Išlaidų intelektinės nuosavybės objektų apsaugai kompensavimas

Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) 2021 m. įgyvendina pilotinį projektą, skirtą suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Maksimali vienos MVĮ galimos gauti kompensacijos suma – 1 500 eurų.

„Gairės pareiškėjams“.

IP Scan paslaugą teikiantys ekspertai.

Išsami informacija apie projektą ESINT svetainėje: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/grants-sme-fund#step_1.

Kilus klausimams, galite kreiptis el. paštu:
ESINT – smefund@euipo.europa.eu;
VPB – mviprojektas@vpb.gov.lt.

 

Projekto etapai:

Norinčius pasinaudoti šia parama kviečiame susipažinti su pagrindiniais dalyvavimo projekte principais ir sąlygomis bei dažniausiai užduodamais klausimais:

Projektą sudaro mažų ar vidutinių įmonių (MVĮ) išlaidų 2 paslaugoms kompensavimas:

1 paslauga: 75 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio įvertinimo (IP Scan) paslaugos mokesčio kompensavimas. IPScan paslaugos nauda – verslo subjekto turimų intelektinės nuosavybės objektų įvertinimas ir išsamios rekomendacijos dėl efektyviausios šių objektų apsaugos. Paslauga Lietuvoje teikiama nuo 2021 m. kovo 1 d. Maksimali galima kompensacijos suma – 525 EUR.

Paslaugą teikia VPB patvirtinti nepriklausomi ekspertai (advokatai ir patentiniai patikėtiniai), kurių sąrašą galite rasti čia. Išorinių ekspertų parengtas ataskaitas peržiūrės ir patvirtins VPB. Ataskaitose pateikiama verslo subjektų informacija laikoma konfidencialia, ataskaitos nebus skelbiamos ir nebus atskleidžiamos tretiesiems asmenims.

2 paslauga: 50 proc. prekių ženklų registracijos ir (arba) dizaino paraiškos padavimo mokesčio kompensavimas, šiuos objektus registruojant nacionaliniu ar ES keliu (paraiškas paduodant ir mokesčius sumokant atitinkamai intelektinės nuosavybės tarnybai – VPB ar ESINT).

Ne, ir tai labai svarbu! Kompensaciją bus galima gauti tik už tas išlaidas, kurios bus patirtos po prašymo kompensacijai gauti pateikimo ESINT ir tik po teigiamo sprendimo, kad bus skirtas kompensavimas, iš ESINT gavimo.

 • per vieną iš nustatytų laikotarpių (kovo 1-31 d., gegužės 1-31 d., liepos 1-31 d. ir rugsėjo 1-31 d.) pateikite ESINT prašymą kompensacijai gauti;
 • gavę ESINT sprendimą dėl kompensavimo suteikimo - per numatytą terminą (30 dienų) atlikite veiksmus, dėl kurių išlaidų kompensavimo jūs kreipėtės;
 • pateikite ESINT prašymą kompensacijos išmokėjimui ir patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Prašymą kompensacijai gauti gali teikti visos Lietuvos MVĮ, atitinkančios joms taikomą apibrėžimą (Europos Komisijos gairės dėl MVĮ statusą atitinkančių subjektų), ir įregistruotos Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) tvarkomame Mokesčių mokėtojų registre, nepriklausomai nuo to, ar konkretus subjektas yra PVM mokėtojas, ar ne.

