Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Išradimai 4
  • Procedūros 4
   • 1.

    Per kiek laiko išduodamas patentas?

    Vidutiniškai patentai išduodamas praėjus 21 mėnesiui nuo patento paraiškos padavimo dienos. Patento išdavimo terminas priklauso nuo pareiškėjo veiksmų ir įstatyme nustatytų terminų laikymosi.

    Padavus patento paraišką išradimas neskelbiamas iki 18 mėnesių, taip suteikiant galimybę būsimam patento savininkui pasiruošti patentu saugomą gaminį išleisti į rinką ar per konvencinio prioriteto 12 mėnesių laikotarpį paduoti patentų paraiškas į kitas šalis ar regionines patentų tarnybas ir per likusius 6 mėnesius iki paskelbimo patenkinti kitų šalių patentų tarnybų reikalavimus, o patentų tarnyboms parengti išradimo aprašymą paskelbimui. Tačiau paraiška gali būti paskelbta anksčiau pareiškėjo prašymu, tačiau ne anksčiau kaip 6 mėnesiai nuo paraiškos padavimo.

    Paskelbus patento paraišką pareiškėjas turi sumokėti mokestį už patento išdavimą per 3 mėnesius. Nuo patento paraiškos paskelbimo iki patento išdavimo išradimui suteikiama laikina apsauga.

     

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 2.

    Kaip paduoti patento paraišką ir gauti patentą?

    Norėdami užpatentuoti išradimą Lietuvoje, Valstybiniam patentų biurui (VPB) turite pateikti patento paraišką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos patentų įstatymą ir Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisykles.

    Paraišką VPB galima paduoti šiais būdais:

    • internetu paduodant elektroninę paraišką;
    • siunčiant patento paraišką įprastu paštu VPB adresu: Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;
    • pateikiant paraišką asmeniškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete darbo valandomis (pirmadienį ir trečiadienį nuo 8 iki 17 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 18 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val. Nustatytos švenčių dienos – nedarbo dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 valanda).

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti patentą?

    Patento paraišką sudaro:

    1. Prašymas išduoti patentą (IP-1/2011 forma);
    2. Išradimo aprašymas. Išradimo aprašymas turi atskleisti išradimą aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti;
    3. Išradimo apibrėžtis. Išradimo apibrėžtis nustato patento suteikiamos teisinės apsaugos ribas. Išradimo apibrėžtį gali sudaryti vienas ar daugiau apibrėžties punktų. Visi apibrėžties punktai turi būti tikslūs ir konkretūs. Visi apibrėžties punktai turi būti aiškūs ir visiškai remtis išradimo aprašymu bei apibūdinti išradimą sąvokomis, esančiomis jo aprašyme. Vieno punkto išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti esminių požymių visuma, kuri toliau neišplečiama ir netikslinama atskirais realizavimo arba panaudojimo atvejais. Daugiapunktė išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti, išplečiant ir (arba) patikslinant jo esminių požymių visumą atskirais realizavimo ir panaudojimo atvejais arba apibūdinant išradimų grupę;
    4. Brėžiniai. Brėžiniai pateikiami paduodant patento paraišką, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;
    5. Referatas. Referate pateikiama aiški išradimo aprašymo, išradimo apibrėžties ir brėžinių santrauka.

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 4.

    Kokia yra patento paraiškos nagrinėjimo procedūra Valstybiniame patentų biure?

    Patento paraiškos nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

    Formali paraiškos ekspertizė. Patento paraiškos padavimo datos suteikimas

    Gautai tiesiogiai arba paštu, arba teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu patento paraiškai suteikiama gavimo data ir paraiškos numeris. Prašyme įrašoma paraiškos gavimo data (metai, mėnuo, diena) ir paraiškos numeris.

    Jeigu paraiška siunčiama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data.

    Patento paraiškai suteikiama padavimo data tą dieną, kai Valstybinis patentų biuras gavo:

    • prašymą išduoti patentą (IP-1/2011 forma) arba dokumentą valstybine kalba, kuriame yra nuoroda, kad pateiktus dokumentus reikia laikyti patento paraiška;
    • duomenis ar dokumentus (lotyniškais rašmenimis), kurie leidžia nustatyti pareiškėjo tapatybę ir su juo susisiekti. Jeigu pareiškėjo adresas nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti nurodytas susirašinėjimo adresas Lietuvoje, kuriuo VPB susirašinės su pareiškėju;
    • išradimo aprašymą, nors ir neatitinkantį patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių (išradimo aprašymas pateiktas ne valstybine kalba, yra neišsamus ir pan.), arba brėžinį (brėžinius), arba atitinkamą nuorodą į ankstesnę patento paraišką, kurios patvirtinta ir, jeigu reikalinga, išversta kopija VPB turi būti pateikta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

    Patento paraiškos ekspertizė

    VPB Išradimų skyriuje atliekama paraiškos ekspertizė, kurios metu nustatoma, ar paraiška atitinka Patentų įstatyme nustatytus reikalavimus. Atliekant patento paraiškos ekspertizę tikrinamas patento paraiškos komplektiškumas ir dokumentų ar duomenų atitikimas nustatytiems reikalavimams, ar pareikštas objektas patentabilus pagal Patentų įstatymo 4 ir 5 straipsnius. Tačiau paraiškos ekspertizės metu netikrinamas išradimo naujumas, išradimo lygis ir pramoninis pritaikomumas – išradimo atitiktį šiems patentabilumo reikalavimams turi įsivertinti pats pareiškėjas.

