų standartiniu šriftu. Daugiau nei vienoje eilutėje parašytas tekstas laikomas užbaigtu vaizdiniu prekių ženklu.

    Žodiniai ženklai, atspausdinti lotyniškomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis, registruojami ir skelbiami „Helvetica“ šrifto standartiniais rašmenimis.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 6.

    Kas yra grafinis (vaizdinis/figūrinis) prekių ženklas?

    Grafiniu prekių ženklu laikomas ženklas, kurį sudaro:

    – vien vaizdiniai elementai;

    – žodinių ir vaizdinių arba kitokių grafinių elementų derinys;

    – nestandartiniu šriftu surašyti žodiniai elementai;

    – spalviniai žodiniai elementai;

    – daugiau nei vienoje eilutėje surašyti žodiniai elementai;

    – ne lotyniškos abėcėlės raidės;

    – ženklai, kurių negalima atkurti naudojant klaviatūrą;

    – išvardytų ženklų derinys.

    Grafinio ženklo vaizdas turi būti pateikiamas taip, kad būtų matomi visi jo elementai ir spalvos.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 7.

    Kokie gali būti kitų rūšių prekių ženklai?

    Pagal ženklą sudarančius elementus ženklai gali būti:

    • žodiniai, kai visi ženkle esantys elementai yra sudaryti iš lotyniškų raidžių ir (ar) arabiškų skaitmenų, kurie pavaizduoti standartiniu šriftu;
    • grafiniai, kai ženklą sudaro piešiniai ar kiti grafiniai elementai (išskyrus žodžius), naudojant  spalvas arba be jų;
    • grafiniai su žodiniais elementais, kai ženklas yra grafinių ir žodinių elementų visuma;
    • erdviniai (3D), kai ženklu yra pati gaminio išvaizda, gaminio pakuotė ar talpykla;
    • erdviniai su žodiniais elementais, kai erdviniame ženkle yra naudojami ir žodiniai elementai;
    • muzikinis ar garsinis, kai ženklu yra nedidelis muzikinis kūrinys;
    • spalviniai, kai ženklą sudaro tik spalva arba spalvų derinys (naudojamas tik prekes ar paslaugas išskiriančiai spalvai ar spalvų deriniui užregistruoti);
    • judesio, padėties ir kita, kai ženklą sudaro piešinių seka, išdėstyti elementai.

    Kvapas prekių ženklu paprastai neregistruojamas. Skonis prekių ženklu nėra registruojamas.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 8.

    Kuo skiriasi dizainas ir prekių ženklas?

    Dizainas ir prekių ženklas skiriasi naudojimo paskirtimi bei pagrindine funkcija.

    Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – trimačių: kontūrų, formos, ar dvimačių: linijų, spalvų, tekstūros ir arba medžiagos. Šie požymiai sukuria individualias savybes turinčio gaminio vaizdą.

    Prekių ženklas - žymuo, naudojamas prekėms ar paslaugoms žymėti ir vieno asmens prekėms ar paslaugoms nuo kito asmens prekių ar paslaugų atskirti. Be skiriamosios ir kilmės funkcijų prekių ženklas taip pat atlieka kokybės, reklamos, estetinę ir kitas funkcijas.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 9.

    Kas yra geografinė ir kilmės nuoroda ir kuo ji skiriasi nuo prekių ženklo?

    Geografinė kilmė – šalis, teritorija, regionas ar vietovė, pagal kurią galima nustatyti prekės ar paslaugos tikrąją kilmės vietą (nesiejant šios vietos su produktų kokybe ar kitomis savybėmis). Tuo tarpu produktų, kurių kokybė ar kitos savybės yra neatsiejamos nuo geografinės kilmės, pavadinimai gali būti saugomi kaip žemės ūkio ir maisto produktų bei vynų saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), žemės ūkio ir maisto produktų bei vynų saugomos geografinės nuorodos (SGN) ar spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vynų geografinės nuorodos (GN).

    Geografinė nuoroda – vietovardis ar kitas žodis arba žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad produktas yra kilęs iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja to produkto kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jo geografine kilme.

    Geografinės nuorodos gali būti saugomos kaip atskiras objektas pagal ES teisės aktus arba kaip prekių ženklas, jeigu geografinė nuoroda yra sudėtinė prekių ženklo dalis.

    Pavyzdžiui - Champagne (šampanas), Prosciutto di Parma (Parmos kumpis), Cognac (konjakas), sūris „Liliputas“, Daujėnų duona, midus „Stakliškės“, lietuviškas varškės sūris saugomos kaip kilmės vietos ar geografinės nuorodos.

    Daugiau informacijos apie geografinių nuorodų apsaugą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galima rasti Žemės ūkio ministerijos arba Europos Sąjungos „Jūsų Europa“ tinklalapiuose.

    Atnaujinta: 2019 07 10

   • 10.

    Kas yra nesaugomas ženklo elementas?

    Nesaugomas prekių ženklo elementas yra sudėtinis šio ženklo elementas, kuris negalėtų būti registruojamas kaip atskiras (savarankiškas) ženklas. Tokie elementai gali būti ir saugomi tik visumoje, jeigu ženklas kaip visuma elementų atitinka kitus Prekių ženklų įstatymo reikalavimus.

