Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų, susijusių su tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą;

- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- priima tarptautines dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui;

- priima prašymus paduoti Bendrijos dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Intelektinės nuosavybės tarnybai;

- atlieka pramoninės nuosavybės objektų paraiškų dokumentų formalias ekspertizes, priima sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų paraiškų padavimo datos, kitų su pramoninės nuosavybės objektų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti mokesčiai, nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- teikia Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją pasiūlymus ir duomenis, rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, ES institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines sutartis, ES  bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, viešąjį ir mokesčių administravimą, valstybės registrų tvarkymą,  dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, archyvo tvarkymą bei teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Pagrindinės 2019 m. užduotys

1. Trumpinti skubios prekių ženklų paraiškų dokumentų formalios ekspertizės atlikimo terminą.

2. Trumpinti pranešimų dėl trūkumų, nustatytų prekių ženklų paraiškų dokumentų formalios ekspertizės metu, išsiuntimo terminą.