Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Dizainai 34
  • Bendri klausimai 18
   • 1.

    Kas yra dizainas?

    Viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų, kurios nėra susijusios su funkcinėmis produkto savybėmis.

    Atnaujinta: 2019 06 19

   • 2.

    Kas yra dizaineris?

    Kiekvienas dizainas yra sukuriamas fizinio asmens. Dizainą sukūręs asmuo (autorius) vadinamas dizaineriu ir turi asmenines neturtines ir turtines teises į savo sukurtą dizainą.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 3.

    Kaip apsaugoti dizainą Lietuvoje? (video)

    Žiūrėkite

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 4.

    Kas yra sudėtinis gaminys?

    Sudėtinis gaminys – gaminys, susidedantis iš sudedamųjų dalių, kurias galima pakeisti tą gaminį išardant ir vėl jį surenkant (daiktų rinkiniai, kompozicijos) (Dizaino įstatymas 2 str. 3 d.).

    Paduodamas sudėtinę paraišką, pareiškėjas gali joje nurodyti daugiau negu vieną, bet ne daugiau kaip 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių. Gaminys, išskyrus ornamentiką, kurio dizaino pavyzdžius prašoma įregistruoti paraiškoje, turi priklausyti vienai Lokarno klasifikacijos klasei.

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 5.

    Kuo dizainas skiriasi nuo prekių ženklo?

    Skiriasi dizaino ir prekių ženklo naudojimo paskirtis, pagrindinė funkcija.

    Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – trimačių (kontūrų, formos) ar dvimačių (linijų, spalvų, tekstūros ir (arba) medžiagos). Šie požymiai sukuria individualias savybes turinčio gaminio vaizdą.

    Prekių ženklas yra žymuo, naudojamas prekėms ar paslaugoms žymėti ir vieno asmens prekėms ar paslaugoms nuo kito asmens prekių ar paslaugų atskirti. Pagal prekių ženklą vartotojas gali nustatyti  prekės ar paslaugos kilmę, tai yra prekių gamintoją  arba paslaugų tiekėją. Be skiriamosios ir kilmės funkcijų prekių ženklas taip pat atlieka kokybės, reklamos, estetinę ir kitas funkcijas.

    Atnaujinta: 2018 09 06

   • 6.

    Kuo dizainas skiriasi nuo išradimo?

    Išradimas yra techninis problemos sprendimo būdas, susijęs su nauju paties gaminio techniniu sprendimu (naujas gaminys, jo funkcija, veikimas arba konstrukcija). Patentuojamos gali būti naujos, pramonėje pritaikomos, išradimo lygio funkcijos, kurios aprašytos taip, kad specialistas galėtų atkurti išradimo sukūrimo procesą.

    Dizainas yra susijęs tik su gaminio ar jo sudėtinių dalių išorine išvaizda (linijos, kontūrai, spalvos, formos, tekstūra ir (arba) medžiagos, ornamentika). Dizainu apsaugomas tik naujas, individualias savybes turintis išorinis gaminio vaizdas. Dizainu negali būti apsaugoma gaminio funkcija.

    Kai gaminys yra susijęs su naujomis funkcijomis ir nauja išvaizda, jam gali būti taikoma abiejų teisių (patentų ir dizaino) apsauga, tačiau labai svarbu laiku paduoti paraiškas, kad nebūtų pažeistas naujumo reikalavimas.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 7.

    Kodėl reikia užregistruoti dizainą?

    Teisė į sukurtą dizainą yra nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį. Dizaino registravimas nėra privaloma procedūra.

    Kasdieniniame gyvenime vartotojai rinkoje susiduria su gaminiais, kurių išorinis vaizdas (dizainas) didžiąja dalimi lemia jų sprendimą įsigyti arba ne vieną ar kitą prekę. Sukūrus gaminio dizainą jo kūrėjas ar teisių perėmėjas turi pats nuspręsti, koks jo gaminio dizainui labiausiai tiktų teisinės apsaugos režimas – ar jį saugoti tik kaip meno kūrinį autorių teisės normomis, kurios nereikalauja registracijos, tačiau iš esmės apsaugo tik nuo gaminio dizaino kopijavimo; ar registruoti kaip prekių ženklą, kuris turi atitikti prekių ženklui keliamus reikalavimus; ar naudotis konkurencijos teisės numatoma apsauga, kuri apsaugo tik nuo nesąžiningos konkurencijos veiksmų; ar registruoti dizainą kaip atskirą intelektinės nuosavybės teisių objektą ir taip užsitikrinti lengvai įrodomas ir ginamas pirmumo teises į sukurtą dizainą.