    Nesaugomi ženklo elementai nesuteikia ženklo savininkui išimtinių teisių į juos. Kai kurie ženkle esantys elementai gali būti laikomi nesaugomais kaip savaime suprantami. Prekių ženklų ginčuose nustatant vartotojų klaidinimo galimybę nesaugomiems elementams nėra suteikiama išskirtinės reikšmės vien dėl to, kad jie yra nesaugomi.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 11.

    Kodėl turėčiau registruoti prekių ženklą?

    Teisė į prekių ženklą yra nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį. Prekių ženklo registracija ženklo savininkui suteikia išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms toje teritorijoje, kurioje ženklas įregistruotas.

    Nors prekių ženklo registracija nėra privaloma žymens naudojimo komercinėje veikloje sąlyga ir kai kuriais atvejais gali būti saugomas ir neįregistruotas žymuo, pavyzdžiui, plačiai žinomas ženklas pagal Prekių ženklų įstatymą arba kaip pirmumą turintis žymuo pagal konkurencijos teisę (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 str.), tačiau teisių gynimo procesas ir ankstesnių teisių į žymenį turėjimo įrodinėjimo procesas gali tapti sudėtingesnis..

    Atnaujinta: 2019 07 10

   • 12.

    Kas yra Europos Sąjungos prekių ženklas?

    Europos Sąjungos prekių ženklas yra ženklas, įregistruotas paduodant vieną paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai ir vieningai saugomas visoje Europos Sąjungoje, tai yra visose 28 ES valstybėse narėse.

    Europos Sąjungos prekių ženklo registravimo ir apsaugos tvarką nustato 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 13.

    Kuo skiriasi nacionalinė, Europos Sąjungos ir tarptautinė prekių ženklo registracija?

    Prekių ženklų galiojimas pagrįstas teritoriniu principu, t.y. prekių ženklo registracija galioja toje valstybėje, kurioje prekių ženklas yra registruotas.

     

    Nacionalinė registracija taikoma tuomet, kai siekiama teisių apsaugos vienoje valstybėje.

     

    Europos Sąjungos prekių ženklo registracija taikoma tuomet, kai siekiama teisių apsaugos visoje Europos Sąjungoje.

     

    Tarptautinė prekių ženklo paraiška paduodama siekiant teisių apsaugos vienoje arba keliose valstybėse, Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolo narėse (tarptautinę prekių ženklo registraciją vėliau galima plėsti ir į kitas valstybes).

     

    Tas pats žymuo gali būti nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės registracijos objektas.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 14.

    Kas turi teisę paduoti prekių ženklo paraišką ir gauti prekių ženklo registracijos liudijimą?

    Paduoti paraišką turi teisę:

    - asmuo (fizinis ar juridinis), norintis savo vardu įregistruoti ženklą ir įgyti ženklo savininko teises Lietuvos Respublikoje;

    - keletas asmenų, kurie, įregistravus ženklą, pripažįstami ženklo bendraturčiais;

    - asmenų sąjunga, kai norima įregistruoti kolektyvinį ženklą;

    - asmuo, turintis teisę sertifikuoti prekes ar paslaugas, kai norima įregistruoti sertifikavimo ženklą;

    - atstovas, kuris turi įgaliojimus atstovauti asmenims VPB;

    - tik patentinis patikėtinis, atstovaujantis užsienio valstybių fiziniams asmenims, nuolat negyvenantiems Lietuvos Respublikoje arba kitoje EEE valstybėje, ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje EEE valstybėje savo buveinės, filialo arba atstovybės.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 15.

    Nuo kada atsiranda teisė į prekių ženklą?

    Teisė į žymenį atsiranda nuo jo naudojimo pradžios momento. Tačiau ši teisė turi būti realizuota, tai yra pradėjus naudoti žymenį ir norint apsaugoti jį kaip prekių ženklą, turi būti paduota paraiška, nuo kurios paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje (arba prioriteto) datos ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga.

    Išdavus prekių ženklo registracijos liudijimą jo savininkas gali įgyvendinti ir ginti savo teises į prekių ženklą visą jo galiojimo laikotarpį (ženklas registruojamas 10 metų, pratęsimas galimas kas 10 metų ir pratęsimų skaičius neribojamas). Neregistruotas prekių ženklas gali būti apsaugotas ir pagal Konkurencijos įstatymo 15 str., tačiau tokiu atveju yra daug sudėtingiau įrodyti prekių ženklo pirmumo faktą.

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 16.

    Kas yra prekių ženklo prioritetas?

    Prioritetas – tai laikotarpis, per kurį galima prašyti prekių ženklo apsaugos nuo pirmosios ženklo paraiškos padavimo, remiantis pirmosios prekių ženklo paraiškos kitose valstybėse padavimo ar tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo pademonstruotas prekių ženklas, data.

    Prekių ženklo prioritetas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Ginčo atveju teisės į prekių ženklą atsiradimo data nustatoma pagal prioriteto datą.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 17.

    Kas yra patentinis patikėtinis? Ar privalu naudotis jo paslaugomis?

    Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, teikiantis paslaugas bei konsultacijas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje ir atstovaujantis fizinius bei juridinius asmenis Valstybiniame patentų biure, taip pat šiems palaikant santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. Patentinis patikėtinis nėra Valstybinio patentų biuro darbuotojas.