 • Jei esate PVM mokėtojas, pildydami prašymo kompensacijai gauti 1.3. punktą turite nurodyti savo PVM mokėtojo kodą, pvz., LT012345678910 (Lietuvos šalies kodas LT ir 12 skaičių/simbolių).
 • Jei nesate PVM mokėtojas, tačiau esate juridinis asmuo, atitinkantis MVĮ apibrėžimą, pildant prašymo kompensacijai gauti 1.3. punktą, nurodykite šalies kodą „LT“, tada juridinio asmens kodą (9 skaitmenys) ir „XXX“, pvz., jūsų juridinio asmens kodas 123456789, prašyme kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456789XXX.
 • Jei nesate PVM mokėtojas ir nesate juridinis asmuo, tačiau turite individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar ūkininko pažymėjimą, pildant prašymo kompensacijai gauti 1.3. punktą būtina laikytis PVM kodo struktūros (šalies kodas ir 12 skaičių/simbolių):
  • jei jūsų turimas dokumento numeris sudarytas tik iš skaičių/simbolių ir jame nėra šalies kodo LT, būtina jį nurodyti: pvz., jūsų dokumento numeris 012345678910, prašyme kompensacijai gauti reikia nurodyti LT012345678910;
  • jei jūsų turimame dokumento numeryje yra šalies kodas LT, tačiau jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, kodą sudarykite trūkstamus skaičius užpildydami ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris LT123456, prašyme kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX;
  • jei jūsų turimo dokumento numeryje nėra šalies kodo LT ir jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, būtina nurodyti šalies kodą, o trūkstamus skaičius užpildyti ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris 123456, prašyme kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX.
 • Pildant prašymą kompensacijai gauti, būtina pateikti vieno iš mokesčio mokėtojo statusą patvirtinančių dokumentų kopiją:
  • PVM mokėtojo pažymėjimą,
  • Išrašą iš Juridinių asmenų registro,
  • Verslo liudijimą,
  • Individualios veiklos pažymą,
  • Ūkininko pažymėjimą.
 • Taip pat Banko pažymą apie MVĮ turimą sąskaitą, į kurias bus pervesta kompensavimo suma, pateikus prašymą kompensacijai išmokėti ir patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Kiekvienai MVĮ gali būti kompensuojama iki 1 500 EUR už 1 arba 2 paslaugą arba už abi paslaugas kartu sudėjus.

Pavyzdžiui, jei MVĮ pagal 2 paslaugą nori užregistruoti du nacionalinius dizainus, kurių kiekvienas kainuoja po 69 EUR, ir tuo pačiu metu nori užregistruoti du ES prekių ženklus, kurių kiekvienas kainuoja po 850 EUR, visų paraiškų padavimo mokesčių suma būtų 1 838 EUR. 50 proc. kompensacija būtų lygi 919 EUR. Šiuo atveju sumokate 1 838 EUR ir jums būtų kompensuojama 919 EUR. Tokiu būdu 1 paslaugai jums lieka 579 EUR. 1 paslaugos kainą nustato paslaugą teikiantis ekspertas šalių susitarimu, tačiau MVĮ už šią paslaugą bus kompensuojama 75 %  sumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 525 EUR.

Ne. ESINT prašymą kompensacijai gauti galite teikti tik už prekių ženklo ar dizaino įregistravimą nacionaliniu (bet kurioje ES valstybėje), regioniniu (Beneliuksas) ar ES mastu.

Taip. Paraišką VPB ar ESINT dėl prekių ženklo ir/ar dizaino registracijos turite pateikti per 30 dienų nuo teigiamo ESINT sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos. Praleidus šį terminą kompensacija nebus išmokama.

Ne, dėl tos pačios paslaugos gavimo kreiptis antrą kartą negalima. Todėl atsakingai apgalvokite, kokios paslaugos kompensavimo prašysite ir už kiek prekių ženklų ar dizaino paraiškų.

Pvz. jeigu jau padavėte prašymą kompensacijai gauti už 2 paslaugą ir gavote teigiamą sprendimą, antrą kartą kreiptis dėl tos pačios paslaugos kompensavimo negalite, net jei iš pradžių norėjote gauti kompensaciją už nacionalinio ženklo ar dizaino paraiškos padavimą, o po to už ES ženklo ar Bendrijos dizaino paraiškos padavimą.

Tačiau jeigu iš pradžių pateikėte prašymą kompensacijai gauti už 1 paslaugą ir vėliau norite gauti kompensaciją už 2 paslaugą (arba atvirkščiai), tokiu atveju galite kreiptis dar kartą dėl kitos rūšies paslaugos kompensavimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-30