Administracinė informacija

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2021 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. IV ketv. (eurais)

Direktorius

4530

1

4698

4865

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

4217

1

 

 

Skyriaus vedėjas

3140

7

3132

3469

 

 

Patarėjas

2354

5

2378

2603

 

 

Vyriausiasis specialistas

1927

12

1860

2008

 

 

Vyresnysis specialistas

1643

7

1580

1772

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2021 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. IV ketv. (eurais)

Vedėjas (A2)

1

2775

3473

 

 

Specialistas
(A2+B)

1370

16

 

1556

1633

 

 

Mentorius

1352

1

1331

1460

 

 

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

1323

 

3

1344

1393

 

 

Darbininkas (D)

642

2

730

730

 

 

 

Valstybinio patentų biuro skirti paskatinimai:

2022 m. II ketv. 2 valstybės tarnautojams išmokėtos piniginės išmokos.

2022 m. I ketv. 1 valstybės tarnautojui išmokėta piniginė išmoka; 19 valstybės tarnautojų suteiktos poilsio dienos.

2021 m. IV ketv. 1 valstbyės tarnautojui išmokėta piniginė išmoka.

2021 m. II ketv. 1 valstybės tarnautojui išmokėta piniginė išmoka ir 14 darbuotojų paskatinti padėka už ilgametį ir nepriekaištingą darbą.

2021 m. I ketv. 19 valstybės tarnautojų suteiktos mokamos poilsio dienos.

2020 m. IV ketv. Teisingumo ministerijos padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą įteikta 10 Valstybinio patentų biuro darbuotojų.

2020 m. II ketv. išmokėta vienkartinė piniginė išmoka 1 valstybės tarnautojui išmokėta piniginė išmoka ir 1 darbuotojui – premija.

2020 m. I ketv. 1 valstybės tarnautojui suteiktos mokamos poilsio dienos.

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

II ketv.

I ketv.
 

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.
 

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.
 

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2022 m. finansų ataskaitų rinkiniai

II ketv.

I ketv.
 

2021 m. finansų ataskaitų rinkiniai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketv.

II ketv.

I ketv.
 

2020 m. finansų ataskaitų rinkiniai

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketv.

II ketv.

I ketv.
 

2019 m. finansų ataskaitų rinkiniai

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketv.

II ketv.

I ketv.
 

Šiuo metu konkursų užimti pareigas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure nėra paskelbta.

 

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
3) viešai.

Pranešimo nagrinėjimo schema.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Valstybinio patentų biuro direktoriaus  2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 3R-15 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – VPB) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo VPB veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

VPB veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su VPB sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VPB, ją gali pateikti tiesiogiai kompetentingam subjektui.

Prašome pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Patentų, prekių ženklų ir dizainų registrų duomenys yra viešai ir neatlygintinai prieinami ne tik išradimų, dizainų ir prekių ženklų duomenų bazėse, tačiau ir atviru XML formatu.

Duomenimis galite naudotis, jeigu:

  • Atsižvelgiate į tai, kad atviri duomenys yra informacinio pobūdžio, o teisinę galią turintys duomenys skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka Oficialiame biuletenyje.
  • Neklaidinate naudotojų dėl duomenų šaltinio, naudojimo sąlygų, oficialumo pobūdžio.
  • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad naudotojai būtų kitaip klaidinami.
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą).
  • Atsakote už teisėtą atvirų duomenų naudojimą.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į VPB telefonu 8 5 278 0290 arba el. paštu [email protected].

Valstybinis numeris Automobilio markė Automobilio modelis Automobilio spalva
AOE 514 ŠKODA OKTAVIA COMBI Pilka

 

 

Šiuo metu Valstybinis patentų biuras aukcionų nėra paskelbęs.

Su tiesioginio aukciono taisyklėmis galima susipažinti Valstybinio patentų biuro interneto svetainėje adresu: https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/VPB-vieso-prekiu-aukciono-taisykles-skelbti.pdf.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-09