    Patentinio patikėtinio veiklą reglamentuojama 2017 m. birželio 29 d. priimtas Patentinių patikėtinių įstatymas ir kiti teisės aktai. Patentinių patikėtinių sąrašą sudaro ir tvarko Patentinių patikėtinių institutas. Sąrašas skelbiamas Instituto ir Valstybinio patentų biuro interneto svetainėse.

    Patentinių patikėtinių paslaugomis naudotis neprivaloma, išskyrus atvejus, kai asmenys, besikreipiantys į Valstybinį patentų biurą, yra užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės.

    Atnaujinta: 2020 05 25

   • 18.

    Kaip sužinoti, ar panašus ženklas nėra įregistruotas?

    Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnyje numatytiems reikalavimams (ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus ir ar tinkamai sudarytas prekių ir paslaugų sąrašas) ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis (Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnis).

    Todėl prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, labai svarbu atlikti paiešką ir įsivertinti ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų ar kitų pramoninės nuosavybės objektų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti.

    Daugiau informacijos apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/pries-pradedant-registruoti-zenkla

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 19.

    Kaip galiu prieštarauti kito asmens prekių ženklo registracijai?

    Kito asmens prekių ženklo registracija gali būti ginčijama Valstybiniam patentų biurui pateikiant protestą dėl pažeistų teisių gynimo, prašymą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia (negaliojimo prašymas) arba prašymą panaikinti ženklo registraciją (panaikinimo prašymas).

    Daugiau informacijos apie Valstybinio patentų biuro taikomą ikiteisminį ginčų nagrinėjimą: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gincu-sprendimas

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 20.

    Kokias teises turi įregistruoto ženklo savininkas?

    Ankstesnio panašaus arba tapataus ženklo (tai gali būti arba nacionalinis, arba Europos Sąjungos, arba tarptautinis prekių ženklas, galiojantis Lietuvoje) savininkai turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jų sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms.

    Prekių ženklo savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo ženklo savininko prašymo.

    Savininko teisės pasibaigia, kai prekių ženklu pažymėtos prekės išleidžiamos į Europos Sąjungos rinką paties prekių ženklo savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

    Ženklo savininkas negali drausti kitiems asmenims naudoti žymenų tokiais atvejais, jeigu naudojama asmens vardas ir pavardė, arba jeigu reikia nurodyti prekių ar paslaugų paskirtį, kiekį, kokybę ir kitas charakteristikas, arba kai siekiama identifikuoti prekes ar paslaugas arba daryti nuorodą į jas kaip priklausančias to ženklo savininkui, arba jeigu tokios veikos atliekamos nekomerciniais tikslais.

    Atkreiptinas dėmesys, kad ženklo savininkas taip pat turi teisę uždrausti naudoti žymenį kitais negu prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama ženklo privalumais, pažeidžiami skiriamieji ženklo požymiai arba pakenkiama ženklo reputacijai.

    Teisės į prekių ženklus gali būti perduodamos, suteikiamos licencijos, įkeičiamos ir areštuojamos.

    Už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

    Atnaujinta: 2019 06 27

   • 21.

    Kokiais atvejais prekių ženklo registraciją galima pripažinti negaliojančia ar panaikinti?

    Esama dviejų ženklo pripažinimo negaliojančiu pagrindų rūšių: absoliutūs negaliojimo pagrindai ir santykiniai negaliojimo pagrindai.

    Absoliutūs negaliojimo pagrindai nustato reikalavimus, kuriems esant žymuo negali būti laikomas prekių ženklu (žymuo yra aprašomojo pobūdžio, neturi skiriamojo požymio, yra didelės vertės simbolis ir pan.). Registruojamo nacionalinio ženklo atitikimą šiems reikalavimas tikrina Valstybinis patentų biuras.

    Santykiniai negaliojimo pagrindai yra susiję su ankstesnėmis teisėmis, kurios turi pirmenybę vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu (Valstybinis patentų biuras netikrina pareikštų registruoti prekių ženklų atitikimo santykiniams negaliojimo pagrindams).

    Prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu jo savininkas penkerius metus po prekių ženklo įregistravimo faktiškai nepradėjo jo naudoti arba nepradėjo jo naudoti penkerius metus iš eilės ir nėra tokį nenaudojimą pateisinančių priežasčių, arba dėl savininko veikimo arba neveikimo prekių ženklas tapo bendriniu prekių ir paslaugų, dėl kurių jis įregistruotas, ženklu, arba savininko naudojamas prekių ženklas klaidina visuomenę.

    Pažymėtina, kad vėlesnio ženklo registracija šiam nesuteikia „imuniteto“ nuo uždraudimo jį naudoti komercinėje veikloje.

    Daugiau informacijos apie Valstybinio patentų biuro taikomą ikiteisminį ginčų nagrinėjimą: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gincu-sprendimas

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 22.

    Ar prekių ženklas gali būti panaudotas ginantis nuo galimai neteisėtos domeno registracijos?

    Anksčiau įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikos bylose dėl prekių ženklų ir domenų pagal analogiją taikomas 2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo, nustatantis .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus.

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 23.

