DUK

Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Dizainai 1
  • Terminų sustabdymas 1
   • 1.

    Kaip apskaičiuoti likusią mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui terminų, kurių taikymas buvo sustabdytas dėl karantino, dalį?

    Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymai numato, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga.

     

    Nustatytas mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo įsigaliojimo ir
    • terminams, kurie prasidėjo įsigaliojus šiam nutarimui.

    Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka Valstybinis patentų biuras.

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (toliau – Nutarimas) įsigaliojo 2020 m. gruodžio 16 d.

     

    Todėl terminų sustabdymas taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.,
    • terminams, kurie prasidėjo nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.

    Terminų skaičiavimo sustabdymas siejamas su dėl Nutarimu paskelbto karantino nustatytais ribojimais, susijusiais su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, todėl išnykus nurodytoms aplinkybėms, terminų skaičiavimo eiga atsinaujins.

     

    Atsinaujinus terminų skaičiavimui, likusi mokesčiui sumokėti ar veiksmui atlikti termino dalis apskaičiuojama iš mokesčio sumokėjimui ar veiksmo atlikimui nustatyto termino atėmus laikotarpį, kuris jau buvo praėjęs (pradėtas skaičiuoti) iki termino sustabdymo pradžios (žiūrėti formules ir skaičiuoklę). Likusi termino dalis bus pradedama skaičiuoti nuo terminų sustabdymo atšaukimo dienos.

     

    Terminai, nustatyti mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui, skaičiuojami mėnesiais.

    Terminų pradžia pradedama skaičiuoti rytojaus dieną po atitinkamo Įstatymuose ar juos įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžto įvykio.

    Termino pabaiga yra laikoma paskutinė termino, per kurį turėjo būti sumokėtas mokestis ar atliktas tam tikras veiksmas, diena iki 24.00 val.

    Termino sustabdymo data – 2020 m. gruodžio 16 d.

    Termino atnaujinimo data – 2021 m. sausio 31 d. įskaitytinai (arba atitinkamai kita diena, jeigu minėtų ribojimų taikymas bus atšauktas anksčiau arba pratęstas. Tai bus pranešta atskiru Valstybinio patentų biuro pranešimu).

    Terminų, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16 arba prasidėjo nuo 2020-12-16, ir kurių skaičiavimas atsinaujins nuo nustatytos termino atnaujinimo datos, dalis ir eiga gali būti apskaičiuota pagal tokias formules:

    Terminams, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16

    A = B + C – D + 1 diena
    E = A + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Terminams, kurie prasidėjo nuo termino sustabdymo datos (2020-12-16)

    A = C
    E = C + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

    Formulių reikšmės:

    A - Laikotarpis, kuriuo bus pratęstas terminas
    B - Termino pradžios data
    C - Taikomas terminas (mėnesiais)
    D - Termino sustabdymo data
    E - Pratęsto termino pabaigos data
    F - Termino sustabdymo atšaukimo data

    Terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju, galite apskaičiuoti naudodami šią skaičiuoklę:

    Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyti terminai, kuriems taikomas
    mokesčių mokėjimo ir veiksmų atlikimo sustabdymas

     

    Mokestis ar veiksmas

    Atlikimo terminas

    Termino pradžia

    1

    Mokestis už dizaino paraiškos (toliau – paraiška) padavimą

    1 mėnuo

    Nuo dizaino paraiškos padavimo datos

    2

    Mokestis už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą

    3 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    3

    Prioriteto dokumentų pateikimas

    3 mėnesiai

    Nuo paraiškos padavimo datos.

    4

    Leidimo naudoti simboliką dizaine pateikimas

    6 mėnesiai su 3 mėnesių pratęsimu

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    5

    Trūkumų šalinimas

    3 mėnesiai

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    6

    Trūkumai dėl pakeitimų Dizaino registre

    1 mėnuo

    Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

    7

    Vertimų pateikimas

    3 mėnesiai

    Nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

    1 mėnuo

    Protesto atveju nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

    8

     Prašymas atlikti pakartotinę ekspertizę

    3 mėnesiai

    Nuo sprendimo neregistruoti dizaino išsiuntimo dienos

    5 mėnesiai

    Tarptautinio dizaino atveju

    9

    Mokestis ir dokumentai už apeliacijos padavimą

    3 mėnesiai

    Nuo sprendimo  neregistruoti dizaino išsiuntimo dienos

    10

    Mokestis ir dokumentai už protesto padavimą

    3 mėnesiai

    Nuo įregistruoto dizaino paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos

    Nuo duomenų apie tarptautinę dizaino registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje dienos

    11

    Motyvuoto atsakymo pateikimas į protestą

    3 mėnesiai

    Nuo protesto išsiuntimo dienos

    5 mėnesiai

    Nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje nurodytos datos

    12

    Motyvuoti protesto argumentai

    1 mėnuo

    Nuo motyvuoto atsakymo išsiuntimo dienos

    13

    Atsakymas į motyvuotus protesto argumentus

    1 mėnuo

    Nuo motyvuotų protesto argumentų išsiuntimo dienos

    14

    Suinteresuoto asmens motyvuoti protestų argumentai

    ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų

    Iki paskirtos Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

    15

    Rašytinių įrodymų pateikimas

    likus 20 kalendorinių dienų

    Iki Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

    16

    Paaiškinimai dėl gautų įrodymų

    10 kalendorinių dienų

    Nuo įrodymų išsiuntimo datos

    17

    Apeliacinio skyriaus sprendimo apskundimas teismui

    6 mėnesiai

    Nuo Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo dienos

    18

    Mokestis ir dokumentai už terminų pratęsimą

    2 mėnesiai

    Nuo pirminio termino pabaigos dienos

    19

    Mokestis ir dokumentai už terminų atkūrimą

    2 mėnesiai

    Nuo aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas negalėjo laiku sumokėti nustatyto mokesčio, išnykimo, bet ne vėliau kaip per vienus metus nuo termino, kurio turėjo būti laikomasi, pabaigos dienos

    20

    Mokestis už registracijos galiojimo pratęsimą  

    6 mėnesiai

    Per 6 paskutinius dizaino registracijos galiojimo mėnesius

    21

    Registracijos galiojimo pratęsimas su 50 procentų priemoka

    6 mėnesiai

    Nuo dizaino registracijos galiojimo pabaigos dienos

    22

    Dizaino autorystės dokumento pateikimas

    3 mėnesiai

    Nuo šio prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą padavimo dienos

    Atnaujinta: 2020 12 16