Administracinė informacija

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

2018 m.

IV ketv.

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. IV ketv. (eurais)

Direktorius

2101

1

2344

2554 2554 2554

Direktoriaus pavaduotojas

2665

2

2447

2727 2727 2727

Skyriaus vedėjas

1808

9

1676

1915

1938

1810

Patarėjas

1424

3

1292

1473

1504

1596

Poskyrio vedėjas

1524

2

1485

1747 1770 1724

Vyriausiasis specialistas

1003

17

948

1081 1107 1080

Vyresnysis specialistas

1036

8

912

1077 1088 1016


 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

2018 m.

I ketv.

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. IV ketv. (eurais)

Specialistas

666

15

703

826

831

832

Kvalifikuotas darbuotojas

596

4

625

672 738 715

Darbininkas

380

2

400

400 400 400

 

 

 

 

Valstybinis patentų biuras nėra skyręs paskatinimų ar apdovanojimų.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

Valstybinis numeris Automobilio markė Automobilio modelis Automobilio spalva
YVT 725 BMW 520 Juoda
AOE 514 ŠKODA OKTAVIA COMBI Pilka

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS SKELBIA ATRANKĄ

PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- renka susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus bei jų apsaugą, parengia šią informaciją apibendrinančias išvadas ir ataskaitas, skelbia šią metodinę informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- dalyvauja rengiant su pramoninės nuosavybės objektų apsauga susijusias metodikas, vadovus, rekomendacijas, pramoninės nuosavybės apsaugos praktikos apibendrinimus, skelbia šią metodinę informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- renka, kaupia, sistemina, apdoroja informaciją, reikalingą teikti metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos, pramoninės nuosavybės komercinimo, pramoninės nuosavybės valdymo strategijos rengimo ir įgyvendinimo, pramoninės nuosavybės objektų vertinimo ar kitais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- įgyvendina VPB visuomenės švietimo ir informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB veiklos planą ir VPB veiklos ataskaitas;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės informavimo bei švietimo klausimais;

- dalyvauja Skyriaus veiklos kokybės gerinimo procese, teikia Skyriaus vedėjui statistinius duomenis dėl veiklos kokybės rodiklių;

- pagal kompetenciją dalyvauja VPB įgyvendinamuose projektuose.

 

Jei susidomėjote siūlomomis pareigomis ir atitinkate keliamus reikalavimus, savo gyvenimo aprašymą siųskite elektroniniu paštu iki 2018 m. gruodžio 5 d. daina.balciuniene@vpb.gov.lt

Kontaktinė informacija: Daina Balčiūnienė, tel. (8 5) 278 02 59, www.vpb.gov.lt

 

 

Valstybinis patentų biuro tvarko asmens duomenis laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Valstybinio patentų biuro duomenų apsaugos pareigūnas – direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė, tel. 85 2780252, el. paštas lina.mickiene@vpb.gov.lt 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tvarkomi atviri duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenimis galite naudotis jei:

 • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
 • Atsižvelgiate į tai, kad atviri duomenys yra informacinio pobūdžio, o teisinę galią turintys duomenys skelbiami Įstatymų nustatyta tvarka Oficialiame biuletenyje;
 • Neklaidinate naudotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
 • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad naudotojai būtų kitaip klaidinami;
 • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą).
 • Atsakote už teisėtą atvirų duomenų naudojimą.

Kilus klausimams kreiptis el. paštu.

Visų patentų nuo 3001 iki 6546 bibliografiniai duomenys XML formatu  3001_6546.zip (2018-07-25).

Paskelbimo data Biuletenio numeris

Paskelbtų paraiškų ir patentų bibliografiniai
duomenys XML formatu

2019-01-10 1 LT20190110_EBD.zip
2018-12-27 24 LT20181227_EBD.zip
2018-12-10 23 LT20181210_EBD.zip
2018-11-26 22 LT20181126_EBD.zip
2018-11-12 21 LT20181112_EBD.zip
2018-10-25 20 -
2018-10-10 19 LT20181010_EBD.zip
2018-09-25 18 LT20180925_EBD.zip
2018-09-10 17 LT20180910_EBD.zip
2018-08-27 16 LT20180827_EBD.zip
2018-08-10 15 LT20180810_EBD.zip
2018-07-25 14 LT20180725_EBD.zip
2018-07-10 13 LT20180710_EBD.zip
2018-06-25 12 LT20180625_EBD.zip
2018-06-11 11 LT20180611_EBD.zip
2018-05-25 10 LT20180525_EBD.zip
2018-05-10 9 LT20180510_EBD.zip
2018-04-25 8 LT20180425_EBD.zip
2018-04-10 7 LT20180410_EBD.zip
2018-03-26 6 LT20180326_EBD.zip
2018-03-12 5 LT20180312_EBD.zip

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas VPB atliekamas vadovaujantis:

Kiekvienais metais Valstybinis patentų biuras teikia Teisingumo ministerijai korupcijos pasireiškimo tikimybės Valstybiniame patentų biure vertinimo ataskaitą.

Valstybiniame patentų biure atskira kovos su korupcija programa nėra tvirtinama, pastaraisiais metais buvo įgyvendinamos atitinkamos Teisingumo ministerijos korupcijos programos priemonės, apie kurių įgyvendinimą informacija nustatyta tvarka ir terminais teikiama Teisingumo ministerijai.VPB korupcijos prevenciją ir jos kontrolę pavesta vykdyti Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjai Dovilei Tebelškytei.

VPB darbuotojai skatinami pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus. Jeigu turite įtarimų/klausimų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, arba apie galimus teisės aktus su didele korupcijos pasireiškimo rizika, prašome apie juos pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją. Informaciją galite pateikti anonimiškai. Dėkojame už pastabas ir pasiūlymus, kurie padėtų mums išvengti korupcijos rizikos.

Susidūrus su korupcija, piktnaudžiavimu ar netinkamais VPB darbuotojų veiksmais, galite informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą:

• Karštaja linija visą parą (8 5) 266 33 33.

• El. paštu pranešk@stt.lt

• Paliekant pranešimą čia.

Daugiau informacijos apie institucijas, į kurias galima kreiptis dėl menamo korupcinio pobūdžio pažeidimo, galite rasti čia.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

 • WIPO - Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija
 • EPO - Europos patentų tarnyba 
 • EUIPO - Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

 

 • European IPR Helpdesk - ES informacinis portalas apie intelektinę nuosavybę.
 • www.innovaccess.eu – Europos Sąjungos šalių nacionalinių patentų tarnybų, Europos patentų tarnybos ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos interneto svetainė, kurioje patalpinta bendra informacija apie vidaus, užsienio ir tarptautines intelektinės nuosavybės teises mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms ir akademinei visuomenei Europoje.
 • WIPO Lex – Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos valstybių narių teisės aktų duomenų bazė.

 

 


Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-28