Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Dizainai 18
  • Bendri klausimai 18
   • 1.

    Kas yra dizainas?

    Viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų, kurios nėra susijusios su funkcinėmis produkto savybėmis.

    Atnaujinta: 2019 06 19

   • 2.

    Kas yra dizaineris?

    Kiekvienas dizainas yra sukuriamas fizinio asmens. Dizainą sukūręs asmuo (autorius) vadinamas dizaineriu ir turi asmenines neturtines ir turtines teises į savo sukurtą dizainą.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 3.

    Kaip apsaugoti dizainą Lietuvoje? (video)

    Žiūrėkite

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 4.

    Kas yra sudėtinis gaminys?

    Sudėtinis gaminys – gaminys, susidedantis iš sudedamųjų dalių, kurias galima pakeisti tą gaminį išardant ir vėl jį surenkant (daiktų rinkiniai, kompozicijos) (Dizaino įstatymas 2 str. 3 d.).

    Paduodamas sudėtinę paraišką, pareiškėjas gali joje nurodyti daugiau negu vieną, bet ne daugiau kaip 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių. Gaminys, išskyrus ornamentiką, kurio dizaino pavyzdžius prašoma įregistruoti paraiškoje, turi priklausyti vienai Lokarno klasifikacijos klasei.

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 5.

    Kuo dizainas skiriasi nuo prekių ženklo?

    Skiriasi dizaino ir prekių ženklo naudojimo paskirtis, pagrindinė funkcija.

    Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – trimačių (kontūrų, formos) ar dvimačių (linijų, spalvų, tekstūros ir (arba) medžiagos). Šie požymiai sukuria individualias savybes turinčio gaminio vaizdą.

    Prekių ženklas yra žymuo, naudojamas prekėms ar paslaugoms žymėti ir vieno asmens prekėms ar paslaugoms nuo kito asmens prekių ar paslaugų atskirti. Pagal prekių ženklą vartotojas gali nustatyti  prekės ar paslaugos kilmę, tai yra prekių gamintoją  arba paslaugų tiekėją. Be skiriamosios ir kilmės funkcijų prekių ženklas taip pat atlieka kokybės, reklamos, estetinę ir kitas funkcijas.

    Atnaujinta: 2018 09 06

   • 6.

    Kuo dizainas skiriasi nuo išradimo?

    Išradimas yra techninis problemos sprendimo būdas, susijęs su nauju paties gaminio techniniu sprendimu (naujas gaminys, jo funkcija, veikimas arba konstrukcija). Patentuojamos gali būti naujos, pramonėje pritaikomos, išradimo lygio funkcijos, kurios aprašytos taip, kad specialistas galėtų atkurti išradimo sukūrimo procesą.

    Dizainas yra susijęs tik su gaminio ar jo sudėtinių dalių išorine išvaizda (linijos, kontūrai, spalvos, formos, tekstūra ir (arba) medžiagos, ornamentika). Dizainu apsaugomas tik naujas, individualias savybes turintis išorinis gaminio vaizdas. Dizainu negali būti apsaugoma gaminio funkcija.

    Kai gaminys yra susijęs su naujomis funkcijomis ir nauja išvaizda, jam gali būti taikoma abiejų teisių (patentų ir dizaino) apsauga, tačiau labai svarbu laiku paduoti paraiškas, kad nebūtų pažeistas naujumo reikalavimas.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 7.

    Kodėl reikia užregistruoti dizainą?

    Teisė į sukurtą dizainą yra nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį. Dizaino registravimas nėra privaloma procedūra.

    Kasdieniniame gyvenime vartotojai rinkoje susiduria su gaminiais, kurių išorinis vaizdas (dizainas) didžiąja dalimi lemia jų sprendimą įsigyti arba ne vieną ar kitą prekę. Sukūrus gaminio dizainą jo kūrėjas ar teisių perėmėjas turi pats nuspręsti, koks jo gaminio dizainui labiausiai tiktų teisinės apsaugos režimas – ar jį saugoti tik kaip meno kūrinį autorių teisės normomis, kurios nereikalauja registracijos, tačiau iš esmės apsaugo tik nuo gaminio dizaino kopijavimo; ar registruoti kaip prekių ženklą, kuris turi atitikti prekių ženklui keliamus reikalavimus; ar naudotis konkurencijos teisės numatoma apsauga, kuri apsaugo tik nuo nesąžiningos konkurencijos veiksmų; ar registruoti dizainą kaip atskirą intelektinės nuosavybės teisių objektą ir taip užsitikrinti lengvai įrodomas ir ginamas pirmumo teises į sukurtą dizainą.

