Administracinių paslaugų aprašymai

1 -  Patento išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2 - Patento galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

3 - Europos patento galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

4 - Papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

5 - Patento paraiškos nagrinėjimo tęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

6 - Patento paraiškos ankstesnio paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

7 - Papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino administracinės paslaugos teikimo aprašymas (pediatrinis pratęsimas)

8 - Prašymo suteikti prioritetą taisymo ar pildymo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

9 - Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

10 - Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

11 - Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

12 - Prioriteto teisės atkūrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

13 - Teisių atkūrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

14 - Papildomos apsaugos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

15 - PCT paraiškos (paduodamos per VPB) nagrinėjimo ir persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

16 - Europos patento paraiškos (paduodamos per VPB) persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

17 - Viešosios licencijos įrašymo į Lietuvos Respublikos patentų registrą administracinės paslaugos teikimo aprašymas

18 - Pasinaudojimo vieša licencija administracinės paslaugos teikimo aprašymas

19 - Viešos licencijos atšaukimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

20 - Dizaino registracijos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

21 - Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo numatyto termino pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

22 - Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme nustatyto termino atnaujinimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

23 - Paraiškos bendrijos dizainui registruoti persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

24 - Tarptautinės dizaino paraiškos persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

25 - Dizaino registracijos galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

26 - Prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

27 - Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyto termino pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

28 - Prekių ir (arba) paslaugų sąrašo (paraiškoje arba prekių ženklo registracijoje) susiaurinimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

29 - Nacionalinės prekių ženklo registracijos pakeitimo tarptautine registracija administracinės paslaugos teikimo aprašymas

30 - Tarptautinės prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo ir persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

31 - Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyto praleisto termino atkūrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

32 - Susipažinimo su kolektyvinio prekių ženklo naudojimo nuostatais administracinės paslaugos teikimo aprašymas

33 - Prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

34 - Puslaidininkinio gaminio topografijos registracijos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

35 - Išrašo iš registrų išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

36 - Patento, dizaino ar prekių ženklo paraiškos patvirtintos kopijos išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

37 - Prekių ženklo arba dizaino registracijos liudijimo dublikato administracinės paslaugos teikimo aprašymas

38 - Pakeitimo įrašymo arba klaidos ištaisymo patento paraiškoje ar registre paslauga

39 - Licencinės (sublicencinės) sutarties įregistravimo į registrą paslauga

40 - Teisių į patento paraišką ar patentą, pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą, dizainą, perdavimo įrašymo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

41 - Patento, dizaino ar prekių ženklo paraiškos atšaukimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

42 - Apeliacijos dėl patento, dizaino ar prekių ženklo nagrinėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

43 - Protesto dėl dizaino ar prekių ženklo nagrinėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

44 - Patento atsisakymo, prekių ženklo ar dizaino išregistravimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

45 - Prekių ženklo paraiškos arba registracijos padalinimo, dizaino paraiškos išskyrimo, patento paraiškos atskyrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

46 - Prieigos prie duomenų bazių administracinės paslaugos teikimo aprašymas

47 - Prieigos prie valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio administracinės paslaugos teikimo aprašymas

48 - Patentinio patikėtinio egzamino laikymo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

49 - Prašymo dėl leidimo vartoti Lietuvos Respublikos valstybės pavadinimą prekių ženkluose ar dizaine administracinės paslaugos teikimo aprašymas

50 - Prašymo atlikti paiešką Europos patentų tarnyboje pateikimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

51 - Informacijos apie pramoninės nuosavybės objektų registravimą teikimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

52 - Metodinės pagalbos pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teikimo paslaugos aprašymas

53 - Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą nepanaudojimo valstybiniame patentų biure patvirtinimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

54 - Valstybinio patentų biuro administracinės procedūros administracinės paslaugos teikimo aprašymas

55 - Pakartotinės prekių ženklo ekspertizės atlikimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

 

Veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15