Mokesčiai

Už ženklo paraiškos padavimą ir kitus Prekių ženklų įstatyme nustatys veiksmus, susijusius su prekių ženklo registravimu ir galiojimu,  turi būti sumokėti mokesčiai. Visi mokesčiai, išskyrus už paraiškos padavimą, kai mokestis turi būti sumokėtas per 1 mėnesį nuo padavimo dienos, turi būti sumokėti prieš prašymo padavimą prašymo padavimo dieną galiojančiu tarifu.

Mokesčių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme bei jo 4 priedėlyje. Mokesčiai mokami į valstybės biudžetą.

MOKESČIŲ UŽ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI PREKIŲ ŽENKLO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI

Mokesčio pavadinimas

Dydis eurais (Eur)

1. Už paraiškos įregistruoti prekių ženklą (toliau – paraiška) padavimą

69

1.1. Už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

34

2. Už tarptautinės paraiškos nagrinėjimą

57

2.1. Už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę paduodant tarptautinę paraišką 

28

3. Už nacionalinės ženklo registracijos pakeitimą tarptautine registracija

69

4. Už prašymą pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą terminą

23

5. Už prašymą atkurti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą praleistą terminą

34

6. Už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą

69

7. Už prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą

69

7.1. Už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant prekių ženklo galiojimo terminą

34

8. Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre

34

9. Už apeliacijos pareiškimą

34

10. Už protesto pareiškimą

92

11. Už teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekės ženklą perdavimo sutarties registravimą

115

12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties duomenų įrašymą į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą

28

13. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro išdavimą

34

14. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą

23

15. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą

34

16. Už susipažinimą su kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatais

11

 

·  Mokesčiai už Europos Sąjungos prekių ženklo registravimą

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-and-payments

·  Mokesčiai už tarptautinę ženklų registraciją pagal Madrido sutarties protokolą
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html

·  Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas (Įstatymai)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7DE59B8C46B2/bdPJwGQNwh 

Mokesčių mokėjimo tvarka

1. Grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ir pašto perlaida mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą mokami

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) į šias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

.

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

 LT78 7290 0000 0013 0151

 72900

AB Citadele bankas

 INDULT2X

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor bank AB (buvęs DnB bankas)

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB Swedbank

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

       

Būtina nurodyti šiuos duomenis:

  •  įmokos kodą - 5310;
  • mokėjimo paskirtį - nurodomas konkretus veiksmas, už kurį mokamas mokestis, ir paraiškos, patento ar registracijos liudijimo numeris, jei žinomas.

Nuo 2016 metų sausio mėn. 1 d. SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas, o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas. Papildoma informacija (t.y. paskirtis) gali būti nurodoma SEPA mokėjimo nurodymo lauke Unikalus mokėjimo kodas.

Pastaba: duomenis apie biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir įmokos kodą galima patikslinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapio (www.vmi.lt) skyriuje „VMI mokėjimų duomenys“.

2. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui prašyme ar dokumente, nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio mokėjimo data, mokesčio dydis, mokėjimo paskirtis, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

3. Valstybės valdžios, valdymo ir savivaldybės institucijos, turinčios teisę 2001 metais neatlygintinai gauti valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenis, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 “Dėl valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenų teikimo neatlygintinai 2001 metais” (Žin., 2001, Nr. 12-337, Nr. 94-3319, 2002, Nr. 31-1153; Nr. 57-2322; Nr. 96-4208) patvirtintame sąraše, turi teisę nemokamai gauti duomenis iš Valstybinio patentų biuro tvarkomų valstybinių registrų.

4. Mokesčiai pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (Žin., 1997, Nr. 50-1193) ir LR Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 penktąjį skirsnį mokami mokesčiai skelbiami Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) svetainėje http://www.wipo.int/finance/en/madrid.html  

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-05