Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant užtikrinti Poskyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, planuoja ir organizuoja Poskyrio veiklą, paskirsto užduotis Poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis, rengiant Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- teikia pasiūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo, siekiant užtikrinti jos tinkamumą prekių ženklų ir dizaino procedūrų vykdymui;

- parašu patvirtina iš Registrų išduodamuose išrašuose esančių duomenų tikrumą;

- koordinuoja prekių ženklų ir dizaino duomenų skelbimą VPB tinklalapyje;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- koordinuoja prekių ženklų paieškų atlikimą, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

- analizuoja ir apibendrina Registrų tvarkymo praktiką, dalyvauja apibendrinant nacionalinės, Europos Bendrijos ir tarptautinės prekių ženklų registracijos praktiką, VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Poskyrio darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- vykdo kitus VPB Vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa,  internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.