    Įregistruotas dizainas suteikia jo savininkui išimtines teises naudoti dizainą pačiam bei leisti arba drausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti dizainą. Naudojimu laikomas kito asmens gaminio ar jo dalių, kuriame tas dizainas pritaikytas arba panaudotas, gaminimas, siūlymas, pateikimas į rinką, importavimas, eksportavimas ar naudojimas arba tokio gaminio kaupimas šiems tikslams, kai toks dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino. Kaip ir dauguma pramoninės nuosavybės objektų dizainas yra saugomas tos valstybės teritorijoje, kurioje dizaino savininkas jį registruoja, be to, jo apsaugai yra keliamas pasaulinio naujumo reikalavimas. Todėl, nusprendus siekti dizaino apsaugos jį įregistruojant, būtina apgalvoti, kokių valstybių teritorijose bus vystomas verslas ir tose valstybėse siekti dizaino apsaugos.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 8.

    Ar gali būti saugomas neregistruotas dizainas?

    Taip, 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 11 straipsnis numato, kad neregistruotas dizainas saugomas kaip Bendrijos dizainas trejus metus nuo tos datos, kai tas dizainas pirmą kartą tapo prieinamas Bendrijos visuomenei.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 9.

    Kas yra Bendrijos dizainas?

    Bendrijos dizainas yra dizainas, kuris yra įregistruotas paduodant vieną paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai  ir vieningai saugomas nuo kopijavimo visoje Europos Sąjungoje, tai yra visose 28 ES valstybėse narėse.

    Bendrijos dizaino registravimo ir apsaugos tvarką nustato 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų.

     

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 10.

    Kas turi teisę paduoti dizaino paraišką ir gauti dizaino registracijos liudijimą?

    Paraišką gali paduoti fizinis ar juridinis asmuo, norintis savo vardu įregistruoti dizainą ir įgyti dizaino savininko teises Lietuvos Respublikoje (dizaineris, dizainerio teisės registruoti dizainą perėmėjas ar šios teisės paveldėtojas, darbdavys ar užsakovas, jeigu dizainas yra tarnybinis).

    Dizaino paraišką paduoti turi teisę keletas fizinių ar juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu, kurie, įregistravus dizainą, pripažįstami dizaino bendraturčiais.

    Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės privalo paraiškas paduoti ir visus veiksmus Valstybiniame patentų biure vykdyti per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 11.

    Nuo kada atsiranda teisė į dizainą?

    Teisė į dizainą atsiranda nuo dizaino sukūrimo momento. Tačiau ši teisė turi būti realizuota, tai yra sukūrus dizainą ir norint gauti dizaino registracijos liudijimą turi būti paduota paraiška, nuo kurios padavimo ar prioriteto datos skaičiuojami atitinkami teisinės apsaugos terminai.

    Padavus dizaino paraišką dizainas neskelbiamas 6 mėnesius (gali būti atidėtas paskelbimas iki 30 mėn. pareiškėjo prašymu), taip suteikiant galimybę būsimam dizaino savininkui pasiruošti dizainu saugomą gaminį išleisti į rinką.

    Nuo dizaino paraiškos padavimo datos atsiranda pirmumo teisė į dizainą ir suteikiama laikina apsauga iki dizaino liudijimo išdavimo. Išdavus dizaino registracijos liudijimą jo savininkas gali įgyvendinti ir ginti savo teises į dizainą visą jo galiojimo laikotarpį (ilgiausiai 25 metus).

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 12.

    Kas yra prioritetas?

    Prioritetas – tai laikotarpis, per kurį galima prašyti dizaino apsaugos nuo pirmosios dizaino paraiškos padavimo, remiantis pirmosios dizaino paraiškos kitose valstybėse padavimo ar tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo pademonstruotas registruojamo dizaino gaminys, data.

    Dizaino prioritetas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

    Per prioriteto terminą (6 mėnesius), padavus paraišką, nėra pakenkiama dizaino naujumui, o, kilus ginčui, teisės į dizainą atsiradimo data nustatoma pagal prioriteto datą.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 13.

    Kaip sužinoti, ar mano dizainas yra naujas?

    Valstybinis patentų biuras neatlieka ekspertizės dėl dizaino naujumo, todėl prieš pradedant sukurto dizaino registravimo procedūrą rekomenduotina atlikti paiešką, kad pareikšto registruoti dizaino registracija vėliau nebūtų nuginčyta arba kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės. Paiešką galima atlikti viešai ir nemokamai prieinamose Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių dizainų duomenų bazėse.

