Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko Skyriaus gaunamus ir iš jo išeinančius dokumentus, susijusius su tarptautinių prekių ženklų registracijomis;

- parengia tarptautinių prekių ženklų registracijų bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- formuoja, kaupia ir saugo tarptautinių prekių ženklų registracijų bylas;

- skenuoja vaizdinius prekių ženklus ir dizainus;

- parengia nebegaliojančias Skyriaus tarptautinių prekių ženklų registracijų bylas nuolatiniam saugojimui ir perduoda jas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus,

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už prekių ženklų ir dizaino liudijimų formavimą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo  Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už  Skyriaus gaunamų ir siunčiamų dokumentų  tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.