Administracinė informacija

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2020 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
IV ketv. (eurais)

Direktorius

4517

1

4312

     

Direktoriaus pavaduotojas

4042

1

3783

     

Skyriaus vedėjas

2963

7

2714

     

Vyriausias patarėjas

2522

1

2563

     

Patarėjas

2304

5

2161

     

Vyriausiasis specialistas

1879

14

1784

     

Vyresnysis specialistas

1585

7

1548

     


Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2020 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
IV ketv. (eurais)

Specialistas
(A2+B)

1376

16

1226

     

Mentorius

949

1

958

     

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

1253

3

1200

     

Darbininkas (D)

607

2

642

     

 

Valstybinio patentų biuro skirti paskatinimai:

2021 m. II ketv. 14 darbuotojų paskatinti padėka už ilgametį ir nepriekaištingą darbą.

2021 m. II kev. 3 darbuotojams įteiktos atminimo dovanos už ilgametį ir nepriekaištingą darbą.

2021 m. I ketvirtį 19 valstybės tarnautojų suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2020 m. IV ketvirtį Teisingumo ministerijos padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą įteikta 10 Valstybinio patentų biuro darbuotojų.

2020 m. II ketvirtį išmokėta vienkartinė piniginė išmoka 1 valstybės tarnautojui gyvenimo metų jubiliejinės sukakties proga ir 1 darbuotojui skirta premija, atlikus vienkartines įstaigos veiklai svarbias užduotis.

2020 m. I ketvirtį 1 valstybės tarnautojui suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

I ketv.
 

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.
 

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

Valstybinis numeris Automobilio markė Automobilio modelis Automobilio spalva
AOE 514 ŠKODA OKTAVIA COMBI Pilka

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia konkursą
Prekių ženklų ir dizaino skyriaus eksperto (vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)) pareigoms užimti


Konkurso aprašymas

Skelbimo nr.:
Skelbimo data:
Skelbimas galioja iki:
Konkursą inicijuojanti įstaiga: 
Pareigos:

Darbo vieta (miestas):

48716
2021-10-05
2021-10-19
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Prekių ženklų ir dizaino skyriaus ekspertas (vyresnysis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)
(pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 7.50; pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo 1,327.50€)
Vilnius


Pareigybės aprašymas

I SKYRIUS. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS. VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Prekių ženklų ekspertizių atlikimas.

IV SKYRIUS. FUNKCIJOS

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
9. Atlieka prekių ženklų ekspertizes ir priima sprendimus dėl prekių ženklų registravimo ar teisinės apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje ir kitus sprendimus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Analizuoja nacionalinę, tarptautinę ir Europos Sąjungos prekių ženklų registracijos praktiką, dalyvauja ją apibendrinant; dalyvauja apibendrinant Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką.
11. Dalyvauja Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose.
12. Dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, Nicos klasifikacijos tobulinimo.

V SKYRIUS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba - anglų;
15.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS. KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
16.1. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis;
16.2. organizuotumas - 2 lygis;
16.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
16.4. analizė ir pagrindimas - 2 lygis;
16.5. komunikacija - 3 lygis.
17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. informacijos valdymas - 2 lygis.
18. Profesinė kompetencija:
18.1. PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO APSAUGOS IŠMANYMAS - 2 lygis.


Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: +37052196804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
3) viešai.

Pranešimo nagrinėjimo schema.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Valstybinio patentų biuro direktoriaus  2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 3R-15 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – VPB) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo VPB veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

VPB veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su VPB sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VPB, ją gali pateikti tiesiogiai kompetentingam subjektui.

Prašome pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiuo metu Valstybinis patentų biuras aukcionų nėra paskelbęs.

Su tiesioginio aukciono taisyklėmis galima susipažinti Valstybinio patentų biuro interneto svetainėje adresu: https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/VPB-vieso-prekiu-aukciono-taisykles-skelbti.pdf.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15