    Paiešką dėl Lietuvos Respublikoje registruotų dizainų galima  atlikti Lietuvos Respublikos dizaino duomenų bazėje. Paiešką galima atlikti pagal dizaino pavadinimą, paraiškos numerį, registracijos numerį, savininko pavadinimą, tarptautinės dizaino klasifikacijos indeksus.

    Be to, nemokamai galima naudotis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) internetinėmis duomenų bazėmis „Designview“, kuri apima Europos Sąjungos dizainus, tarptautinius dizainus, registruojamus Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO), ES valstybių narių ir kelių kitų šalių nacionalinius dizainus bei „eSearch“, kurioje galima paieška pagal dizainą sudarančių elementų vaizdą.

    Tarptautinės registracijos dizaino paiešką galima nemokamai atlikti Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Hagos sistemos duomenų bazėje.

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 14.

    Kokios yra dizaino savininko teisės?

    Įregistruoto dizaino savininkas turi išimtines teises leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti įregistruotą dizainą. Draudimas kitiems asmenims naudoti dizainą apima ir draudimą gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino.

    Dizaino savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo dizaino savininko prašymo.

    Savininko teisės pasibaigia, kai gaminiai, kurių dizainas yra saugomas, išleidžiami į ES rinką paties dizaino savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

    Dizaino savininkas negali drausti kitiems asmenims naudoti dizaino, jei dizainas naudojamas savo poreikiams tenkinti, nekomerciniais, eksperimentiniais ar mokymo tikslais. Taip pat negali drausti naudoti dizainą asmenims, kurie sąžiningais ketinimais naudojo arba buvo visiškai pasirengę naudoti dizainą, nenukopijuotą ir sukurtą nepriklausomai nuo kito asmens įregistruoto dizaino, iki šio dizaino paraiškos padavimo ar prioriteto datos.

    Teisės į dizainą gali būti perduodamos, licencijuojamos, įkeičiamos ar areštuojamos.

    Už dizaino savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

    Atnaujinta: 2018 09 06

   • 15.

    Kiek laiko galioja dizaino registracija?

    Dizaino registracija galioja 5 metus nuo paraiškos padavimo datos. Dizaino registracijos galiojimo terminas gali būti atnaujinamas papildomiems 5 metų laikotarpiams, tačiau negali viršyti 25 metų.

    Atnaujinta: 2018 06 12

   • 16.

    Ką reiškia dizaino paskelbimo atidėjimas?

    Dizaino paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių, todėl jūsų gaminys gali išlikti konfidencialus tol, kol būsite pasirengę apie jį paskelbti. Prašymas atidėti paskelbimą turi būti pateikiamas paraiškos formoje; vėliau tokie prašymai nepriimami.

    Atnaujinta: 2018 11 07

   • 17.

    Ar būtina registruoti dizaino licencinę sutartį ar franšizės sutartį Valstybiniame patentų biure?

    Licencinė sutartis gali, tačiau neprivalo būti įregistruota Valstybinio patentų biuro tvarkomame Dizaino registre.

    Jeigu franšizės sutarties dalykas yra dizainas, franšizės sutarties sudarymo faktas taip pat turi būti įregistruotas Valstybiniame patentų biure (Civilinio kodekso 6.767 straipsnio 3 dalis).

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 18.

    Ar norint dizaine panaudoti Lietuvos vardą, kitus Lietuvos heraldikos simbolius (herbą, vėliavą, Gediminaičių stulpus ir pan.) būtina gauti kokį nors leidimą? Ar reikalingi leidimai ir norint registruoti dizainą su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolika?

    Norint įregistruoti dizainą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus leidimas.

    Daugiau informacijos apie oficialių simbolių naudojimą bei leidimų suteikimą: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dizainas/oficialiu-simboliu-naudojimas.

    Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos (Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.) ar kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolių naudojimas net ir neregistruojant dizaino, turi būti pagarbus ir nežeminti Lietuvos valstybės. 

    Atnaujinta: 2019 07 04

  • Procedūros 4
   • 1.

    Per kiek laiko įregistruojamas dizainas?

    Vidutiniškai dizainas įregistruojamas ir liudijimas išduodamas praėjus 9 mėnesiams nuo paraiškos padavimo dienos. Dizaino registracijos liudijimo išdavimo terminas priklauso nuo pareiškėjo, suinteresuotų asmenų veiksmų ir įstatyme nustatytų terminų laikymosi.