    Kiek laiko galioja prekių ženklo registracija?

    Prekių ženklo registracija galioja 10 metų nuo paraiškos padavimo datos. Prekių ženklo registraciją galite atnaujinti papildomam 10 metų laikotarpiui. Atnaujinimų skaičius nėra ribojamas.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 24.

    Ar būtina registruoti prekių ženklo licencinę sutartį ar franšizės sutartį Valstybiniame patentų biure?

    Licencinė sutartis gali, tačiau neprivalo būti įregistruota Valstybinio patentų biuro tvarkomame Prekių ženklų registre.

    Jeigu franšizės sutarties dalykas yra prekių ženklas, franšizės sutarties sudarymo faktas taip pat turi būti įregistruotas Valstybiniame patentų biure (Civilinio kodekso 6.767 straipsnio 3 dalis).

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 25.

    Ar norint prekių ženkle panaudoti Lietuvos vardą, kitus Lietuvos heraldikos simbolius (herbą, vėliavą, Gediminaičių stulpus ir pan.) būtina gauti kokį nors leidimą? Ar reikalingi leidimai ir norint registruoti prekių ženklą su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolika?

    Norint įregistruoti prekių ženklą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Valstybinio patentų biuro (toliau - VPB) direktoriaus leidimas.

    Daugiau informacijos apie oficialių simbolių naudojimą bei leidimų suteikimą: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/oficialiu-simboliu-naudojimas-1

    Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos (Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.) ar kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolių naudojimas, net ir neregistruojant prekių ženklo, turi būti pagarbus ir nežeminti Lietuvos valstybės.

    Atnaujinta: 2019 06 28

  • Prekių ir paslaugų klasifikavimas 2
   • 1.

    Kaip registruojant ženklą suklasifikuoti prekes ir paslaugas?

    Prieš paduodant paraišką apgalvokite, kokioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti bus naudojamas jūsų ženklas, kadangi paraiškoje reikės nurodyti prekių ir (ar) paslaugų sąrašą. Šis sąrašas svarbus, nes:

    • padeda nustatyti prašomos apsaugos apimtį;
    • ginčo atveju lyginami ne tik ženklai, bet ir prekių ir (ar) paslaugų sąrašai;
    • papildyti sąrašą naujomis prekėmis ar paslaugomis paduotoje paraiškoje negalima – šiuo atveju pateikiama nauja paraiška;
    • neteisingai suklasifikavus prekes ir paslaugas ilgėja registravimo procedūra;
    • nenaudojant ženklo visoms prekėms ir (ar)  paslaugoms, dėl kurių pateikėte paraišką, jūsų ženklą bus lengviau užginčyti.

    Prekės ir paslaugos pagal jų paskirtį, naudojimo sritį yra suskirstytos į 45 klases pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją, kurioje nuo 1 iki 34 yra prekių klasės, o nuo 35 iki 45 – paslaugų klasės. Kiekviena klasė turi antraštę, kuri bendrais bruožais nurodo sritis, prie kurių iš esmės priklauso prekės ir paslaugos. Visas prekių ir paslaugų klasių antraštes galima rasti čia.  Atkreipiame dėmesį, kad 35 klasės antraštės pasirinkimas nesuteikia apsaugos prekybos paslaugai, kuri priskiriama prie šios klasės. Pažymėtina, kad kai kurių klasių antraščių bendrosios sąvokos yra laikomos nepakankamai aiškiomis ir tiksliomis, kad būtų galima jas laikyti nurodančiomis konkrečias prekes ar paslaugas. Šios sąvokos privalo būti patikslintos. Tikslintinos sąvokos su tikslių prekių ar paslaugų pavyzdžiais pateiktos šioje lentelėje 

    Sritys, kurios priskiriamos ar nepriskiriamos konkrečiai klasei, nurodomos klasių sąrašuose su aiškinamosiomis pastabomis.

    Norint nustatyti, kokiai klasei priskiriama prekė ar paslauga, galima atlikti paiešką Prekių klasifikacijos duomenų bazėje, Paslaugų klasifikacijos duomenų bazėje. Jeigu paraišką paduodate elektroniniu būdu, prekių ir paslaugų paiešką galima atlikti ar savo prekes ar paslaugas nurodyti viename iš paraiškos padavimo žingsnių.

    Klasių numeriai jūsų paraiškoje turi būti išdėstomi eilės tvarka, po kiekvieno klasės numerio išvardinamos prekės ar paslaugos, kurios viena nuo kitos atskiriamos kabliataškiais, pavyzdžiui:

    20 baldai; veidrodžiai; paveikslų rėmai; baldų lentynos; biuro baldai; minkštosios kėdės; mokykliniai baldai; komodos; lovos; sofos; spintos; stalai; vaikų lovelės.

    35 reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla.

    Vienoje paraiškoje gali būti nurodyta daugiau nei viena prekių ar paslaugų klasė. Už kiekvieną daugiau nei vieną prekių ar paslaugų klasę mokamas papildomas 40 Eur dydžio mokestis.

     

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 2.

    Kaip naudotis TMClass paieška? (video)

    Žiūrėkite

    Atnaujinta: 2019 09 03

  • Procedūros 4
   • 1.

    Per kiek laiko įregistruojamas prekių ženklas?