    Įregistruotas dizainas suteikia jo savininkui išimtines teises naudoti dizainą pačiam bei leisti arba drausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti dizainą. Naudojimu laikomas kito asmens gaminio ar jo dalių, kuriame tas dizainas pritaikytas arba panaudotas, gaminimas, siūlymas, pateikimas į rinką, importavimas, eksportavimas ar naudojimas arba tokio gaminio kaupimas šiems tikslams, kai toks dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino. Kaip ir dauguma pramoninės nuosavybės objektų dizainas yra saugomas tos valstybės teritorijoje, kurioje dizaino savininkas jį registruoja, be to, jo apsaugai yra keliamas pasaulinio naujumo reikalavimas. Todėl, nusprendus siekti dizaino apsaugos jį įregistruojant, būtina apgalvoti, kokių valstybių teritorijose bus vystomas verslas ir tose valstybėse siekti dizaino apsaugos.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 8.

    Ar gali būti saugomas neregistruotas dizainas?

    Taip, 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 11 straipsnis numato, kad neregistruotas dizainas saugomas kaip Bendrijos dizainas trejus metus nuo tos datos, kai tas dizainas pirmą kartą tapo prieinamas Bendrijos visuomenei.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 9.

    Kas yra Bendrijos dizainas?

    Bendrijos dizainas yra dizainas, kuris yra įregistruotas paduodant vieną paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai  ir vieningai saugomas nuo kopijavimo visoje Europos Sąjungoje, tai yra visose 28 ES valstybėse narėse.

    Bendrijos dizaino registravimo ir apsaugos tvarką nustato 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų.

     

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 10.

    Kas turi teisę paduoti dizaino paraišką ir gauti dizaino registracijos liudijimą?

    Paraišką gali paduoti fizinis ar juridinis asmuo, norintis savo vardu įregistruoti dizainą ir įgyti dizaino savininko teises Lietuvos Respublikoje (dizaineris, dizainerio teisės registruoti dizainą perėmėjas ar šios teisės paveldėtojas, darbdavys ar užsakovas, jeigu dizainas yra tarnybinis).

    Dizaino paraišką paduoti turi teisę keletas fizinių ar juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu, kurie, įregistravus dizainą, pripažįstami dizaino bendraturčiais.

    Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės privalo paraiškas paduoti ir visus veiksmus Valstybiniame patentų biure vykdyti per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 11.

    Nuo kada atsiranda teisė į dizainą?

    Teisė į dizainą atsiranda nuo dizaino sukūrimo momento. Tačiau ši teisė turi būti realizuota, tai yra sukūrus dizainą ir norint gauti dizaino registracijos liudijimą turi būti paduota paraiška, nuo kurios padavimo ar prioriteto datos skaičiuojami atitinkami teisinės apsaugos terminai.

    Padavus dizaino paraišką dizainas neskelbiamas 6 mėnesius (gali būti atidėtas paskelbimas iki 30 mėn. pareiškėjo prašymu), taip suteikiant galimybę būsimam dizaino savininkui pasiruošti dizainu saugomą gaminį išleisti į rinką.

    Nuo dizaino paraiškos padavimo datos atsiranda pirmumo teisė į dizainą ir suteikiama laikina apsauga iki dizaino liudijimo išdavimo. Išdavus dizaino registracijos liudijimą jo savininkas gali įgyvendinti ir ginti savo teises į dizainą visą jo galiojimo laikotarpį (ilgiausiai 25 metus).

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 12.

    Kas yra prioritetas?

    Prioritetas – tai laikotarpis, per kurį galima prašyti dizaino apsaugos nuo pirmosios dizaino paraiškos padavimo, remiantis pirmosios dizaino paraiškos kitose valstybėse padavimo ar tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo pademonstruotas registruojamo dizaino gaminys, data.

    Dizaino prioritetas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

    Per prioriteto terminą (6 mėnesius), padavus paraišką, nėra pakenkiama dizaino naujumui, o, kilus ginčui, teisės į dizainą atsiradimo data nustatoma pagal prioriteto datą.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 13.

    Kaip sužinoti, ar mano dizainas yra naujas?

