DUK

Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Išradimai 1
  • Terminų sustabdymas 1
   • 1.

    Kaip apskaičiuoti likusią mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui terminų, kurių taikymas buvo sustabdytas dėl karantino, dalį?

     

    Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymai numato, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga.

     

    Nustatytas mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo įsigaliojimo ir
    • terminams, kurie prasidėjo įsigaliojus šiam nutarimui.

    Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka Valstybinis patentų biuras.

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (toliau – Nutarimas) įsigaliojo 2020 m. gruodžio 16 d.

     

    Todėl terminų sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.,
    • terminams, kurie prasidėjo nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.

    Terminų skaičiavimo sustabdymas siejamas su dėl Nutarimu paskelbto karantino nustatytais ribojimais, susijusiais su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, todėl išnykus nurodytoms aplinkybėms, terminų skaičiavimo eiga atsinaujins.

     

    Atsinaujinus terminų skaičiavimui, likusi mokesčiui sumokėti ar veiksmui atlikti termino dalis apskaičiuojama iš mokesčio sumokėjimui ar veiksmo atlikimui nustatyto termino atėmus laikotarpį, kuris jau buvo praėjęs (pradėtas skaičiuoti) iki termino sustabdymo pradžios (žiūrėti formules ir skaičiuoklę). Likusi termino dalis bus pradedama skaičiuoti nuo terminų sustabdymo atšaukimo dienos.

     

    Terminai, nustatyti mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui, skaičiuojami mėnesiais.

    Terminų pradžia pradedama skaičiuoti rytojaus dieną po atitinkamo Įstatymuose ar juos įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžto įvykio.

    Termino pabaiga yra laikoma paskutinė termino, per kurį turėjo būti sumokėtas mokestis ar atliktas tam tikras veiksmas, diena iki 24.00 val.

    Termino sustabdymo data – 2020 m. gruodžio 16 d.

    Termino atnaujinimo data – 2021 m. sausio 31 d. įskaitytinai (arba atitinkamai kita diena, jeigu minėtų ribojimų taikymas bus atšauktas anksčiau arba pratęstas. Tai bus pranešta atskiru Valstybinio patentų biuro pranešimu).

    Terminų, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16 arba prasidėjo nuo 2020-12-16, ir kurių skaičiavimas atsinaujins nuo nustatytos termino atnaujinimo datos, dalis ir eiga gali būti apskaičiuota pagal tokias formules:

    Terminams, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16

    A = B + C – D + 1 diena
    E = A + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Terminams, kurie prasidėjo nuo termino sustabdymo datos (2020-12-16)

    A = C
    E = C + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Formulių reikšmės:

    A - Laikotarpis, kuriuo bus pratęstas terminas
    B - Termino pradžios data
    C - Taikomas terminas (mėnesiais)
    D - Termino sustabdymo data
    E - Pratęsto termino pabaigos data
    F - Termino sustabdymo atšaukimo data

    Terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju, galite apskaičiuoti naudodami šią skaičiuoklę:

    Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyti terminai, kuriems taikomas
    mokesčių mokėjimo ir veiksmų atlikimo sustabdymas

    1.

    Mokestis už patento paraiškos (toliau – paraiška) padavimą

    1 mėnuo

    Nuo patento paraiškos padavimo datos

    2.

    Mokestis ir dokumentai už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

    3 mėnesiai

    Nuo paskelbimo apie Europos patento išdavimą dienos

    3.

    Mokestis ir dokumentai už  Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

    3 mėnesiai

    Nuo pakeistos Europos patento išradimo apibrėžties paskelbimo dienos

    4.

    Mokestis už patento išdavimą

    3 mėnesiai

    Nuo patento paraiškos paskelbimo datos VPB oficialiame biuletenyje

    5.

    Mokestis ir dokumentai už apeliacijos pareiškimą

    3 mėnesiai

    Nuo eksperto sprendimo išsiuntimo dienos

    6.

    Mokestis ir dokumentai už  prioriteto taisymą arba pildymą

    16 mėnesių

    Nuo prioriteto datos

    7.

    Mokestis ir dokumentai už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį

    2 mėnesiai

    Nuo prioriteto termino pabaigos

    8.

    Mokestis ir dokumentai už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį

    1 mėnuo

    Nuo šios paraiškos ar šių paraiškų pateikimo pareiškėjui datos

    9.

    Mokestis ir dokumentai už paraiškos nagrinėjimo tęsimą

    2 mėnesiai

    Nuo Valstybinio patentų biuro pranešimo dėl termino praleidimo išsiuntimo dienos

    10.

    Mokestis ir dokumentai už teisių atkūrimą

    2 mėnesiai

    Nuo termino praleidimo priežasčių pašalinimo arba per 12 mėnesių nuo praleisto termino pabaigos dienos, o kai praleistas terminas susijęs su metų mokesčio nesumokėjimu, – per 12 mėnesių nuo termino, nurodyto Paryžiaus konvencijos 5bis straipsnyje pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių terminų baigiasi anksčiausiai

    11.

    Metų mokesčiai už patento galiojimą

    2 mėnesiai

    Per 2 paskutinius patento galiojimo einamųjų metų mėnesius

    6 mėnesiai

    Pasibaigus patento metų galiojimo terminui su 50 proc. priemoka

    12.

    Mokestis už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą

    1 mėnuo

    Nuo PAL paraiškos padavimo

    13.

    Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

    2 mėnesiai

    Per 2 paskutinius patento paskutinių galiojimo metų mėnesius

    6 mėnesiai

    Pasibaigus PAL metų galiojimo terminui su 50 proc. priemoka

    14.

    Vertimų pateikimas

    3 mėnesiai

    Nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

    15.

    PCT paraiškos padavimo mokestis

    1 mėnuo

    Nuo paraiškos gavimo dienos mokamas mokestis pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 14 punktą

    PCT paraiškos vertimas į anglų arba rusų kalbą

    1 mėnuo

    Nuo PCT paraiškos padavimo per VPB datos

    16.

    Trūkumų taisymas

    3 mėnesiai

    Nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos

    17.

    Paraiškos atskyrimas

    3 mėnesiai

    Nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos

    18.

    Nuorodos  į anksčiau paduotą patento paraišką pakeitimas atitinkamu trūkstamu išradimo aprašymu

    3 mėnesiai

    Nuo VPB pranešimo ištaisyti trūkumus išsiuntimo datos, tačiau ne vėliau kaip per 16 mėnesių nuo prioriteto datos

    19.

    Padavimo datos suteikimas – trūkstamų paraiškos dokumentų pateikimas 

    4 mėnesiai

    Nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos

    20.

    Mokesčiai už patento galiojimą, atstačius patento galiojimą teismo sprendimu

    6 mėnesiai

    Nuo teismo sprendimo, kuriuo atstatomas patento galiojimas, įsiteisėjimo dienos

    21.

    Anksčiau paduotos paraiškos vertimas

    16 mėnesių

    Nuo anksčiau paduotos paraiškos ar paduotų paraiškų padavimo datos

    22.

    Apeliacinio skyriaus sprendimo apskundimas

    3 mėnesiai

    Nuo Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo dienos

     

    Atnaujinta: 2020 12 16