BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Atnaujinti sustabdyti terminai. Skaičiuoklė

Nuo 2021 m. balandžio 7 d. atnaujinama sustabdytų terminų eiga:

LR Vyriausybei nepratęsus ribojimų, susijusių su asmenų laisvu judėjimu, nustatytų  2021 m. kovo 27 d. įsigaliojusiais LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimais, atnaujinami Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymuose (toliau - Įstatymai) nustatyti terminai.

Pastarasis terminų sustabdymas buvo taikomas:

  • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val.,
  • terminams, kurie prasidėjo nuo 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val..

Ankstesnis terminų sustabdymas galiojo: nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 15 d.

Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka Valstybinis patentų biuras.

Terminų pradžia pradedama skaičiuoti rytojaus dieną po atitinkamo Įstatymuose ar juos įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžto įvykio.

Termino pabaiga yra laikoma paskutinė termino, per kurį turėjo būti sumokėtas mokestis ar atliktas tam tikras veiksmas, diena iki 24.00 val.

Termino sustabdymo data – 2021 m. kovo 27 d.

Termino atnaujinimo data – 2021 m. balandžio 7 d.

Atsinaujinus terminų skaičiavimui, likusi mokesčiui sumokėti ar veiksmui atlikti termino dalis apskaičiuojama iš mokesčio sumokėjimui ar veiksmo atlikimui nustatyto termino atėmus laikotarpį, kuris jau buvo praėjęs (pradėtas skaičiuoti) iki termino sustabdymo pradžios. Likusi termino dalis pradedama skaičiuoti nuo terminų sustabdymo atšaukimo dienos.

Terminų, kurie buvo sustabdyti ir kurių skaičiavimas atsinaujina nuo nustatytos termino atnaujinimo datos, dalis jūsų individualiu atveju gali būti apskaičiuota naudojant šią skaičiuoklę:

Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose numatytus terminus, kuriems taikomas mokesčių mokėjimo ir veiksmų atlikimo sustabdymas, galite rasti čia:

 

Mokestis ar veiksmas

Atlikimo terminas

Termino pradžia

1.

Mokestis už patento paraiškos (toliau – paraiška) padavimą

1 mėnuo

Nuo patento paraiškos padavimo datos

2.

Mokestis ir dokumentai už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

3 mėnesiai

Nuo paskelbimo apie Europos patento išdavimą dienos

3.

Mokestis ir dokumentai už  Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

3 mėnesiai

Nuo pakeistos Europos patento išradimo apibrėžties paskelbimo dienos

4.

Mokestis už patento išdavimą

3 mėnesiai

Nuo patento paraiškos paskelbimo datos VPB oficialiame biuletenyje

5.

Mokestis ir dokumentai už apeliacijos pareiškimą

3 mėnesiai

Nuo eksperto sprendimo išsiuntimo dienos

6.

Mokestis ir dokumentai už  prioriteto taisymą arba pildymą

16 mėnesių

Nuo prioriteto datos

7.

Mokestis ir dokumentai už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį

2 mėnesiai

Nuo prioriteto termino pabaigos

8.

Mokestis ir dokumentai už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį

1 mėnuo

Nuo šios paraiškos ar šių paraiškų pateikimo pareiškėjui datos

9.

Mokestis ir dokumentai už paraiškos nagrinėjimo tęsimą

2 mėnesiai

Nuo Valstybinio patentų biuro pranešimo dėl termino praleidimo išsiuntimo dienos

10.

Mokestis ir dokumentai už teisių atkūrimą

2 mėnesiai

Nuo termino praleidimo priežasčių pašalinimo arba per 12 mėnesių nuo praleisto termino pabaigos dienos, o kai praleistas terminas susijęs su metų mokesčio nesumokėjimu, – per 12 mėnesių nuo termino, nurodyto Paryžiaus konvencijos 5bis straipsnyje pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių terminų baigiasi anksčiausiai

11.

Metų mokesčiai už patento galiojimą

2 mėnesiai

Per 2 paskutinius patento galiojimo einamųjų metų mėnesius

6 mėnesiai

Pasibaigus patento metų galiojimo terminui su 50 proc. priemoka

12.

Mokestis už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą

1 mėnuo

Nuo PAL paraiškos padavimo

13.

Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

2 mėnesiai

Per 2 paskutinius patento paskutinių galiojimo metų mėnesius

6 mėnesiai

 

Pasibaigus PAL metų galiojimo terminui su 50 proc. priemoka

14.

Vertimų pateikimas

3 mėnesiai

Nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

15.