    Padavus dizaino paraišką dizainas neskelbiamas 6 mėnesius, taip suteikiant galimybę būsimam dizaino savininkui pasiruošti registruojamo dizaino gaminį išleisti į rinką. Tačiau dizaino paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių pareiškėjo prašymu.

    Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje paskelbus apie dizaino registraciją suinteresuoti asmenys gali paduoti protestą per 3 mėnesius nuo paskelbimo dienos. Protesto padavimas sustabdo dizaino registracijos liudijimo išdavimą iki protesto išnagrinėjimo.

    Nuo dizaino paraiškos padavimo datos atsiranda pirmumo teisė į dizainą ir suteikiama laikina apsauga iki dizaino liudijimo išdavimo.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 2.

    Kaip paduoti dizaino paraišką ir gauti dizaino registracijos liudijimą?

    Norėdami įregistruoti dizainą Lietuvoje, Valstybiniam patentų biurui (VPB) turite pateikti paraišką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą ir Dizaino registravimo taisykles.

    Paraišką VPB galima paduoti šiais būdais:

    • internetu paduodant elektroninę paraišką;
    • siunčiant užpildytą paraiškos formą įprastu paštu adresu: Valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;
    • pateikiant paraišką asmeniškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete darbo valandomis (pirmadienį ir trečiadienį nuo 8 iki 17 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 18 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val. Nustatytos švenčių dienos – nedarbo dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 valanda).

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti dizaino registracijos liudijimą?

    Paraišką dizainui registruoti sudaro:

    1. prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo (DP-1 forma);
    2. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai (dizaino vaizdas);
    3. dizaino aprašymas;
    4. pareiškėjo įgaliojimas asmeniui (jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo);
    5. pareiškimas dėl dizainerio autorystės (DP-10 forma);
    6. dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisių perdavimą (jeigu reikia) (DP-11 forma);
    7. prioritetą patvirtinantis dokumentas pagal Dizaino įstatymo 11 straipsnio 3 dalį (jeigu reikia)
    8. kompetentingų institucijų išduotas leidimas arba sutikimas pagal Dizaino įstatymo 9 straipsnio 3 ar 4 punktą (jeigu reikia);
    9. teisių savininko išduotas sutikimas pagal Dizaino įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktą (jeigu reikia);
    10. prašymas dėl dizaino ankstesnio paskelbimo (jeigu reikia), pažymimas atitinkamas langelis DP-1 formoje;
    11. prašymas atidėti dizaino paskelbimą (jeigu reikia), pažymimas atitinkamas langelis DP-1 formoje;

    Dizaino paraiškai suteikiama padavimo data, kai Valstybinis patentų biuras gavo:

    • pareiškėjo pasirašytą prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, kuriame yra pateikti bent šie duomenys:

                    - pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;

                    - gaminio pavadinimas;

                    - Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

    • dizaino fotografijas ar grafinius vaizdus.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 4.

    Kokia yra dizaino paraiškos nagrinėjimo procedūra Valstybiniame patentų biure?

    Dizaino paraiškos nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

    Paraiškos dokumentų formali ekspertizė. Paraiškos padavimo data

    Paraiškai, gautai tiesiogiai arba paštu, arba teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu, VPB suteikia paraiškos gavimo datą ir numerį. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodamas pranešimas apie dokumentų gavimą.

    Jeigu paraiška gaunama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data.

    Paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo:

    1. prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, kuriame yra pateikti bent šie duomenys:

    • pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;
    • gaminio pavadinimas;
    • Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

    2. dizaino fotografijas ar grafinius vaizdus.

    Paraiškos ekspertizė

    VPB Prekių ženklų ir dizaino skyriuje atliekama paraiškos ekspertizė, kurios metu nustatoma, ar paraiška atitinka Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklių nustatytus reikalavimus. Atliekant paraiškos ekspertizę tikrinamas paraiškos komplektiškumas ir dokumentų ar duomenų atitikimas nustatytiems reikalavimams.

    Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 70.1–70.8 punktuose nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų paraiškoje trūksta. Pranešime nurodomas 3 mėnesių terminas, per kurį paraiška turi būti papildyta ar pataisyta.

