Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- atstovauja Lietuvos Respublikos ir VPB interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, ES institucijose ir įstaigose bei  tarptautinėse organizacijose;

- teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- koordinuoja prekių ženklų ir dizaino duomenų skelbimą VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

- pasirašo išimtines teises į prekių ženklus ir dizainą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- teikia išvadas VPB direktoriui teisės aktų nustatytiems sprendimams priimti;

- inicijuoja, analizuoja ir organizuoja nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės prekių ženklų registracijos praktikos apibendrinimą, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- teikia siūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį   pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,   teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Per 2019 metus sutrumpinti terminą nuo paraiškos padavimo iki prekių ženklo paraiškos ekspertizės pradžios iki 2.5 mėn.

2. Patikrinti funkcionalumo veikimą, įdiegus Linros tecchnologinės platformos atnaujinimą ( stack upgrade).

3. Teikti pasiūlymus dėl prekių ženklų ekspertizės gairių.

4. Dalyvauti ESINT konvergencijos ir kituose projektuose.