>

8. Kokius dokumentus reikia pateikti pildant ESINT paraišką kompensacijai gauti?

 • Pildant prašymą kompensacijai gauti, būtina pateikti vieno iš mokesčio mokėtojo statusą patvirtinančių dokumentų kopiją:
  • PVM mokėtojo pažymėjimą,
  • Išrašą iš Juridinių asmenų registro,
  • Verslo liudijimą,
  • Individualios veiklos pažymą,
  • Ūkininko pažymėjimą.
 • Jei esate PVM mokėtojas, pildydami prašymą kompensacijai gauti turite nurodyti savo PVM mokėtojo kodą, pvz., LT012345678910 (Lietuvos šalies kodas LT ir 12 skaičių/simbolių).
 • Jei nesate PVM mokėtojas, tačiau esate juridinis asmuo, atitinkantis MVĮ apibrėžimą, pildant prašymą kompensacijai gauti nurodykite šalies kodą „LT“, tada juridinio asmens kodą (9 skaitmenys) ir „XXX“, pvz., jūsų juridinio asmens kodas 123456789, prašyme kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456789XXX.
 • Jei nesate PVM mokėtojas ir nesate juridinis asmuo, tačiau turite individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar ūkininko pažymėjimą, pildant prašymą kompensacijai gauti būtina laikytis PVM kodo struktūros (šalies kodas ir 12 skaičių/simbolių):
  • jei jūsų turimas dokumento numeris sudarytas tik iš skaičių/simbolių ir jame nėra šalies kodo LT, būtina jį nurodyti: pvz., jūsų dokumento numeris 012345678910, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT012345678910;
  • jei jūsų turimame dokumento numeryje yra šalies kodas LT, tačiau jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, kodą sudarykite trūkstamus skaičius užpildydami ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris LT123456, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX;
  • jei jūsų turimo dokumento numeryje nėra šalies kodo LT ir jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, būtina nurodyti šalies kodą, o trūkstamus skaičius užpildyti ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris 123456, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX.
 • Taip pat Banko pažymą apie MVĮ turimą sąskaitą, į kurias bus pervesta kompensavimo suma, pateikus prašymą kompensacijai išmokėti ir patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
 • Jeigu MVĮ naudojasi atstovo paslaugomis arba esate MVĮ vardu veikiantis atstovas, turite pateikti priesaikos deklaraciją, pasirašytą MVĮ įgaliotojo savininko arba darbuotojo.

Atnaujinimo data: 2024-01-19