    VPB paprastai per savaitę nuo prašymo gavimo dienos patikrinęs ir nustatęs, kad paraiškoje pateikti reikalingi duomenys, paraišką pripažįsta paduota ir, suteikęs jai padavimo datą ir numerį, išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie dokumentų gavimą.

    Paraiškai, kuriai suteikta padavimo data, atliekama paraiškos ekspertizė ir ženklo ekspertizė, kuri paprastai užtrunka iki 2 mėn.  

    Jeigu pareiškėjas prašyme įregistruoti ženklą pažymi, kad prašo atlikti skubią ekspertizę arba pateikia prašymą atlikti skubią ekspertizę vėliau, ir sumoka nustatytą skubios ekspertizės mokestį (150 EUR), VPB veiksmai atliekami per šiuos terminus:

    • skubi paraiškos ir ženklo ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;
    • jeigu paraiškos ar ženklo ekspertizės metu nustatoma trūkumų, sprendimas dėl ženklo registravimo priimamas per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai VPB gaunami dokumentai su ištaisytais trūkumais;
    • jeigu pareiškėjas paprašo atlikti pakartotinę ekspertizę pagal Taisyklių 103 punktą, pakartotinė ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo atlikti pakartotinę ekspertizę gavimo dienos. 

    Nustačius, kad pareikštas ženklas atitinka Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, VPB apie tai praneša pareiškėjui ir paskelbia paraiškos duomenis VPB oficialiame biuletenyje.

    Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti ženklo paraišką paduodami motyvuotą protestą.

    Jeigu protestas nėra pareiškiamas, VPB įregistruoja ženklą prekių ženklų registre, registracijos duomenis paskelbia VPB oficialiame biuletenyje, o įregistruoto ženklo savininkui išduoda ženklo registracijos liudijimą.

    Daugiau informacijos apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/pries-pradedant-registruoti-zenkla

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 2.

    Kaip paduoti prekių ženklo paraišką ir įregistruoti prekių ženklą Lietuvoje?

    Norėdami įregistruoti prekių ženklą, Valstybiniam patentų biurui (VPB) pateikite paraišką, kuri atitinka Prekių ženklų įstatymą ir Prekių ženklų registravimo taisykles.

    Paraišką VPB galima paduoti šiais būdais:

    • internetu paduodant elektroninę paraišką;
    • siunčiant užpildytą paraiškos formą (ZP-1) įprastu paštu VPB adresu: Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;
    • pateikiant paraišką asmeniškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete darbo valandomis

    Prekių ženklų paraiškos dokumentai negali būti paduodami faksu ar elektroniniu paštu.

    Daugiau informacijos apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti: http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/pries-pradedant-registruoti-zenkla

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti prekių ženklo registracijos liudijimą?

    Paraišką įregistruoti ženklą sudaro:

    1) prašymas įregistruoti ženklą;

    2) įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda atstovas;

    3) prioritetą patvirtinantis dokumentas (jeigu reikia);

    4) leidimas naudoti ženkle Lietuvos Respublikos oficialiuosius simbolius (jeigu reikia);

    5) kompetentingos institucijos sutikimas naudoti ženkle herbus ar herbinius ženklus arba valstybės institucijų skiriamuosius ženklus (jei reikia);

    6) kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimas naudoti ženkle žymenis, saugomus pagal Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnį (jei reikia);

    7) kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai, kai prašoma įregistruoti kolektyvinį ženklą;

    8) pareiškėjo teisę vykdyti sertifikavimo funkciją patvirtinantis dokumentas, kai prašoma įregistruoti sertifikavimo ženklą;

    9) ankstesnės teisės savininko sutikimas naudoti ženkle žinomo asmens pavardę ar vardą, meninį pseudonimą; kito asmens atvaizdą; autorių teisių ar pramoninės nuosavybės teisių objektą (jeigu reikia).

    Paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo prašymą įregistruoti ženklą, kuriame pateikti visi šie duomenys:

    • pareiškėją ir jo atstovą, jeigu paskirtas, identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), adresas);
    • pareikšto registruoti ženklo vaizdas ar kita išraiškos forma;
    • prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai;
    • duomenys apie sumokėtą paraiškos įregistruoti prekių ženklą mokestį.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 4.

    Kokia yra prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo procedūra Valstybiniame patentų biure?

    Prekių ženklo paraiškos pateikimo ir nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

    1   Paraiškos padavimas ir mokesčio už prekių ženklo įregistravimą sumokėjimas

    2   Paraiškos (pateiktų dokumentų) ekspertizė

    3   Paraiškos duomenų paskelbimas išorinėje Prekių ženklų duomenų bazėje

    4   Prekių ženklo ekspertizė

         4.1 Skubi ekspertizė

    5   Paraiškos paskelbimas VPB biuletenyje:

         5.1 trečiųjų asmenų rašytinės pastabos (galimos ir po paraiškos duomenų paskelbimo išorinėje Prekių ženklų duomenų bazėje)

         5.2 prekių ženklo paraiškos užprotestavimas

    6   Prekių ženklo įregistravimas:    

         6.1 Prekių ženklo registracijos paskelbimas VPB biuletenyje

         6.2 Prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas

    7   Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas

    Išsami informacija apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, pateikiama čia.

