Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Dizainai 4
  • Procedūros 4
   • 1.

    Per kiek laiko įregistruojamas dizainas?

    Vidutiniškai dizainas įregistruojamas ir liudijimas išduodamas praėjus 9 mėnesiams nuo paraiškos padavimo dienos. Dizaino registracijos liudijimo išdavimo terminas priklauso nuo pareiškėjo, suinteresuotų asmenų veiksmų ir įstatyme nustatytų terminų laikymosi.

    Padavus dizaino paraišką dizainas neskelbiamas 6 mėnesius, taip suteikiant galimybę būsimam dizaino savininkui pasiruošti registruojamo dizaino gaminį išleisti į rinką. Tačiau dizaino paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių pareiškėjo prašymu.

    Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje paskelbus apie dizaino registraciją suinteresuoti asmenys gali paduoti protestą per 3 mėnesius nuo paskelbimo dienos. Protesto padavimas sustabdo dizaino registracijos liudijimo išdavimą iki protesto išnagrinėjimo.

    Nuo dizaino paraiškos padavimo datos atsiranda pirmumo teisė į dizainą ir suteikiama laikina apsauga iki dizaino liudijimo išdavimo.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 2.

    Kaip paduoti dizaino paraišką ir gauti dizaino registracijos liudijimą?

    Norėdami įregistruoti dizainą Lietuvoje, Valstybiniam patentų biurui (VPB) turite pateikti paraišką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą ir Dizaino registravimo taisykles.

    Paraišką VPB galima paduoti šiais būdais:

    • internetu paduodant elektroninę paraišką;
    • siunčiant užpildytą paraiškos formą įprastu paštu adresu: Valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;
    • pateikiant paraišką asmeniškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete darbo valandomis (pirmadienį ir trečiadienį nuo 8 iki 17 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 18 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val. Nustatytos švenčių dienos – nedarbo dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 valanda).

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti dizaino registracijos liudijimą?

    Paraišką dizainui registruoti sudaro:

    1. prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo (DP-1 forma);
    2. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai (dizaino vaizdas);
    3. dizaino aprašymas;
    4. pareiškėjo įgaliojimas asmeniui (jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo);
    5. pareiškimas dėl dizainerio autorystės (DP-10 forma);
    6. dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisių perdavimą (jeigu reikia) (DP-11 forma);
    7. prioritetą patvirtinantis dokumentas pagal Dizaino įstatymo 11 straipsnio 3 dalį (jeigu reikia)
    8. kompetentingų institucijų išduotas leidimas arba sutikimas pagal Dizaino įstatymo 9 straipsnio 3 ar 4 punktą (jeigu reikia);
    9. teisių savininko išduotas sutikimas pagal Dizaino įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktą (jeigu reikia);
    10. prašymas dėl dizaino ankstesnio paskelbimo (jeigu reikia), pažymimas atitinkamas langelis DP-1 formoje;
    11. prašymas atidėti dizaino paskelbimą (jeigu reikia), pažymimas atitinkamas langelis DP-1 formoje;

    Dizaino paraiškai suteikiama padavimo data, kai Valstybinis patentų biuras gavo:

    • pareiškėjo pasirašytą prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, kuriame yra pateikti bent šie duomenys:

                    - pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;

                    - gaminio pavadinimas;

                    - Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

    • dizaino fotografijas ar grafinius vaizdus.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 4.

    Kokia yra dizaino paraiškos nagrinėjimo procedūra Valstybiniame patentų biure?

    Dizaino paraiškos nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

    Paraiškos dokumentų formali ekspertizė. Paraiškos padavimo data

    Paraiškai, gautai tiesiogiai arba paštu, arba teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu, VPB suteikia paraiškos gavimo datą ir numerį. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodamas pranešimas apie dokumentų gavimą.

    Jeigu paraiška gaunama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data.

    Paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo:

    1. prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, kuriame yra pateikti bent šie duomenys:

    • pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;
    • gaminio pavadinimas;
    • Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

    2. dizaino fotografijas ar grafinius vaizdus.

    Paraiškos ekspertizė

    VPB Prekių ženklų ir dizaino skyriuje atliekama paraiškos ekspertizė, kurios metu nustatoma, ar paraiška atitinka Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklių nustatytus reikalavimus. Atliekant paraiškos ekspertizę tikrinamas paraiškos komplektiškumas ir dokumentų ar duomenų atitikimas nustatytiems reikalavimams.

    Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 70.1–70.8 punktuose nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų paraiškoje trūksta. Pranešime nurodomas 3 mėnesių terminas, per kurį paraiška turi būti papildyta ar pataisyta.

    Jeigu per nurodytus terminus paraiška nepataisoma arba nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, ekspertas priima sprendimą dokumentą arba paraišką pripažinti nepaduotais. Sprendimas, nurodant jo priėmimo motyvus, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

    Dizaino ekspertizė

    Dizaino ekspertizės metu ekspertas nustato, ar pareikštas registruoti dizainas atitinka Dizaino įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t.y.:

    • ar gaminio vaizdas gali būti laikomas dizainu pagal Dizaino įstatymo 2 straipsnio 1 dalį;
    • ar dizainas, jo naudojimas ar viešas paskelbimas neprieštarauja viešajai tvarkai arba geros moralės principams;
    • ar yra gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka leidimas naudoti valstybės heraldikos objektus, garantinius ir prabos ženklus, taip pat pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus dizainui, kai jie panaudojami dizainui;
    • ar yra gautas kompetentingų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijų sutikimas pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį, kai dizainui panaudoti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų herbai, vėliavos ar kiti oficialūs simboliai.

    Tačiau ekspertas neatlieka dizaino ekspertizės pagal Dizaino įstatymo 10 straipsnį, t.y.:

    • ar gaminio vaizdas atitinka šio dizaino įstatymo 4–8 straipsnio reikalavimus;
    • ar dizainas registruojamas asmens, neturinčio teisių į šį dizainą, vardu;
    • ar dizainas tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam dizainui, kuris buvo paskelbtas visuomenei po paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, – po prioriteto datos;
    • ar dizaino sudedamoji dalis yra įregistruotas ar pareikštas registruoti ankstesnis dizainas;
    • ar dizainui panaudotas kitam asmeniui priklausantis prekių ženklas, juridinio asmens pavadinimas, ir nėra gautas to asmens sutikimas;
    • ar dizainui panaudotas autorių teisių saugomas kūrinys, ir autorius ar jo teisių perėmėjas nėra davęs sutikimo;
    • ar gaminio vaizdo savybes lemia tik jo techninė funkcija;
    • ar gaminio vaizdo savybes lemia tik tai, kad gaminys turi būti atkurtas būtinai tikslios formos ir tikslių matmenų tik dėl to, kad gaminys, kuriam dizainas pritaikytas ar panaudotas, galėtų būti mechaniškai sujungtas su kitu gaminiu arba prie jo, aplink jį ar į jį įdėtas taip, kad taip gautas gaminys galėtų atlikti savo funkciją.

    Atlikdamas dizaino ekspertizę ir nustatęs, kad reikalinga papildoma informacija, ekspertas išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodo, kokią papildomą informaciją turėtų pateikti pareiškėjas ir 3 mėnesių terminą, per kurį ši informacija turi būti pateikta.

    Jeigu pareikštas dizainas neatitinka Įstatymo 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą dizaino neregistruoti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių. Eksperto sprendimas, kuriame nurodyti atsisakymo įregistruoti dizainą pagrindai ir motyvai, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

    Pakartotinė ekspertizė

    Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti dizaino arba dizaino neregistruoti daliai dizaino pavyzdžių išsiuntimo dienos raštu pateikti VPB motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Prašyme turi būti nurodyti argumentai, kodėl nesutinkama su eksperto sprendimu, ir pridedami įrodymai, kurie pagrindžia pareiškėjo argumentus.

