Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant VPB veiklos planus ir programas;

- organizuoja ir koordinuoja VPB strateginių tikslų, uždavinių, programų, planuose numatytų veiksmų ir priemonių, VPB direktoriaus pavedimų veiklos klausimais vykdymą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės teisės aktų nuostatų dėl išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus teisinės apsaugos ir kitų VPB veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- kontroliuoja VPB rengiamų teisės aktų projektų rengimą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse, teikia pasiūlymus ir dalyvauja jų rengime;

- atstovauja Lietuvos Respublikos ir VPB interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

- analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją;

- rengia Lietuvos Respublikos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

- teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

- koordinuoja VPB bendradarbiavimą ir bendradarbiauja su Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis patentų, puslaidininkinių gaminių topografijų, inovacijų bei priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos nacionalinę teisę, Lietuvos pozicijų rengimą, derinimą ES ir tarptautiniais klausimais, atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais patentų, puslaidininkinių gaminių topografijų, inovacijų bei pagal VPB kompetenciją priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ir kontroliuoja tarptautinių sutarčių ir programų vykdymą Valstybiniame patentų biure patentų, puslaidininkinių gaminių topografijų, inovacijų bei priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ir kontroliuoja priskirtų VPB struktūrinių padalinių veiklą, rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl šių padalinių vadovų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų, tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

- koordinuoja ir kontroliuoja pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais įgyvendinimą VPB;

- dalyvauja kuriant, tobulinant ir įgyvendinant kokybės vadybos sistemą VPB;

- pavedus vadovauja VPB ir kitų organizacijų sudaromoms darbo grupėms, komisijoms, komitetams, taryboms,  dalyvauja jų darbe;

- teikia informaciją, išaiškinimus VPB struktūriniams padaliniams ir jų darbuotojams, suinteresuotiems asmenims bei duoda privalomus vykdyti nurodymus pagal savo kompetenciją priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- pavedus vykdo Valstybinio patentų biuro direktoriaus funkcijas jam nesant.