Prekių ženklo registravimo procedūra

Asmuo, norintis užtikrinti savo prekių ženklo apsaugą Lietuvoje, gali jį įregistruoti. Prekių ženklus Lietuvoje registruoja Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras. Atkreiptinas dėmesys, kad prekių ženklo registracija nėra privaloma jo naudojimo sąlyga – prekių ženklai registruojami ženklo savininko nuožiūra.

Ženklo registracijos procedūra prasideda prekių ženklo paraiškos padavimu. Paraiška gali būti paduota elektroniniu arba popieriniu būdu. Vienam ženklui registruoti paduodama viena paraiška.

Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis, kuris priklauso nuo prekių ar paslaugų, kurioms ženklas registruojamas ir kurios skirstomos į atitinkamas klases, skaičiaus.

Gavęs paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos padavimo datai suteikti reikalingi dokumentai. Jei pateikta paraiška yra su trūkumais apie tai informuojamas pareiškėjas, kuris turi ištaisyti trūkumus per nustatytą laikotarpį. Neištaisius trūkumų paraiška, prašymas gali būti atmesti, pripažįstami nepaduotais.

Paraiškai suteikus paraiškos padavimo datą, paraiškos duomenys įkeliami į Prekių ženklų administravimo sistemą, kuri yra Prekių ženklų registro sudėtinė dalis, ir dalis jų paskelbiami viešai visuomenei susipažinti.

Paraiška perduodama prekių ženklų ekspertui, kuris atlieka tolimesnę paraiškos ir ženklo ekspertizę. Paraiškos ekspertizės metu nustato, ar pateikti visi dokumentai, ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus, prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti.

Patikrinama ar teisingai suklasifikuotos prekės ir paslaugos pagal paraiškos padavimo dieną galiojusią Nicos klasifikaciją. Nustačius klasifikavimo trūkumus, išsiunčia pareiškėjui pranešimą.

VPB suklasifikuoja ženkle esančius elementus pagal Vienos klasifikaciją paieškos pagal ženkle esančius elementus tikslais.

Atlikus paraiškos ekspertizę atliekama ženklo ekspertizė, kurios tikslas nustatyti, ar pareikštas registruoti ženklas atitinka ženklui keliamus absoliučius reikalavimus (Prekių ženklų įstatymo 6 str.). Jeigu ženklo ekspertizės metu ekspertui kyla klausimų, ar reikia papildomos informacijos, pareiškėjui gali būti išsiųstas pranešimas su prašymu pateikti reikalingą informaciją.

Atlikęs ženklo ekspertizę, ekspertas priima sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti ženklą. Priėmus sprendimą registruoti ženklą, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą ir kad už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą turi būti sumokėtas mokestis.

Jeigu priimamas sprendimas neregistruoti ženklo, pareiškėjas apie tai informuojamas raštu nurodant sprendimo motyvus. Pareiškėjas, nesutikdamas su eksperto sprendimu neregistruoti ženklo, gali prašyti pakartotinės ekspertizės, o jeigu nesutinka ir su jos metu priimtu sprendimu – paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui.

Pareiškėjui sumokėjus mokestį už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, prekių ženklo registracija paskelbiamas VPB oficialiame biuletenyje. Per 3 mėnesius nuo ženklo registracijos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos suinteresuoti asmenys turi teisę paduoti protestą, prašydami pripažinti ženklo registraciją negaliojančia, jeigu mano, kad ženklas neatitinka Prekių ženklų įstatymo 6 ar 7 straipsnio.

Jeigu per 3 mėnesius nuo ženklo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje protestas negaunamas arba, jį išnagrinėjus – protestas atmetamas, ženklo savininkui išduodamas prekių ženklo registracijos liudijimas.

Paprastai terminas nuo paraiškos padavimo dienos iki ekspertizės pradžios, kai ekspertas gali susisiekti su pareiškėju dėl paraiškos ar ženklo ekspertizės, yra apie 3 mėnesiai. Jei paraiška yra be trūkumų ir pareiškėjas nedelsia sumokėti mokesčio už ženklo įregistravimą, po ženklo registracijos paskelbimo nepaduodamas protestas dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, ženklo registracijos liudijimas išduodamas praėjus 7-9 mėnesiams nuo paraiškos padavimo dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-26