    Jeigu per nurodytus terminus paraiška nepataisoma arba nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, ekspertas priima sprendimą dokumentą arba paraišką pripažinti nepaduotais. Sprendimas, nurodant jo priėmimo motyvus, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

    Dizaino ekspertizė

    Dizaino ekspertizės metu ekspertas nustato, ar pareikštas registruoti dizainas atitinka Dizaino įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t.y.:

    • ar gaminio vaizdas gali būti laikomas dizainu pagal Dizaino įstatymo 2 straipsnio 1 dalį;
    • ar dizainas, jo naudojimas ar viešas paskelbimas neprieštarauja viešajai tvarkai arba geros moralės principams;
    • ar yra gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka leidimas naudoti valstybės heraldikos objektus, garantinius ir prabos ženklus, taip pat pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus dizainui, kai jie panaudojami dizainui;
    • ar yra gautas kompetentingų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijų sutikimas pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį, kai dizainui panaudoti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų herbai, vėliavos ar kiti oficialūs simboliai.

    Tačiau ekspertas neatlieka dizaino ekspertizės pagal Dizaino įstatymo 10 straipsnį, t.y.:

    • ar gaminio vaizdas atitinka šio dizaino įstatymo 4–8 straipsnio reikalavimus;
    • ar dizainas registruojamas asmens, neturinčio teisių į šį dizainą, vardu;
    • ar dizainas tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam dizainui, kuris buvo paskelbtas visuomenei po paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, – po prioriteto datos;
    • ar dizaino sudedamoji dalis yra įregistruotas ar pareikštas registruoti ankstesnis dizainas;
    • ar dizainui panaudotas kitam asmeniui priklausantis prekių ženklas, juridinio asmens pavadinimas, ir nėra gautas to asmens sutikimas;
    • ar dizainui panaudotas autorių teisių saugomas kūrinys, ir autorius ar jo teisių perėmėjas nėra davęs sutikimo;
    • ar gaminio vaizdo savybes lemia tik jo techninė funkcija;
    • ar gaminio vaizdo savybes lemia tik tai, kad gaminys turi būti atkurtas būtinai tikslios formos ir tikslių matmenų tik dėl to, kad gaminys, kuriam dizainas pritaikytas ar panaudotas, galėtų būti mechaniškai sujungtas su kitu gaminiu arba prie jo, aplink jį ar į jį įdėtas taip, kad taip gautas gaminys galėtų atlikti savo funkciją.

    Atlikdamas dizaino ekspertizę ir nustatęs, kad reikalinga papildoma informacija, ekspertas išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodo, kokią papildomą informaciją turėtų pateikti pareiškėjas ir 3 mėnesių terminą, per kurį ši informacija turi būti pateikta.

    Jeigu pareikštas dizainas neatitinka Įstatymo 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą dizaino neregistruoti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių. Eksperto sprendimas, kuriame nurodyti atsisakymo įregistruoti dizainą pagrindai ir motyvai, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

    Pakartotinė ekspertizė

    Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti dizaino arba dizaino neregistruoti daliai dizaino pavyzdžių išsiuntimo dienos raštu pateikti VPB motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Prašyme turi būti nurodyti argumentai, kodėl nesutinkama su eksperto sprendimu, ir pridedami įrodymai, kurie pagrindžia pareiškėjo argumentus.

    Terminas paduoti prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę gali būti pratęstas pareiškėjui ar jo atstovui pateikus rašytinį prašymą VPB ir duomenis apie sumokėtą mokestį už termino pratęsimą (23 eurus). Rašytinis prašymas pratęsti terminą turi būti paduotas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo termino pasibaigimo dienos.

    Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna prašymo dėl pakartotinės ekspertizės, sprendimas neregistruoti dizaino įsigalioja.

    Apeliacijos padavimas

    Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

    Už apeliacijos padavimą turi būti sumokėtas 34 eurų mokestis.

    Dizaino įregistravimas

    Nustatęs, kad pareikštas dizainas atitinka Dizaino įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, ekspertas priima sprendimą dizainą įregistruoti.

    Jeigu buvo priimtas sprendimas neregistruoti dizaino daliai dizaino pavyzdžių ir jeigu pareiškėjas per Taisyklėse nustatytus terminus neprašo atlikti pakartotinės ekspertizės arba nepaduoda apeliacijos, ekspertas priima sprendimą įregistruoti dizainą daliai dizaino pavyzdžių.

    Eksperto sprendimas, kuriame nurodomos mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumokėjimo sąlygos, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

    Pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo eksperto sprendimo išsiuntimo datos turi sumokėti 69 eurų mokestį už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą bei pateikti duomenis VPB apie mokesčio sumokėjimą.

    Dizainas įregistruojamas ir paskelbiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos.