    Paraiškos įregistruoti ženklą padavimo, paraiškos ir ženklo ekspertizės, paraiškos atšaukimo, paraiškos paskelbimo, ženklo įregistravimo, liudijimo išdavimo, pakeitimų įrašymo į paraišką ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą (toliau – Registras), paraiškos ar registracijos padalijimo, ženklo išregistravimo, ženklo registracijos galiojimo pratęsimo, teisės į ženklą perdavimo, licencinės sutarties, teisės į ženklą įkeitimo, arešto ar išieškojimo, duomenų apie ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar registracijos panaikinimą įrašymo į Registrą tvarką, VPB teikiamų prašymų ir kitų dokumentų formas, jų pateikimo ir nagrinėjimo terminus nustato Prekių ženklų registravimo taisyklės.

    Atnaujinta: 2020 10 09

  • Mokesčiai 9
   • 1.

    Kaip pasikeitė prekių ženklų paraiškos padavimo ir registravimo procedūros? (video)

    Žiūrėkite

    Atnaujinta: 2019 10 21

   • 2.

    Kiek kainuoja prekių ženklo registracija Lietuvoje?

    Mokėtini mokesčiai priklauso nuo pasirinktų prekių ir paslaugų, kurioms žymėti registruojamas prekių ženklas, klasių skaičiaus. Visą informaciją apie mokėtinų mokesčių dydžius bei jų sumokėjimo tvarką rasite VPB svetainėje.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 3.

    Kiek kainuoja Europos Sąjungos prekių ženklo registracija?

    Pateikiant paraišką internetu  pagrindinis mokestis vienai klasei – 850 EUR.

    Pateikiant paraišką popierine forma pagrindinis mokestis vienai klasei – 1 000 EUR.

    Antrai prekių ir paslaugų klasei taikomas mokestis – 50 EUR.

    Trečiai ir daugiau klasių taikomas mokestis – 150 EUR už kiekvieną klasę.

    Išsami informacija apie Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) mokesčius ir mokėjimo tvarką pateikiama ESINT svetainėje.

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 4.

    Kiek kainuoja tarptautinė prekių ženklo registracija?

    Mokestis už tarptautinės prekių ženklo paraiškos pagal Madrido sutarties protokolą padavimą yra sudėtinis ir jį sudaro:

    1. pagrindinis mokestis;
    2. pridėtinis mokestis, priklausantis nuo paraiškoje nurodytų prekių ar paslaugų klasių skaičiaus;
    3. papildomas mokestis, priklausantis nuo nurodytų Sutarties šalių skaičiaus;
    4. arba atskirasis Sutarties šalies mokestis.

    Visus mokesčius, mokamus už tarptautinę prekių ženklo paraišką, jų dydžius ir mokėjimo tvarką, taip pat mokesčių skaičiuoklę galima rasti PINO svetainėje.

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 5.

    Kada privaloma sumokėti mokestį už nacionalinę prekių ženklo paraišką?

    Mokestis už prekių ženklo paraiškos padavimą turi būti sumokėtas prieš paraiškos padavimą. Jeigu paraiška paduodama elektroniniu būdu, mokestį galima sumokėti ir paraiškos padavimo metu.

    Informaciją apie mokėtinų mokesčių dydžius bei jų sumokėjimo tvarką rasite VPB svetainėje.

    Atnaujinta: 2019 07 16

   • 6.

    Kaip galima sumokėti mokestį už prekių ženklo paraiškos padavimą?

    Mokesčius galima sumokėti grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ar pašto perlaida. Atkreiptinas dėmesys, kad sumokėti mokesčius VPB patalpose, pavyzdžiui, bankine kortele, galimybės nėra. Informaciją apie mokėtinų mokesčių dydžius bei jų sumokėjimo tvarką rasite VPB svetainėje.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 7.

    Ar registruojant prekių ženklus taikomos mokesčių lengvatos?

    Registruojant prekių ženklus mokesčių lengvatos nėra numatytos.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 8.

    Iš kur turi gauti pranešimą apie reikiamus sumokėti mokesčius?

    Oficialius pranešimus apie mokesčius turite gauti tiesiogiai iš Valstybinio patentų biuro.

    Už prekių ženklo registravimo ir galiojimo mokesčių sumokėjimą nustatytais terminais yra atsakingas pats pareiškėjas ar prekių ženklo savininkas.

    Trečiųjų asmenų, kurie neturi įgaliojimo jus atstovauti registruojant prekių ženklą, kvietimai mokėti mokesčius gali būti  apgaulingi.

    Atnaujinta: 2019 06 28

   • 9.

    Ar sumokėjus mokesčius gausiu sąskaitą faktūrą?

    Sąskaitos faktūros mokesčiams į Valstybės biudžetą pagal mokesčių įstatymus neišrašomos.

    Atnaujinta: 2020 05 26

  • Terminų sustabdymas 1
   • 1.

    Kaip apskaičiuoti likusią mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui terminų, kurių taikymas buvo sustabdytas dėl karantino, dalį?

    Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymai numato, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga.

     

    Nustatytas mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo įsigaliojimo ir
    • terminams, kurie prasidėjo įsigaliojus šiam nutarimui.

    Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka Valstybinis patentų biuras.

