Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo programinės įrangos, informacinių sistemų, operacinių sistemų, duomenų bazių diegimą, testavimą, priežiūrą bei tobulinimą VPB, užtikrina kompiuterinių sistemų veikimą ir jų atitiktį VPB atliekamoms pramoninės nuosavybės registracijos procedūroms bei Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartams;

- prižiūri VPB tvarkomų Lietuvos ir Europos patentų duomenų bazių bei susijusių elektroninių paslaugų sistemas, užtikrina nepertraukiamą jų veikimą ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;

- užtikrina patentų duomenų įkėlimą į VPB internetinę duomenų bazę, Lietuvoje išplėstų Europos patentų duomenų įkėlimą į vidinę VPB duomenų bazę ir patentų bibliografinių ir tekstinių duomenų perdavimą Europos patentų tarnybai;

- pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis, rengiant VPB metinį  veiklos planą, Skyriaus  veiklos ataskaitas;

- užtikrina ir įgyvendina Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės standartų taikymą ir laikymąsi tvarkant Lietuvos Respublikos patentų registrą;

- diegia VPB tvarkomų Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų  duomenų saugos priemones ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;

- teikia techninę pagalbą VPB struktūriniams padaliniams tvarkant vidines patentų duomenų bazes;

- teikia statistinius duomenis Skyriaus vedėjui ir VPB struktūriniams padaliniams;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacinių technologijų naudojimą, tobulinimo;

- pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant dvišalių VPB sutarčių vykdymą;

- rengia technines užduotis (specifikacijas) įsigyjamai programinei įrangai bei kompiuterinėms paslaugoms;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą  fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos arba elektronikos inžinerijos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį informacinių sistemų diegimo, priežiūros ir valdymo srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir duomenų saugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti tvarkyti duomenis naudojant struktūrizuotą užklausų kalbą (SQL), mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.