    Išradimų klasifikavimas

    Patentų paraiškų klasifikacijai naudojama galiojanti Tarptautinė patentų klasifikacija pagal 1971 m. kovo 24 d. Strasbūro susitarimą dėl tarptautinės patentų klasifikacijos.

    Pirmasis klasifikavimo etapas atliekamas ekspertizės pradžioje pagal išradimo pavadinimą ir nepriklausomus išradimo apibrėžties punktus.

    Antrasis klasifikavimo etapas atliekamas ekspertizės pabaigoje pagal išradimo apibrėžtyje pateiktą išradimo charakteristiką, panaudojant išradimo aprašymą ir prioritetines paraiškas, jei nagrinėjama prioritetinė paraiška.

    Kai yra keli tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai, pirmas nurodomas indeksas, atitinkantis išradimo pavadinimą.

    Paraiškos trūkumų šalinimas

    Jeigu atliekant ekspertizę paaiškėja, kad paraiška neatitinka Patentų įstatymo reikalavimų, VPB išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo reikiamus pašalinti trūkumus per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos, išskyrus taisyklėse nustatytus atvejus, kada trūkumus galima pašalinti per ilgesnį terminą.

    Jeigu pareiškėjas nepašalina trūkumų per nustatytą terminą, paraiška laikoma atšaukta. Apie tai pareiškėjas informuojamas išsiunčiant sprendimą.

    Paraiškos nagrinėjimo tęsimas

    Prašymas dėl paraiškos nagrinėjimo tęsimo pateikiamas VPB laisva forma. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys veiksmo, dėl kurio prašoma tęsti paraiškos nagrinėjimą, atlikimą, ir mokesčio už termino pratęsimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

    Patento paraiškos taisymas

    Pareiškėjas turi teisę taisyti patento paraišką visą jos nagrinėjimo VPB laiką, tačiau ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki patento paraiškos paskelbimo datos. Patento paraiškos taisymai neturi keisti išradimo esmės ir išplėsti išradimo ribų.

    Patento savininkas, norėdamas susiaurinti patento suteikiamą teisinę apsaugą, sumokėjęs nustatytą mokestį turi teisę reikalauti, kad VPB padarytų patento pakeitimus.

    Patento paraiškos atšaukimas. Patento paraiškos atmetimas

    Pareiškėjas turi teisę atšaukti patento paraišką bet kuriuo jos nagrinėjimo VPB metu.

    Pareiškėjas arba jo atstovas, norėdamas atšaukti patento paraišką, raštu paduoda VPB prašymą, nurodydamas patento paraiškos numerį, padavimo datą ir išradimo pavadinimą. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas. Atstovas gali atšaukti paraišką tuo atveju, kai tokio veiksmo atlikimo galimybė nurodyta įgaliojime.

    Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad patento paraiška neatitinka įstatymo ar taisyklių nustatytų reikalavimų ir trūkumai nustatytais terminais nebuvo pašalinti, paraiška laikoma atšaukta, ir ekspertas priima sprendimą atmesti paraišką. Apie tai pareiškėjas informuojamas pranešimu.

    Apeliacijos padavimas

    Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę Apeliaciniam skyriui paduoti apeliaciją, jeigu iki patento išdavimo kyla ginčas tarp pareiškėjo ir eksperto dėl patento paraiškos padavimo ir prioriteto datos nustatymo, ekspertizės išvadų ir atsisakymo išduoti patentą.

    Patento paraiškos paskelbimas

    Jei ekspertizės metu nustatoma, kad patento paraiška atitinka įstatymo ir taisyklių reikalavimus, VPB, praėjus 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos, arba, jei pretenduojama į prioritetą, nuo prioriteto datos, skelbia patento paraišką VPB oficialiame biuletenyje tokią, kokią pateikė pareiškėjas. VPB oficialus biuletenis leidžiamas tik elektroniniu būdu ir skelbiamas 2 kartus per mėnesį – mėnesio 10 ir 25 d.

    Pareiškėjui arba jo atstovui raštu paprašius VPB anksčiau paskelbti patento paraišką, VPB ją skelbia, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jos padavimo datos. Už ankstesnį paraiškos paskelbimą mokamas 34 eurų mokestis.

    Patento paraiška neskelbiama, jeigu per 17 mėnesių nuo jos padavimo ar prioriteto datos ji buvo atšaukta arba laikoma atšaukta.

    Patento išdavimas

    Paskelbus patento paraišką, pareiškėjui arba jo atstovui ekspertas išsiunčia pranešimą, kad per 3 mėnesius nuo patento paraiškos paskelbimo datos turi būti sumokėtas mokestis už patento išdavimą. Pareiškėjui sumokėjus nustatytą mokestį, VPB įrašo išradimą į patentų registrą, paskelbia patento bibliografinius duomenis ir išradimo apibrėžtį VPB oficialiame biuletenyje.

    Paskelbus šiuos duomenis, VPB paskelbia patento aprašymą, apimantį išradimo aprašymą, išradimo apibrėžtį ir brėžinius VPB interneto svetainėje.

    Patento galiojimo terminas ir metų mokestis

    Patentas galioja 20 metų nuo patento paraiškos padavimo datos.

    Patento galiojimo terminas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo. Metų mokestis sumokamas per 2 paskutinius patento galiojimo einamųjų metų mėnesius. Pirmas metų mokestis mokamas už trečiuosius patento galiojimo metus.

    Panaikinti patentai skelbiami VPB oficialiame biuletenyje, nurodant patento numerį ir panaikinimo datą.

    Atnaujinta: 2020 04 30