     

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (toliau – Nutarimas) įsigaliojo 2020 m. gruodžio 16 d.

     

    Todėl terminų sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.,
    • terminams, kurie prasidėjo nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.

    Terminų skaičiavimo sustabdymas siejamas su dėl Nutarimu paskelbto karantino nustatytais ribojimais, susijusiais su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, todėl išnykus nurodytoms aplinkybėms, terminų skaičiavimo eiga atsinaujins.

     

    Atsinaujinus terminų skaičiavimui, likusi mokesčiui sumokėti ar veiksmui atlikti termino dalis apskaičiuojama iš mokesčio sumokėjimui ar veiksmo atlikimui nustatyto termino atėmus laikotarpį, kuris jau buvo praėjęs (pradėtas skaičiuoti) iki termino sustabdymo pradžios (žiūrėti formules ir skaičiuoklę). Likusi termino dalis bus pradedama skaičiuoti nuo terminų sustabdymo atšaukimo dienos.

     

    Terminai, nustatyti mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui, skaičiuojami mėnesiais.

    Terminų pradžia pradedama skaičiuoti rytojaus dieną po atitinkamo Įstatymuose ar juos įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžto įvykio.

    Termino pabaiga yra laikoma paskutinė termino, per kurį turėjo būti sumokėtas mokestis ar atliktas tam tikras veiksmas, diena iki 24.00 val.

    Termino sustabdymo data – 2020 m. gruodžio 16 d.

    Termino atnaujinimo data – 2021 m. kovo 16 d. (arba atitinkamai kita diena, jeigu minėtų ribojimų taikymas bus atšauktas anksčiau arba pratęstas. Tai bus pranešta atskiru Valstybinio patentų biuro pranešimu).

    Terminų, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16 arba prasidėjo nuo 2020-12-16, ir kurių skaičiavimas atsinaujins nuo nustatytos termino atnaujinimo datos, dalis ir eiga gali būti apskaičiuota pagal tokias formules:

    Terminams, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16

    A = B + C – D + 1 diena
    E = A + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Terminams, kurie prasidėjo nuo termino sustabdymo datos (2020-12-16)

    A = C
    E = C + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Formulių reikšmės:

    A - Laikotarpis, kuriuo bus pratęstas terminas
    B - Termino pradžios data
    C - Taikomas terminas (mėnesiais)
    D - Termino sustabdymo data
    E - Pratęsto termino pabaigos data
    F - Termino sustabdymo atšaukimo data

    Terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju, galite apskaičiuoti naudodami šią skaičiuoklę:

    Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyti terminai, kuriems taikomas
    mokesčių mokėjimo ir veiksmų atlikimo sustabdymas

     

    Mokestis ar veiksmas

    Atlikimo terminas

    Termino pradžia

    1.

    Mokestis už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą

    6 mėnesiai

    Per 6 paskutinius ženklo registracijos galiojimo mėnesius

    2.

    Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas su 50 procentų priemoka

    6 mėnesiai

    Nuo įregistruoto ženklo registracijos galiojimo pabaigos

    3.

    Mokestis ir dokumentai už apeliacijos padavimą

    2 mėnesiai

    Nuo eksperto sprendimo išsiuntimo dienos

    4.

    Mokestis ir dokumentai už protesto padavimą

    3 mėnesiai

     

    Nuo ženklo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos

    3 mėnesiai

    Nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių ženklų biuletenyje dienos.

    5.

    Mokestis ir dokumentai už terminų pratęsimą

    1 mėnuo

    Nuo nustatyto termino pasibaigimo dienos

    6.

    Prioriteto dokumentų pateikimas

    3 mėnesiai

    Nuo paraiškos padavimo datos

    7.

    Bendras trūkumų šalinimas, jei nėra nustatyti specialūs terminai

    1 mėnuo

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    8.

    Prašymo dėl tarptautinės paraiškos, vėlesnio teritorinio išplėtimo padavimo  trūkumų šalinimas

    10 darbo dienų

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    9.

    Trūkumų šalinimas formalios ekspertizės metu

    2 mėnesiai

     

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    10.

    Trūkumų dėl kitos simbolikos, kai reikalingas institucijų sutikimas, šalinimas

    2 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    11.

    Informacijos pateikimas dėl simbolikos naudojimo

    2 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    12.

    Pareiškėjo atsakymas dėl nesutikimo su klasifikavimo taisymu

    2 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    13.

    Pareiškėjo sutikimas dėl nesaugomų elemento iškėlimo

    1 mėnuo

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    14.

    Vertimų pateikimas

    2 mėnesiai

    Nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

     

    Nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių ženklų biuletenyje dienos

    1 mėnuo

    Ginčo Apeliaciniame skyriuje atveju nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

    15.

     Prašymas atlikti  pakartotinę ekspertizę

    2 mėnesiai

     

    Nuo sprendimo neregistruoti ženklo išsiuntimo dienos

    3 mėnesiai

    Tarptautinės ženklo registracijos atveju - nuo sprendimo neregistruoti ženklo išsiuntimo dienos

    16.

    Pareiškėjo atsiliepimas į trečiųjų asmenų pastabas

    1 mėnuo

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    17.