PCT paraiškos padavimo mokestis

1 mėnuo

Nuo paraiškos gavimo dienos mokamas mokestis pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 14 punktą

PCT paraiškos vertimas į anglų arba rusų kalbą

1 mėnuo

Nuo PCT paraiškos padavimo per VPB datos

16.

Trūkumų taisymas

3 mėnesiai

Nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos

17.

Paraiškos atskyrimas

3 mėnesiai

Nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos

18.

Nuorodos  į anksčiau paduotą patento paraišką pakeitimas atitinkamu trūkstamu išradimo aprašymu

3 mėnesiai

Nuo VPB pranešimo ištaisyti trūkumus išsiuntimo datos, tačiau ne vėliau kaip per 16 mėnesių nuo prioriteto datos

19.

Padavimo datos suteikimas – trūkstamų paraiškos dokumentų pateikimas 

4 mėnesiai

Nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos

20.

Mokesčiai už patento galiojimą, atstačius patento galiojimą teismo sprendimu

6 mėnesiai

Nuo teismo sprendimo, kuriuo atstatomas patento galiojimas, įsiteisėjimo dienos

21.

Anksčiau paduotos paraiškos vertimas

16 mėnesių

Nuo anksčiau paduotos paraiškos ar paduotų paraiškų padavimo datos

22.

Apeliacinio skyriaus sprendimo apskundimas

3 mėnesiai

Nuo Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo dienos

 

Mokestis ar veiksmas

Atlikimo terminas

Termino pradžia

1.

Mokestis už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą

6 mėnesiai

Per 6 paskutinius ženklo registracijos galiojimo mėnesius

2.

Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas su 50 procentų priemoka

6 mėnesiai

Nuo įregistruoto ženklo registracijos galiojimo pabaigos

3.

Mokestis ir dokumentai už apeliacijos padavimą

2 mėnesiai

Nuo eksperto sprendimo išsiuntimo dienos

4.

Mokestis ir dokumentai už protesto padavimą

3 mėnesiai

 

Nuo ženklo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos

3 mėnesiai

Nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių ženklų biuletenyje dienos.

5.

Mokestis ir dokumentai už terminų pratęsimą

1 mėnuo

Nuo nustatyto termino pasibaigimo dienos

6.

Prioriteto dokumentų pateikimas

3 mėnesiai

Nuo paraiškos padavimo datos

7.

Bendras trūkumų šalinimas, jei nėra nustatyti specialūs terminai

1 mėnuo

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

8.

Prašymo dėl tarptautinės paraiškos, vėlesnio teritorinio išplėtimo padavimo  trūkumų šalinimas

10 darbo dienų

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

9.

Trūkumų šalinimas formalios ekspertizės metu

2 mėnesiai

 

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

10.

Trūkumų dėl kitos simbolikos, kai reikalingas institucijų sutikimas, šalinimas

2 mėnesiai

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

11.

Informacijos pateikimas dėl simbolikos naudojimo

2 mėnesiai

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

12.

Pareiškėjo atsakymas dėl nesutikimo su klasifikavimo taisymu

2 mėnesiai

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

13.

Pareiškėjo sutikimas dėl nesaugomų elemento iškėlimo

1 mėnuo

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

14.

Vertimų pateikimas

2 mėnesiai

Nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

 

Nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių ženklų biuletenyje dienos

1 mėnuo

Ginčo Apeliaciniame skyriuje atveju nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

15.

 Prašymas atlikti  pakartotinę ekspertizę

2 mėnesiai

 

Nuo sprendimo neregistruoti ženklo išsiuntimo dienos

3 mėnesiai

Tarptautinės ženklo registracijos atveju - nuo sprendimo neregistruoti ženklo išsiuntimo dienos

16.

Pareiškėjo atsiliepimas į trečiųjų asmenų pastabas

1 mėnuo

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

17.

Motyvuoto atsakymo pateikimas į protestą

2 mėnesiai

Nuo protesto ar prašymo dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo išsiuntimo dienos

2 mėnesiai

Nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės ženklo registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje nurodytos datos

18.

Motyvuoti protesto argumentai

1 mėnuo

Nuo motyvuoto atsakymo išsiuntimo dienos

19.

Atsakymas į motyvuotus protesto argumentus

1 mėnuo

Nuo motyvuotų protesto argumentų išsiuntimo dienos

20.

Rašytinių įrodymų pateikimas

likus 20 kalendorinių dienų

Iki Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

21.

