Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido Protokolas), Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nuostatas, tvarko ir saugo Registrus teisės aktų nustatyta tvarka.

- priima sprendimus dėl pakeitimų, teisių į ženklą ar dizainą perdavimo, licencijos suteikimo įrašymo į Registrus, dėl prekių ženklo ar dizaino registracijos galiojimo pratęsimo teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia pranešimus Tarptautiniam biurui dėl tarptautinių ženklų registracijų, pramoninio dizaino tarptautinių registracijų teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- klasifikuoja vaizdinius prekių ženklų elementus pagal Vienos klasifikaciją;

- papildo prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes VPB tinklalapyje;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Poskyrio vedėjui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.