    Pareiškėjo ar jo atstovo prašymu dizainas gali būti įrašytas į Dizaino registrą ir paskelbtas VPB oficialiame biuletenyje dar nepraėjus šiam terminui, taip pat jo paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo arba, jeigu prašoma suteikti prioriteto datą, nuo prioriteto datos.

    Duomenys apie dizaino įregistravimą skelbiami VPB interneto svetainėje elektroniniame VPB oficialiame biuletenyje.

    Jeigu dizaineris pateikė prašymą raštu, kad jo pavardė nebūtų skelbiama, VPB oficialiame biuletenyje ir kituose viešai prieinamuose šaltiniuose dizainerio duomenys neskelbiami.

    Paraiškos atšaukimas

    Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo įregistruoti dizainą išsiuntimo dienos nesumoka nustatyto mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą, paraiška laikoma atšaukta.

    Terminas sumokėti mokestį dizaino registravimą gali būti pratęstas pareiškėjui ar jo atstovui pateikus rašytinį prašymą VPB ir duomenis apie sumokėtą mokestį už termino pratęsimą (23 eurus).

    Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna informacijos apie mokesčių sumokėjimą, sprendimą apie paraiškos atšaukimą įrašo į Dizaino registro duomenų bazę.

    Pareiškėjas ar jo atstovas savo iniciatyva padavęs prašymą turi teisę bet kuriuo paraiškos ar dizaino ekspertizės metu iki dizaino įregistravimo atšaukti savo paraišką arba sumažinti paraiškoje nurodytų dizaino pavyzdžių skaičių.

    Dizaino užprotestavimas

    Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto dizaino paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti dizaino registraciją, raštu paduodami Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą.

    Už protesto padavimą turi būti sumokėtas 92 eurų mokestis.

    Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

    Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą pripažinti negaliojančia visų arba dalies dizaino pavyzdžių dizaino registraciją, tai įrašoma į Dizaino registrą ir paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

    Dizaino liudijimo išdavimas

    VPB įregistruoto dizaino savininkui ar jo atstovui išduoda dizaino registracijos liudijimą, jeigu Dizaino įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas protestas arba jeigu protestas buvo atmestas ar patenkintas iš dalies.

    Atnaujinta: 2018 06 13

  • Mokesčiai 9
   • 1.

    Kiek kainuoja dizaino registracija Lietuvoje?

    Mokesčiai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymu. Mokesčiai mokami į valstybės biudžetą.

    Mokėtini mokesčiai priklauso nuo dviejų veiksnių:

    • ar paraiškoje yra vienas, ar daugiau dizainų;
    • ar dizainų paskelbimas atidedamas, ar ne.

    Informacija apie konkrečius mokesčius Lietuvos Respublikoje.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 2.

    Kiek kainuoja Bendrijos dizaino registracija?

    Mokesčiai už Bendrijos dizaino registraciją nustatyti 2002 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamente Nr.2246/2002 dėl mokesčių, mokamų už Bendrijos dizainų registravimą Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir dizainui) ir  mokami ESINT.

    Mokėtini mokesčiai priklauso nuo dviejų veiksnių:

    • ar paraiškoje yra vienas, ar daugiau dizainų;
    • ar dizainų paskelbimas atidedamas, ar ne.

    Bendrijos dizaino paraiškoms taikomi trijų rūšių mokesčiai: registracijos, paskelbimo ir atidėjimo.

    Registracijos mokestis 230 eurų
    • mokestis už kiekvieną dizainą nuo antrojo iki dešimtojo
    115 eurų
    • mokestis už kiekvieną dizainą nuo vienuoliktojo
    50 eurų
    Paskelbimo mokestis 120 eurų
    • mokestis už kiekvieną dizainą nuo antrojo iki dešimtojo
    60 eurų
    • mokestis už kiekvieną dizainą nuo vienuoliktojo
    30 eurų
    Paskelbimo atidėjimo mokestis 40 eurų
    • mokestis už kiekvieną dizainą nuo antrojo iki dešimtojo
    20 eurų
    • mokestis už kiekvieną dizainą nuo vienuoliktojo
    10 eurų

    Išsamus mokesčių sąrašas.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 3.

    Kiek kainuoja tarptautinio dizaino registracija?

    Už tarptautinės dizaino paraiškos padavimą ir kitus veiksmus turi būti sumokėti  Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) nustatyti mokesčiai.

