Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- formuoja, spausdina ir teikia pasirašymui išimtines teises į prekių ženklus ir dizaino Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- dalyvauja formuojant, kaupiant Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas, jas sutvarko perdavimui VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas perdavimui VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- parengia prekių ženklų ir dizaino bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- skenuoja vaizdinius prekių ženklus ir dizainus;

- įveda prekių ženklų vaizdinių elementų kodus į prekių ženklų duomenų bazę;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už tarptautinių ženklų registracijų bylų formavimą ir tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už  Skyriaus gaunamų ir siunčiamų dokumentų tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.