>

7. Kokie asmenys (verslo subjektai) gali dalyvauti MVĮ projekte?

MVĮ fondo projekto finansinė parama teikiama Europos Sąjungoje įsteigtoms MVĮ atitinkančioms joms taikomą apibrėžimą (plačiau žr. Europos Komisijos gairės dėl MVĮ statusą atitinkančių subjektų - http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1) ir vykdančioms ekonominę veiklą, nepriklausomai nuo to, ar konkretus subjektas yra PVM mokėtojas, ar ne.

Atnaujinimo data: 2024-01-19