    Mokėtini mokesčiai priklauso nuo dviejų veiksnių:

    • ar paraiškoje yra vienas, ar daugiau dizainų;
    • ar dizainų paskelbimas atidedamas, ar ne.
    1. Pagrindinis mokestis  Šveicarijos frankai
    1.1. už vieną dizaino pavyzdį 397
    1.2. už kiekvieną papildomą dizaino pavyzdį, esantį tarptautinėje paraiškoje 19
    2. Paskelbimo mokestis  
    2.1. už kiekvieną skelbiamą vaizdą 17
    2.2. už kiekvieną papildomą lapą, kai dizaino vaizdai pateikti ant popieriaus 150
    3. Mokestis už aprašymo, viršijančio 100 žodžių, kiekvieną papildomą žodį 2
    4. Šalių nurodymo mokestis  
    4.1. kai taikomas 1-asis lygis  
    4.1.1.už vieną dizaino pavyzdį 42
    4.1.2. už kiekvieną papildomą dizaino pavyzdį, esantį tarptautinėje paraiškoje 2
    4.2. kai taikomas 2-asis lygis  
    4.2.1. už vieną dizaino pavyzdį 60
    4.2.2. už kiekvieną papildomą dizaino pavyzdį, esantį tarptautinėje paraiškoje 20
    4.3. kai taikomas 3-asis lygis  
    4.3.1. už vieną dizaino pavyzdį 90
    4.3.2. už kiekvieną papildomą dizaino pavyzdį, esantį tarptautinėje paraiškoje 50

    Visus mokesčius, mokamus už tarptautinę dizaino paraišką, jų dydžius ir mokėjimo tvarką, taip pat mokesčių skaičiuoklę galima rasti Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos svetainėje.

    Atnaujinta: 2020 05 26

   • 4.

    Kada privaloma sumokėti mokestį už dizaino paraišką?

    Paraiškos padavimo mokestį privaloma sumokėti ir tai patvirtinančius duomenis pateikti VPB per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos. Mokestis už paraiškos padavimą, kai paraiškoje yra iki dešimties įskaitytinai dizaino pavyzdžių yra 69 eurai. Už kiekvieną po dešimtojo papildomą dizaino pavyzdį mokama po 26 eurus. Kitus mokesčius už Valstybinio patentų biuro atliekamus veiksmus rasite Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 5.

    Kaip galima sumokėti mokestį už nacionalinės dizaino paraiškos padavimą?

    Mokesčius galima sumokėti grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ar pašto perlaida. Mokesčiai mokami Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) į šias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

    Sąskaitos Nr. Banko kodas Banko pavadinimas   SWIFT kodas
    LT74 4010 0510 0132 4763 40100 AB DNB bankas AGBLLT2X
    LT05 7044 0600 0788 7175 70440  AB SEB bankas CBVILT2X
    LT32 7180 0000 0014 1038  71800  AB Šiaulių bankas  CBSBLT26
    LT74 7400 0000 0872 3870 74000 Danske Bank A/S Lietuvos filialas  SMPOLT22
    LT12 2140 0300 0268 0220 21400  Nordea Bank AB Lietuvos skyrius NDEALT2X
    LT24 7300 0101 1239 4300 73000  AB „Swedbank"  HABALT22
    LT42 7230 0000 0012 0025 72300  UAB Medicinos bankas MDBALT22

    Būtina nurodyti įmokos kodą: 5310; mokėjimo paskirtį: nurodomas konkretus veiksmas, už kurį mokamas mokestis, ir paraiškos ar registracijos liudijimo numeris, jei žinomas.

    Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui prašyme ar dokumente, nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio sumokėjimo data, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

    Atnaujinta: 2018 06 14

   • 6.

    Ar registruojant dizainą yra taikomos mokesčių lengvatos?

    Fiziniams asmenims, savo vardu registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą, dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

    Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus, gali kreiptis dėl kai kurių veiksmų, susijusių su dizaino  registracija Europos Sąjungoje arba užsienyje, išlaidų kompensavimo į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 7.

    Iš kur turiu gauti pranešimą apie reikiamus sumokėti mokesčius?

    Oficialius pranešimus apie mokesčius, kuriuos turite sumokėti už dizaino registravimą, jo galiojimą ar kitus mokesčius, turite gauti tiesiogiai iš Valstybinio patentų biuro.

    Už dizaino registravimo ir galiojimo mokesčių sumokėjimą nustatytais terminais yra atsakingas pats pareiškėjas ar dizaino savininkas. Valstybinis patentų biuras gali, tačiau neprivalo, priminti apie artėjantį dizaino galiojimo termino pasibaigimą.

