Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau - VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir vykdymą, organizuoja, planuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

- teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- skelbia prekių ženklų ir dizaino registracijas ir kitus duomenis VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

- pasirašo išimtines teises į prekių ženklus ir dizainą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- teikia išvadas VPB direktoriui teisės aktų nustatytiems sprendimams priimti;

- inicijuoja, analizuoja ir organizuoja nacionalinės, Europos Bendrijos ir tarptautinės prekių ženklų registracijos praktikos apibendrinimą, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- teikia siūlymus VPB Informacinių technologijų skyriui dėl programinės įrangos tobulinimo, siekdamas užtikrinti jų atitikimą atliekamoms prekių ženklų ir dizaino registravimo procedūroms;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų  tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui (toliau – Direktoriaus pavaduotojas) siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus ir Direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,  pramoninės nuosavybės srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.