    Motyvuoto atsakymo pateikimas į protestą

    2 mėnesiai

    Nuo protesto ar prašymo dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo išsiuntimo dienos

    2 mėnesiai

    Nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės ženklo registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje nurodytos datos

    18.

    Motyvuoti protesto argumentai

    1 mėnuo

    Nuo motyvuoto atsakymo išsiuntimo dienos

    19.

    Atsakymas į motyvuotus protesto argumentus

    1 mėnuo

    Nuo motyvuotų protesto argumentų išsiuntimo dienos

    20.

    Suinteresuoto asmens motyvuoti protestų argumentai

    ne vėliau kaip likus 20 kalendorinių dienų

    Iki paskirtos Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

    21.

    Rašytinių įrodymų pateikimas

    likus 20 kalendorinių dienų

    Iki Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

    22.

    Įrodymų dėl naudojimo pateikimas

    2 mėnesiai

     

    Nuo prašymo įrodyti ankstesnio ženklo naudojimą išsiuntimo dienos

    23.

    Motyvuotų  argumentų dėl naudojimo įrodymų pateikimas

    1 mėnuo

    Nuo ginčijamo ženklo savininko pastabų dėl naudojimo įrodymų išsiuntimo iš VPB dienos

    24.

    Atsakymo į motyvuotus argumentus dėl naudojimo įrodymų pateikimas

    1 mėnuo

    Nuo motyvuotų argumentų išsiuntimo iš VPB dienos

    25.

    Apeliacinio skyriaus sprendimo apskundimas teismui

    3 mėnesiai

    Nuo Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo dienos

    26.

    Susitaikymo terminas ginčo Apeliaciniame skyriuje procese

    ne trumpesnis negu dviejų mėnesių, bet ne ilgesnis negu vienų metų laikotarpis

    Iki sprendimo priėmimo

    27.

    Tarptautinės registracijos pavertimas nacionaline

    3 mėnesiai

    Nuo tarptautinės ženklo registracijos pabaigos

    28.

    ES ženklo paraiškos pavertimas

    6 mėnesiai

    Nuo ESINT dokumentų dėl pavertimo paraiškos gavimo VPB dienos

     

    Atnaujinta: 2021 03 01

  • Prekių ženklo apsauga užsienyje 2
   • 1.

    Kaip užsienyje užregistruoti Lietuvoje sukurtą ir naudojamą prekių ženklą?

    Siekiant apsaugoti savo prekių ženklą kitose valstybėse galimi 3 keliai:

    1. Regioninis (Europos Sąjungoje) – registruoti savo prekių ženklą kaip Europos Sąjungos (ES) prekių ženklą. Tokiu būdu įregistruotas prekių ženklas galios vieningai visoje ES, tai yra, visose 28 ES valstybėse narėse. Toks ženklas registruojamas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (ESINT), vykdoma vieninga registracinė procedūra ir mokami vieningi mokesčiai. Daugiau informacijos apie ES prekių ženklą – ESINT interneto svetainėje.

    2. Tarptautinis – prekių ženklo registracijos procedūra vykdoma vieningai tarptautiniu lygiu Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautiniame biure ir ženklo apsauga įsigalioja kiekvienoje pasirinktoje valstybėje, kuri yra Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo narė dalyvė, konkrečios valstybės nacionalinei pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybai patvirtinus tarptautinės registracijos galiojimą toje valstybėje.

    Naudojantis tarptautiniu keliu galima išplėsti jau turimo ES ar nacionalinio  prekių ženklo registraciją į kitas pasaulio valstybes arba išplėsti tarptautinio ženklo galiojimą į ES, siekiant jo apsaugos kaip ES prekių ženklo, arba išplėsti į atskiras ES valstybes nares siekiant tik tarptautinės registracijos įsigaliojimo atskirose pasirinktose ES valstybėse narėse (pvz., Lietuvoje).

    Daugiau informacijos apie tarptautinę prekių ženklo registraciją – PINO interneto svetainėje.

    3Nacionalinis – registruoti prekių ženklą galima ir atskirai kiekvienoje pasirinktoje pasaulio valstybėje. Tokiu būdu įregistruoto prekių ženklo apsauga galios tik pasirinktų valstybių teritorijose. Nacionaliniu keliu prekių ženklus registruoja nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybos.

    Informaciją apie ženklo registracijai keliamus reikalavimus galima rasti atitinkamos valstybės pramoninės nuosavybės tarnybos interneto svetainėje. Atskirų valstybių patentų tarnybų sąrašą galima rasti čia.

    Kiekviena iš šių sistemų gali būti taikoma tiek atskirai, tiek ir naudojama kaip viena kitą papildanti.

    Atnaujinta: 2019 07 05

   • 2.

    Ar registruojant prekių ženklą užsienyje galiu gauti prekių ženklo registravimo išlaidų kompensaciją?

    Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato prekių ženklo registravimo užsienyje išlaidų kompensavimo.

    Atnaujinta: 2019 06 28

  • Kompensacija registracijai 1
   • 1.

    Išlaidų intelektinės nuosavybės objektų apsaugai kompensavimas

    Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) 2021 m. įgyvendina pilotinį projektą, skirtą suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Maksimali vienos MVĮ galimos gauti kompensacijos suma – 1 500 eurų.
    Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

    Atnaujinta: 2021 02 03