    ĮSPĖJIMAS: Trečiųjų asmenų, kurie neturi įgaliojimo jus atstovauti registruojant dizainą, kvietimai mokėti mokesčius gali būti apgaulingi.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 8.

    Ar sumokėjus mokesčius gausiu sąskaitą faktūrą?

    Sąskaitos faktūros mokesčiams į Valstybės biudžetą pagal mokesčių įstatymus neišrašomos.

    Atnaujinta: 2020 05 26

   • 9.

    Ar galiu ir kokiais atvejais susigrąžinti sumokėtą mokestį ar jo dalį už dizaino registravimą?

    Taip, galima Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

    Asmuo, norintis įregistruoti dizainą ar atlikti kitus su dizaino galiojimu susijusius veiksmus, turi teisę susigrąžinti dalį ar visą sumokėtą mokestį Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais:

    • kai mokesčių sumokėta daugiau, negu numatyta pagal Įstatymą - 100 proc. permokos;
    • kai sumokėjus mokesčius nesikreipiama dėl veiksmų, susijusių su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, su tuo susijusių dokumentų išdavimu, taip pat dėl išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo - 100 proc. sumokėto mokesčio;
    • kai atsisakoma priimti paraišką, apeliaciją, protestą, prašymą arba kitą dokumentą, nes jis neatitinka pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų - 100 proc. sumokėto mokesčio.

    Mokesčio mokėtojas, turintis teisę susigrąžinti mokestį ar jo dalį pagal Įstatymą, turi pateikti VPB laisvos formos prašymą. Gavęs prašymą, VPB parengia pažymą dėl Nepanaudoto mokesčio ar jo dalies patvirtinimo, kurią reikia pateikti kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI) dėl mokesčio ar jo dalies grąžinimo. Mokestį ar jo dalį grąžina VMI Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

    Mokesčio mokėtojas, turintis teisę į mokesčio ar jo dalies sugrąžinimą, gali panaudoti grąžintino mokesčio sumą kito veiksmo, jeigu dėl jo bus kreipiamasi į VPB, mokesčio padengimui (dalies mokesčio įskaitymui). Apie tokį ketinimą mokesčio mokėtojas turi pažymėti prašyme dėl mokesčio ar jo dalies grąžinimo ir nurodyti naujame prašyme atlikti kitą su registravimu susijusį veiksmą.

    Atnaujinta: 2022 03 18

  • Atnaujinti sustabdyti terminai 1
   • 1.

    Kaip apskaičiuoti terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju?

    LR Vyriausybei nepratęsus ribojimų, susijusių su asmenų laisvu judėjimu, nuo 2021 m. balandžio 7 d. atnaujinami Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymuose nustatyti terminai.

    Pastarasis terminų sustabdymas buvo taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val.,
    • terminams, kurie prasidėjo nuo 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val..

    Ankstesnis terminų sustabdymas galiojo: nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 15 d.

    Išsamią informaciją ir skaičiuoklę rasite čia.

    Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinis patentų biuras nesiųs atskirų pranešimų dėl sustabdytų terminų eigos atnaujinimo, todėl, atsinaujinus terminų eigai, maloniai prašome laikytis Įstatymuose nustatytų terminų.

    Atnaujinta: 2021 04 06

  • Dizaino apsauga užsienyje 1
   • 1.

    Kaip užregistruoti Lietuvoje sukurtą dizainą užsienyje?

    Norėdami įregistruoti Bendrijos dizainą, galiojantį visoje Europos Sąjungos teritorijoje, turite laikytis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos nustatytų reikalavimų.

    Norėdami įregistruoti dizainą per tarptautinės registracijos procedūrą, galiojantį keliose užsienio valstybėse, turite laikytis Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos nustatytų reikalavimų.

    Norėdami įregistruoti dizainą užsienio valstybėje, turite laikytis šių valstybių teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Paprastai išsamią informaciją apie dizaino registracijai keliamus reikalavimus galima rasti atitinkamos valstybės pramoninės nuosavybės tarnybos interneto svetainėje (tarnybų interneto svetainių sąrašas).

    Registruojant tą patį dizainą, kurio dizaino paraiška buvo paduota Valstybiniam patentų biurui, ir vėliau kaip Bendrijos dizainas arba pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą yra numatyta dalies su dizaino registravimu susijusių išlaidų kompensavimas.

    Dėl užsienyje registruojamo dizaino išlaidų kompensavimo reikia kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą.

    Atnaujinta: 2020 05 26

  • Kompensacija registracijai 1