    Terminas paduoti prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę gali būti pratęstas pareiškėjui ar jo atstovui pateikus rašytinį prašymą VPB ir duomenis apie sumokėtą mokestį už termino pratęsimą (23 eurus). Rašytinis prašymas pratęsti terminą turi būti paduotas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo termino pasibaigimo dienos.

    Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna prašymo dėl pakartotinės ekspertizės, sprendimas neregistruoti dizaino įsigalioja.

    Apeliacijos padavimas

    Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

    Už apeliacijos padavimą turi būti sumokėtas 34 eurų mokestis.

    Dizaino įregistravimas

    Nustatęs, kad pareikštas dizainas atitinka Dizaino įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, ekspertas priima sprendimą dizainą įregistruoti.

    Jeigu buvo priimtas sprendimas neregistruoti dizaino daliai dizaino pavyzdžių ir jeigu pareiškėjas per Taisyklėse nustatytus terminus neprašo atlikti pakartotinės ekspertizės arba nepaduoda apeliacijos, ekspertas priima sprendimą įregistruoti dizainą daliai dizaino pavyzdžių.

    Eksperto sprendimas, kuriame nurodomos mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumokėjimo sąlygos, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

    Pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo eksperto sprendimo išsiuntimo datos turi sumokėti 69 eurų mokestį už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą bei pateikti duomenis VPB apie mokesčio sumokėjimą.

    Dizainas įregistruojamas ir paskelbiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos.

    Pareiškėjo ar jo atstovo prašymu dizainas gali būti įrašytas į Dizaino registrą ir paskelbtas VPB oficialiame biuletenyje dar nepraėjus šiam terminui, taip pat jo paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo arba, jeigu prašoma suteikti prioriteto datą, nuo prioriteto datos.

    Duomenys apie dizaino įregistravimą skelbiami VPB interneto svetainėje elektroniniame VPB oficialiame biuletenyje.

    Jeigu dizaineris pateikė prašymą raštu, kad jo pavardė nebūtų skelbiama, VPB oficialiame biuletenyje ir kituose viešai prieinamuose šaltiniuose dizainerio duomenys neskelbiami.

    Paraiškos atšaukimas

    Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo įregistruoti dizainą išsiuntimo dienos nesumoka nustatyto mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą, paraiška laikoma atšaukta.

    Terminas sumokėti mokestį dizaino registravimą gali būti pratęstas pareiškėjui ar jo atstovui pateikus rašytinį prašymą VPB ir duomenis apie sumokėtą mokestį už termino pratęsimą (23 eurus).

    Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna informacijos apie mokesčių sumokėjimą, sprendimą apie paraiškos atšaukimą įrašo į Dizaino registro duomenų bazę.

    Pareiškėjas ar jo atstovas savo iniciatyva padavęs prašymą turi teisę bet kuriuo paraiškos ar dizaino ekspertizės metu iki dizaino įregistravimo atšaukti savo paraišką arba sumažinti paraiškoje nurodytų dizaino pavyzdžių skaičių.

    Dizaino užprotestavimas

    Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto dizaino paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti dizaino registraciją, raštu paduodami Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą.

    Už protesto padavimą turi būti sumokėtas 92 eurų mokestis.

    Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

    Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą pripažinti negaliojančia visų arba dalies dizaino pavyzdžių dizaino registraciją, tai įrašoma į Dizaino registrą ir paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

    Dizaino liudijimo išdavimas

    VPB įregistruoto dizaino savininkui ar jo atstovui išduoda dizaino registracijos liudijimą, jeigu Dizaino įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas protestas arba jeigu protestas buvo atmestas ar patenkintas iš dalies.

    Atnaujinta: 2018 06 13