    Valstybinis patentų biuras neatlieka ekspertizės dėl dizaino naujumo, todėl prieš pradedant sukurto dizaino registravimo procedūrą rekomenduotina atlikti paiešką, kad pareikšto registruoti dizaino registracija vėliau nebūtų nuginčyta arba kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės. Paiešką galima atlikti viešai ir nemokamai prieinamose Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių dizainų duomenų bazėse.

    Paiešką dėl Lietuvos Respublikoje registruotų dizainų galima  atlikti Lietuvos Respublikos dizaino duomenų bazėje. Paiešką galima atlikti pagal dizaino pavadinimą, paraiškos numerį, registracijos numerį, savininko pavadinimą, tarptautinės dizaino klasifikacijos indeksus.

    Be to, nemokamai galima naudotis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) internetinėmis duomenų bazėmis „Designview“, kuri apima Europos Sąjungos dizainus, tarptautinius dizainus, registruojamus Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO), ES valstybių narių ir kelių kitų šalių nacionalinius dizainus bei „eSearch“, kurioje galima paieška pagal dizainą sudarančių elementų vaizdą.

    Tarptautinės registracijos dizaino paiešką galima nemokamai atlikti Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Hagos sistemos duomenų bazėje.

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 14.

    Kokios yra dizaino savininko teisės?

    Įregistruoto dizaino savininkas turi išimtines teises leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti įregistruotą dizainą. Draudimas kitiems asmenims naudoti dizainą apima ir draudimą gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino.

    Dizaino savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo dizaino savininko prašymo.

    Savininko teisės pasibaigia, kai gaminiai, kurių dizainas yra saugomas, išleidžiami į ES rinką paties dizaino savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

    Dizaino savininkas negali drausti kitiems asmenims naudoti dizaino, jei dizainas naudojamas savo poreikiams tenkinti, nekomerciniais, eksperimentiniais ar mokymo tikslais. Taip pat negali drausti naudoti dizainą asmenims, kurie sąžiningais ketinimais naudojo arba buvo visiškai pasirengę naudoti dizainą, nenukopijuotą ir sukurtą nepriklausomai nuo kito asmens įregistruoto dizaino, iki šio dizaino paraiškos padavimo ar prioriteto datos.

    Teisės į dizainą gali būti perduodamos, licencijuojamos, įkeičiamos ar areštuojamos.

    Už dizaino savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

    Atnaujinta: 2018 09 06

   • 15.

    Kiek laiko galioja dizaino registracija?

    Dizaino registracija galioja 5 metus nuo paraiškos padavimo datos. Dizaino registracijos galiojimo terminas gali būti atnaujinamas papildomiems 5 metų laikotarpiams, tačiau negali viršyti 25 metų.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 16.

    Ką reiškia dizaino paskelbimo atidėjimas?

    Dizaino paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių, todėl jūsų gaminys gali išlikti konfidencialus tol, kol būsite pasirengę apie jį paskelbti. Prašymas atidėti paskelbimą turi būti pateikiamas paraiškos formoje; vėliau tokie prašymai nepriimami.

    Atnaujinta: 2018 11 07

   • 17.

    Ar būtina registruoti dizaino licencinę sutartį ar franšizės sutartį Valstybiniame patentų biure?

    Licencinė sutartis gali, tačiau neprivalo būti įregistruota Valstybinio patentų biuro tvarkomame Dizaino registre.

    Jeigu franšizės sutarties dalykas yra dizainas, franšizės sutarties sudarymo faktas taip pat turi būti įregistruotas Valstybiniame patentų biure (Civilinio kodekso 6.767 straipsnio 3 dalis).

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 18.

    Ar norint dizaine panaudoti Lietuvos vardą, kitus Lietuvos heraldikos simbolius (herbą, vėliavą, Gediminaičių stulpus ir pan.) būtina gauti kokį nors leidimą? Ar reikalingi leidimai ir norint registruoti dizainą su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolika?

    Norint įregistruoti dizainą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus leidimas.

    Daugiau informacijos apie oficialių simbolių naudojimą bei leidimų suteikimą: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dizainas/oficialiu-simboliu-naudojimas.

    Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos (Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.) ar kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolių naudojimas net ir neregistruojant dizaino, turi būti pagarbus ir nežeminti Lietuvos valstybės. 

    Atnaujinta: 2019 07 04