Įrodymų dėl naudojimo pateikimas

2 mėnesiai

 

Nuo prašymo įrodyti ankstesnio ženklo naudojimą išsiuntimo dienos

22.

Motyvuotų  argumentų dėl naudojimo įrodymų pateikimas

1 mėnuo

Nuo ginčijamo ženklo savininko pastabų dėl naudojimo įrodymų išsiuntimo iš VPB dienos

23.

Atsakymo į motyvuotus argumentus dėl naudojimo įrodymų pateikimas

1 mėnuo

Nuo motyvuotų argumentų išsiuntimo iš VPB dienos

24.

Apeliacinio skyriaus sprendimo apskundimas teismui

3 mėnesiai

Nuo Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo dienos

25.

Susitaikymo terminas ginčo Apeliaciniame skyriuje procese

ne trumpesnis negu dviejų mėnesių, bet ne ilgesnis negu vienų metų laikotarpis

Iki sprendimo priėmimo

26.

Tarptautinės registracijos pavertimas nacionaline

3 mėnesiai

Nuo tarptautinės ženklo registracijos pabaigos

27.

ES ženklo paraiškos pavertimas

6 mėnesiai

Nuo ESINT dokumentų dėl pavertimo paraiškos gavimo VPB dienos


 

 

Mokestis ar veiksmas

Atlikimo terminas

Termino pradžia

1

Mokestis už dizaino paraiškos (toliau – paraiška) padavimą

1 mėnuo

Nuo dizaino paraiškos padavimo datos

2

Mokestis už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą

3 mėnesiai

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

3

Prioriteto dokumentų pateikimas

3 mėnesiai

Nuo paraiškos padavimo datos.

 

4

Leidimo naudoti simboliką dizaine pateikimas

6 mėnesiai su 3 mėnesių pratęsimu

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

5

Trūkumų šalinimas

3 mėnesiai

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

6

Trūkumai dėl pakeitimų Dizaino registre

1 mėnuo

Nuo pranešimo išsiuntimo dienos

7

Vertimų pateikimas

3 mėnesiai

Nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

1 mėnuo

Protesto atveju nuo dokumentų ne valstybine kalba pateikimo dienos

8

 Prašymas atlikti pakartotinę ekspertizę

3 mėnesiai

Nuo sprendimo neregistruoti dizaino išsiuntimo dienos

5 mėnesiai

Tarptautinio dizaino atveju

9

Mokestis ir dokumentai už apeliacijos padavimą

3 mėnesiai

Nuo sprendimo  neregistruoti dizaino išsiuntimo dienos

10

Mokestis ir dokumentai už protesto padavimą

3 mėnesiai

Nuo įregistruoto dizaino paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos

Nuo duomenų apie tarptautinę dizaino registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje dienos

11

Motyvuoto atsakymo pateikimas į protestą

3 mėnesiai

Nuo protesto išsiuntimo dienos

5 mėnesiai

Nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje nurodytos datos

12

Motyvuoti protesto argumentai

1 mėnuo

Nuo motyvuoto atsakymo išsiuntimo dienos

13

Atsakymas į motyvuotus protesto argumentus

1 mėnuo

Nuo motyvuotų protesto argumentų išsiuntimo dienos

14

Suinteresuoto asmens motyvuoti protestų argumentai

ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų

Iki paskirtos Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

15

Rašytinių įrodymų pateikimas

likus 20 kalendorinių dienų

Iki Apeliacinio skyriaus posėdžio datos

16

Paaiškinimai dėl gautų įrodymų

10 kalendorinių dienų

Nuo įrodymų išsiuntimo datos

17

Apeliacinio skyriaus sprendimo apskundimas teismui

6 mėnesiai

Nuo Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo dienos

18

Mokestis ir dokumentai už terminų pratęsimą

2 mėnesiai

Nuo pirminio termino pabaigos dienos

19

Mokestis ir dokumentai už terminų atkūrimą

2 mėnesiai

Nuo aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas negalėjo laiku sumokėti nustatyto mokesčio, išnykimo, bet ne vėliau kaip per vienus metus nuo termino, kurio turėjo būti laikomasi, pabaigos dienos

20

Mokestis už registracijos galiojimo pratęsimą

6 mėnesiai

Per 6 paskutinius dizaino registracijos galiojimo mėnesius

21

Registracijos galiojimo pratęsimas su 50 procentų priemoka

6 mėnesiai

Nuo dizaino registracijos galiojimo pabaigos dienos

22

Dizaino autorystės dokumento pateikimas

3 mėnesiai

Nuo šio prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą padavimo dienos

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-05